Poland-Międzychód: Works for complete or part construction and civil engineering work

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Międzychód: Works for complete or part construction and civil engineering work
OJEU (High Value) 572945-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-04
Deadline 2020-01-15 09:30:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód
National registration number: 810539203
Postal address: Przedlesie 12
Town: Międzychód
Postal code: 64-400
Country: PL
Contact person: Dariusz Molik
Telephone: +95 7482091
E-mail: miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +95 7482092
NUTS code: PL418
Main address (URL): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_miedzychod
Address of the buyer profile (URL): https://miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_miedzychod

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – PGL LP
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna, leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:

Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Międzychód – roboty budowlane

Reference number: S.270.3.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wyk. robót budowlanych związanych z budową obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Międzychód. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz aukcji elektronicznej. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej" o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używać będzie własnych urządzeń, narzędzi i materiałów,dostarczonych własnym transportem na swój koszt i ryzyko. Wszystkie materiały budowlane wykorzystane w celu realizacji, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz muszą spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w trakcie budowy i po zakończeniu prac (m.in. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej).

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 400917.91

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Część I – Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Kamień i Mokrzec

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód leśnictwo Kamień i Mokrzec, woj. wielkopolskie.

II.1.4) Short description

Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Kamień i Mokrzec w oddz. leśnych nr:

10-18-1-04-520 – polega na wybudowaniu progu,

10-18-1-05-583 – polega na wybudowaniu progu,

10-18-1-04-519 – polega na wybudowaniu progu,

10-18-1-04-517 – polega na wybudowaniu progu,

10-18-1-04-463 – polega na wybudowaniu progu,

10-18-1-04-574 – polega na wybudowaniu progu,

10-18-1-04-547 – polega na wybudowaniu progu,

10-18-1-04-548 – polega na wybudowaniu progu,

10-18-1-04-547 – polega na wybudowaniu progu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dołączonych do SIWZ

Załącznikach (8a, 8b, 8c, 8d), które zawierają:

1) Projekty budowlane, projekty wykonawcze,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

3) Opinie geotechniczne,

4) Operaty wodno-prawne

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia26.6.1974 r. Kodeks pracy) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej:

1) wszystkie prace ręczne związane z wykonaniem podstawowych robót budowlanych oraz prace pomocnicze,

2) czynności operatorów maszyn budowlanych

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 182312.92
II.2.7) End 2020-06-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozjiwodnej na terenach nizinnych - POIŚ.02.01.00-00-0005/16


Additional information:

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Szczegółowe unormowania w tym zakresie zostaną zamieszczone w sprostowaniu do niniejszego ogłoszenia, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE.


Description: Item/Lot 2
Title:

Część II – Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Mokrzec i Kamień

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód leśnictwo Mokrzec i Kamień, woj.wielkopolskie.

II.1.4) Short description

Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Mokrzec i Kamień w oddz. leśnych nr:

10-18-1-05-524 - polega na wybudowaniu zastawki piętrzącą wodę do wys. nie większej niż 1m

10-18-1-05-522 - polega na wybudowaniu progu

10-18-1-05-410 - polega na wybudowaniu progu

10-18-1-05-408 - polega na wybudowaniu progu

10-18-1-05-407 - polega na wybudowaniu progu

10-18-1-05-407 - polega na zaprojektowaniu progu

10-18-1-05-612 - polega na wybudowaniu zastawki piętrzącą wodę do wys. nie większej niż 1m

10-18-1-05-563 - polega na wybudowaniu zastawki piętrzącą wodę do wys. nie większej niż 1m

10-18-1-04-466 - polega na wybudowaniu progu

10-18-1-04-404 - polega na wybudowaniu progu

10-18-1-04-403 - polega na wybudowaniu progu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dołączonych do SIWZ

Załącznikach (8a, 8b, 8c, 8d), które zawierają:

1) Projekty budowlane, projekty wykonawcze,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

3) Opinie geotechniczne,

4) Operaty wodno-prawne

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia26.6.1974 r. Kodeks pracy) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej:

1) wszystkie prace ręczne związane z wykonaniem podstawowych robót budowlanych oraz prace pomocnicze,

2) czynności operatorów maszyn budowlanych

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 102722.50
II.2.7) End 2020-06-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozjiwodnej na terenach nizinnych - POIŚ.02.01.00-00-0005/16


Additional information:

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Szczegółowe unormowania w tym zakresie zostaną zamieszczone w sprostowaniu do niniejszego ogłoszenia, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE.


Description: Item/Lot 3
Title:

Część III – Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Żmijowiec i Przedlesie

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód leśnictwo Żmijowiec i Przedlesie, woj.wielkopolskie.

II.1.4) Short description

Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Żmijowiec i Przedlesie w oddz. leśnych nr:

10-18-1-07-486 - polega na wybudowaniu progu

10-18-1-06-594 - polega na wybudowaniu progu

10-18-1-06-570 - polega na wybudowaniu progu

10-18-1-06-542 - polega na wybudowaniu progu

10-18-1-06-568 - polega na wybudowaniu zastawki piętrzącą wodę do wys. nie większej niż 1m

10-18-1-06-536 - polega na wybudowaniu zastawki piętrzącą wodę do wys. nie większej niż 1m

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dołączonych do SIWZ

Załącznikach (8a, 8b, 8c, 8d), które zawierają:

1) Projekty budowlane, projekty wykonawcze,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

3) Opinie geotechniczne,

4) Operaty wodno-prawne

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia26.6.1974 r. Kodeks pracy) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej:

1) wszystkie prace ręczne związane z wykonaniem podstawowych robót budowlanych oraz prace pomocnicze,

2) czynności operatorów maszyn budowlanych

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 64147.26
II.2.7) End 2020-06-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozjiwodnej na terenach nizinnych - POIŚ.02.01.00-00-0005/16


Additional information:

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Szczegółowe unormowania w tym zakresie zostaną zamieszczone w sprostowaniu do niniejszego ogłoszenia, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE.


Description: Item/Lot 4
Title:

Część VI – Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Krobielewko i Nadziejewki

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL431
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód leśnictwo Krobielewko i Nadziejewki, woj.lubuskie.

II.1.4) Short description

Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Krobielewko i Nadziejewki w oddz. leśnych nr:

10-18-1-09-512 - polega na wybudowaniu progu

10-18-1-09-458 - polega na wybudowaniu progu

10-18-1-09-456 - polega na wybudowaniu progu

10-18-1-09-395 - polega na wybudowaniu progu

10-18-1-09-395 - polega na wybudowaniu progu

10-18-1-09-334 - polega na wybudowaniu progu

10-18-1-08-503 - polega na wybudowaniu progu

10-18-1-08-546 - polega na wybudowaniu progu

10-18-1-08-503 - polega na wybudowaniu progu

10-18-1-08-503 - polega na wybudowaniu progu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dołączonych do SIWZ

Załącznikach (8a, 8b, 8c, 8d), które zawierają:

1) Projekty budowlane, projekty wykonawcze,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

3) Opinie geotechniczne,

4) Operaty wodno-prawne

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia26.6.1974 r. Kodeks pracy) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej:

1) wszystkie prace ręczne związane z wykonaniem podstawowych robót budowlanych oraz prace pomocnicze,

2) czynności operatorów maszyn budowlanych

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 85826.26
II.2.7) End 2020-06-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozjiwodnej na terenach nizinnych - POIŚ.02.01.00-00-0005/16


Additional information:

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Szczegółowe unormowania w tym zakresie zostaną zamieszczone w sprostowaniu do niniejszego ogłoszenia, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Uzupełnienie pkt II.1.4:

Minimalny wymagany okres gwarancji jakości dla wszystkich części przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego danej części przedmiotu zamówienia. Okres ten jest okresem minimalnym -możliwe jest zadeklarowanie jego wydłużenia (poza cenowe kryteria oceny ofert).

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona do okresu równego okresowi gwarancji.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Uzupełnienie pkt II.2.7:

Zamówienie musi zostać zrealizowane dla wszystkich części przedmiotu zamówienia w terminie do 30.06.2020r. Termin ten jest terminem maksymalnym). Za dotrzymanie terminu uważa się dzień zgłoszenia robót do odbioru ostatecznego z zastrzeżeniem, że gotowość do odbioru musi zostać potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej na dzień zgłoszenia.

Inne inf.:

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności ekonomicznej.

2. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż:

— dla części I - 60 000,00 zł

— dla części II - 50 000,00 zł

— dla części III - 45 000,00 zł

— dla części IV - 50 000,00 zł

Wykonawca nie może wskazać tych samych środków finansowych dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowania, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową będącą sumą wartości poszczególnych części zamówienia.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie m.in.:

1) wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny brutto podanej w Ofercie;

2) dostarczyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

— dla części I - 150 000,00 zł

— dla części II - 150 000,00 zł

— dla części III - 150 000,00 zł

— dla części IV - 150 000,00 zł

W przypadku wyboru tego samego Wykonawcy dla więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia suma gwarancyjna ubezpieczenia musi stanowić sumę wymaganego ubezpieczenia dla tych części przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy wartości określone w dokumentach przedłożonych przed zawarciem umowy zostaną wyrażone w walutach obcych to zostaną one przeliczone na złote (PLN) według średniego kursu NBP danej waluty do PLN z dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku każdy z warunkówudziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach, złożonych przez Wykonawców.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia.

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Tabela kursów walut dostępna jest pod następującym adresem internetowym:

http://www.nbp.pl/kursy/kursya.html

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa (zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy Prawo budowlane) lub przebudowa (zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane) obiektów małej retencji, albo obiektów hydrotechnicznych, o wartości nie mniejszej niż: dla części I - 150 000,00 zł netto każda, dla części II - 100 000,00 zł netto każda, dla części III - 50 000,00 zł netto każda, dla części IV - 100 000,00 zł netto każda. Wykonawca, który będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowania wykazać się wykonaniem tych samych robót na kwotę będącą sumą wartości brutto poszczególnych części zamówienia. 2.Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która posiada, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności melioracji i/lub budownictwa wodnego bez ograniczeń, wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272), które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka części to może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykazać te same osoby przewidziane do realizacji zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku każdy z warunków udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach, złożonych przez Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku każdy z warunków udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach, złożonych przez Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia.Na podstawie art. 22d ust. 2 Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Tabelakursów walut dostępna jest pod następującym adresem internetowym:

http://www.nbp.pl/kursy/kursya.html.

III.2.2) Contract performance conditions

Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo, po wykonaniu Przedmiotu umowy. Podstawą do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisany przez obie strony.

Wykonawca dołącza do faktury kopię bezusterkowego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez obie strony oraz dowody zapłaty wynagrodzenia należnego zaakceptowanym przez Zamawiającego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom z tytułu wykonania robót budowlanych, których dotyczy dana faktura oraz dowody zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy dostaw lub usług, którzy zawarli z Wykonawcą umowę przedłożoną Zamawiającemu.

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:30


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Nadleśnictwo Międzychód Przedlesie 12, 64-400 Międzychód, pokój nr 13 - Sala Narad, POLSKA. Termin związania z ofertą 90 dni.


Additional information:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę przeznaczoną na sfinansowanie całego zamówienia oraz poszczególnych części. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, ceny, terminy wykonania zamówienia i okresy gwarancji zawarte w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te inf. na stronie internetowej.


Section V: Complementary informationAdditional information:

W post. mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykl. z post.o udzielenie zam. w okolicznościach, októrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp. Wymagane wadium: dla części I w wysokości 4 000,00 PLN,

Dla części II w wysokości 2 000,00 PLN, dla części III w wysokości 1 000,00 PLN, dla części IV w wysokości 2 000,00 PLN

Wykaz dokumentów:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”) - odrębnie dla każdej części przed.zam.;

2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z dowodami, że wykazane roboty zostały wykonane należycie;

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia;

4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy;

5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

6) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach;

7) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

8) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz wart. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;

9) oświadczenie Wykonawcy w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp;

10) oświadczenie Wykonawcy w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

11) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

12)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów to zobowiązany jest złożyć:

a) zobowiązanie podmiotu trzeciego służące wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci;

b) oświadczenie JEDZ podmiotu trzeciego;

c) w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 5) – 11) powyżej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt5-12) składa każdy z takich Wykonawców.

W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej, dokumenty określone w pkt 6) i7) należy złożyć odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów:

1. o których mowa w pkt 5) -7) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

2. o których mowa w pkt 8) składa informacje z odpowiedniego rejestru w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 13, 14 i 21 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp.

Z uwagi na ograniczenia techniczne niniejszego formularza dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w sprostowaniu do niniejszego ogłoszenia, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-29

English Language Unavailable

CPV Codes
45200000; Works for complete or part construction and civil engineering work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions