Poland-Dąbrowa Tarnowska: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Dąbrowa Tarnowska: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
OJEU (High Value) 573958-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-04
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Dąbrowa Tarnowska
Postal address: Rynek 34
Town: Dąbrowa Tarnowska
Postal code: 33-200
Country: PL
Contact person: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej
Telephone: +48 146422775-118
E-mail: umdt@dabrowatar.pl
Fax: +48 146422747
NUTS code: PL217
Main address (URL): www.dabrowatar.pl
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska” w okresie od 1.2.2020 r. do 31.12.2020 r.

Reference number: GKR.2710.7.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska i ich zagospodarowania w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 811744.78

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL217
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gmina Dąbrowa Tarnowska

II.1.4) Short description

Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska obejmuje:

1) selektywne odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska dalej jako „Regulamin” - aktualnie Uchwała Nr XVIII/266/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016r.) w następujących frakcjach:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

b) odpadów wielomateriałowych,

c) papieru i tektury,

d) szkła,

e) tworzywa sztucznego,

f) odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych,

g) zużytych baterii i akumulatorów,

h) zużytych opon,

i) chemikaliów (środki chemiczne używane w gosp. domowym),

j) przeterminowanych leków,

k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

l) metali (puszki aluminiowe po napojach, piwie itp.),

Ł) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych w wyniku drobnych prac remontowych

Od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

2) odbiór w/w odpadów komunalnych z pojemników lub worków na odpady komunalne, o pojemności określonej w Regulaminie, z częstotliwością określoną w Regulaminie.

3) odbiór odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanego dalej PSZOK), zlokalizowanego na terenie Bazy MPK ul. Jagiellońska w Dąbrowie Tarnowskiej następujących odpadów: przeterminowane chemikalia, opakowania po środkach i substancjach niebezpiecznych / farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje/ oleje i smary, zużyte baterie i akumulatory,, zużyte opony, odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego a ze Składowiska odpadów Komunalnych w Szarwarku następujących odpadów: odpady budowlane, rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe

4) zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych.

3.3. Powierzchnia Gminy Dąbrowa Tarnowska wynosi 11.589 ha. Szacunkowa ilość nieruchomości zamieszkałych wg miejscowości:

Tabela nr 1

LP. Miejscowość Liczba nieruchomości których właściciele złożyli deklaracje

Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielomieszkaniowa Liczba osób zamieszkałych,

Zgłoszonych w deklaracji

Wg deklaracji

1. Dąbrowa Tarnowska 2014 49 8710

2. Brnik 162 1 471

3. Gruszów Mały 107 375

4. Gruszów Wielki 285 1 884

5. Laskówka Chorąska 160 541

6. Lipiny 180 548

7. Morzychna 88 336

8. Nieczajna Dolna 130 449

9. Nieczajna Górna 282 1 930

10. Smęgorzów 302 961

11. Sutków 96 1 353

12. Szarwark 243 1 726

13. Żelazówka 141 467

Razem 4190 54 15751

Uwaga: Liczba gospodarstw podana orientacyjnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów. Ich ilość w ciągu okresu realizacji zamówienia może ulec zmianie.

Przewidywana ilość wytworzonych odpadów komunalnych do odebrania to około 5500,00 Mg/rok.

Uwaga: Celem rozeznania zwartości zabudowy na terenie Gminy Dąbrowy Tarnowskiej Wykonawcy ubiegający się o zamówienie mogą zapoznać się z poglądowa mapą obejmująca przedmiotowy zakres na stronie

Zestawienie odebranych odpadów o wymienionych niżej kodach w latach 2017-2018

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 2017 Mg 2018

Mg Razem

Mg

1 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3971,09 4084,13 8055,22

2 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 75,1 117 192,1

3 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 208,22 243,47 451,69

4 15 01 04 Opakowania z metalu 0 0 0

5 15 01 07 Opakowania ze szkła 101,24 243,48 344,71

6 20 03 07

I inne Odpady wielkogabarytowe

W tym inne (np. sprzęt RTV, opony) 122,53 224,71 347,24

7 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 51,68 106,34 158,02

8 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,42 0,39 0,81

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Odległość bazy magazynowo-transportowej
Weighting: 20 %
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60 %
Cost/Price
Criteria: Termin płatności faktur
Weighting: 20 %
Value excluding VAT: EUR 811744.79
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-01
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm), aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 1 000 000, 00 zł (słownie: jeden milion PLN).

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 1 000 Mg / rok wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

d) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym:

— Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

Pojazd typu śmieciarka do odbioru odpadów z pojemników typu 110/120 l, 240 l, 1100 l 2 szt.

Śmieciarka małogabarytowa o masie rzeczywistej do 5 ton przystosowana do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe 1 szt.

Pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów – 2 szt.

Samochód ciężarowy z żurawiem HDS przystosowany do obioru odpadów wielkogabarytowych zużytego sprzętu AGD 1 szt.

A także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

— ponad to wszystkie w/w pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i nr telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu,

— dodatkowo Wykonawca musi dysponować bazą magazynowo-transportową wyposażoną w urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsca przeznaczenia i usytuowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie, do którego posiada tytuł prawny.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych.


Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Review body:
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587700
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587700
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-29

English Language Unavailable

CPV Codes
90000000; 90511000; 90512000; 90513100; 90533000; Sewage, refuse, cleaning and environmental services; Refuse collection services; Refuse transport services; Household-refuse disposal services; Waste-tip management services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions