Denmark-Aarhus: Architectural, construction, engineering and inspection services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Denmark-Aarhus: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJEU (High Value) 573779-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-04
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Aarhus Kommune
National registration number: 55133018
Postal address: Brabrand
Town: Aarhus
Postal code: 8220
Country: DK
Contact person: Lene Hedemark
Telephone: +45 41859766
E-mail: lenhe@aarhus.dk
NUTS code: DK042
Main address (URL): https://www.aarhus.dk/
I.1) Name and addresses:
Official name: Boligforeningen Århus Omegn
National registration number: 45861317
Postal address: Viby J
Town: Aarhus
Postal code: 8260
Country: DK
Contact person: Morten Buhrkall
E-mail: morten@aarhusomegn.dk
NUTS code: DK042
Main address (URL): https://www.aarhusomegn.dk/
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN127549A&date=1575270816412

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Udbud af totalrådgivning vedrørende Viby Syd


II.1.4) Short description

Boligforeningen Århus Omegn og Aarhus Kommune udbyder i fællesskab totalrådgiverudbud i forhandling vedrørende design, projektering og opførelse af et kontor- og medborgerhus samt omkringliggende byrum i Viby Syd.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Viby Syd i Aarhus

II.1.4) Short description

Boligforeningen Århus Omegn og Aarhus Kommune udbyder totalrådgivning af et kontor- og medborgerhus samt omkringliggende byrum i Viby Syd.

omfatter arbejdspladser til Aarhus Kommune og Boligforeningen Århus Omegns Administration samt et Medborgerhus. Byrummene omfatter et torv, der ligger i direkte tilknytning til kontor- og medborgerhuset, en hovedsti, der skal binde området sammen og sikre de naturlige flow og bevægelsesmønstre på tværs af området, Søndervangs Allé, der skal være den gode velkomst til området og have karakter af en bygade, samt Matildelundsvej og Stibroen, der er vigtige koblinger til de omkringliggende funktioner.
2

En privat investor har udarbejdet en masterplan for området i samarbejde med Boligforeningen Århus Omegn, Boligorganisationen Alboa og Aarhus Kommune. Masterplanen danner grundlag for en ny lokalplan for hele området. Nærværende projekt indgår som en del af masterplanen, og totalrådgiver skal således indgå i samarbejde med den private investor i forhold til at levere projektmateriale til lokalplanen.

Den økonomiske ramme er ca. 103 000 000 DKK ekskl. moms.

Der er planlagt kontrahering med totalrådgiver sommer 2020 med aflevering af byggeri og byrum efteråret 2023.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Arkitektur og funktionalitet
Weighting: 50 %

Criteria: Organisation og kompetencer
Weighting: 25 %
Cost/Price
Weighting: 25 %
II.02.07) Duration in months 50
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Envisaged number of candidates 3
II.2.9,4) Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil ordregiver vælge de 3 ansøgere, der opfylder mindstekravene for deltagelse og som herudover i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil ordregiver særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med totalrådgivning i forbindelse med:

- Byggeri med mere end én bygherre,

- Kontorbyggeri,

- Torve/pladser,

- Flerfunktionsbyggeri,

- Medborgerhus.

Ansøger skal derfor ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. C oplyse om maksimalt 10 referencer fra de seneste 3 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.

Hvis ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheders formåen, herunder eventuelle underrådgiveres formåen, kan der stadig maksimalt oplyses om i alt 10 referencer inkl. referencer fra disse andre virksomheder.

Oplyser ansøgeren om mere end 10 referencer, vil det være de første 10 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Option på byggeledelse under udførelse.Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Ansøger vil være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én eller flere af de forhold, der er anført i ESPD-dokumentets del III (samtlige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § § 135-137).

Ansøger skal aflevere et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD). I ESPD'en skal ansøgeren afgive erklæring om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandling, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137.

Ordregiver kan kun tage erklæringer i betragtning, som afgives i ESPD'en, jf. udbudslovens § 148.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortier) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Bekræftelse af opfyldelse af mindstekravet for den finansielle og økonomiske formåen sker ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. B. Egenkapital skal udfyldes i feltet "Øvrige økonomiske og finansielle krav".

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøger i hvert af de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår, som minimum har haft en omsætning på 20 000 000 DKK og en positiv egenkapital.

Hvis oplysningerne vedrørende omsætning og egenkapital ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed samt oplysninger om omsætning og egenkapital for den periode.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Bekræftelse af opfyldelse af mindstekravet for den tekniske og faglige formåen sker ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. C med angivelse ar referencer vedrørende:

- Beskrivelse af projektet, af egne ydelser i forbindelse med projektet og status på projektet (herunder om det er afleveret),

- Projektets omfang,

- Aftalens værdi ekskl. moms,

- Udførelsesperiode (start og sluttidspunkt),

- Kontaktoplysninger på bygherre/kunde.

Oplysningerne angivet i ESPD-dokumentet om referencer kan suppleres i et særligt referencebilag, der uploades sammen med ESPD-dokumentet. Såfremt denne fremgangsmåde anvendes, bør der henvises til referencebilaget i ESPD-dokumentet.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

For at sikre at ansøger har de rette faglige kompetencer, er det et mindstekrav, at ansøger kan fremvise min. 2 referencer fra de seneste 3 år med opfyldelse af aftaler af lignende karakter.

Ved aftaler af lignende karakter forstås aftaler med en værdi på min. 5 000 000 DKK ekskl. moms og vedrørende enten byggeri med mere end én bygherre eller kontorbyggeri.

III.2.2) Contract performance conditions

Betaling af honorar under kontrakten sker efter en fordelingsnøgle på 50% mellem Aarhus Kommune, henholdsvis Boligforeningen Århus Omegn, således Aarhus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn hver især skal faktureres.

Aarhus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn hæfter i henhold til kontrakten alene for den del af betalingen, der efter fordelingsnøglen kan henføres til henholdsvis Aarhus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation
IV.1.1) Type of procedure: Competitive procedure with negotiation

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 197-478724
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00
IV.02.03) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-02-06


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 4

Section V: Complementary informationAdditional information:

Aarhus Kommune er en lokal myndighed, hvis hovedaktivitet er generelle offentlige tjenester. Boligforeningen Århus Omegn er et offentligretligt organ, hvis hovedaktivitet er boliger og offentlige faciliteter.


Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: København
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-02

English Language Unavailable

CPV Codes
71000000; 71200000; 71300000; 71400000; 71500000; Architectural, construction, engineering and inspection services; Architectural and related services; Engineering services; Urban planning and landscape architectural services; Construction-related services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions