Romania-Bucharest: Printing and related services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Bucharest: Printing and related services
OJEU (High Value) 576013-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-05
Deadline 2020-01-15 15:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Compania Națională „Imprimeria Națională” S.A.
National registration number: 2779625
Postal address: Bulevardul Iuliu Maniu nr. 244D
Town: Bucureşti
Postal code: 061126
Country: RO
Contact person: Ana Preda
Telephone: +40 214348802
E-mail: ingrid.quirsfeld@cnin.ro, ana.preda@cnin.ro
Fax: +40 214348821
NUTS code: RO321
Main address (URL): www.cnin.ro/
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100081605

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
Companie națională
I.5.2) Other activity -
Producție poligrafică

Section II: Object of Contract


Title:

Servicii în sistem click pentru completele de emitere a pașapoartelor temporare

Reference number: 21001

II.1.4) Short description

Achizitia de servicii în sistem click pentru completele de emitere a pașapoartelor temporare, prin incheierea unui acord-cadru valabil pe o perioada de 48 luni. Descrierea succinta a acordului-cadru se regaseste in caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in termen de 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea unui operator economic, raspunsul urmand a fi transmis in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13. Orice solicitare de clarificari trebuie stransmisa in SEAP: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pu

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 4032000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

42 locatii in tara – resedintele de judet si in Bucuresti.

II.1.4) Short description

Valoarea totala maxima estimata a acordului-cadru este de 4 032 000,00 RON, exclusiv TVA.

Acordul-cadru are ca obiect prestarea serviciilor în sistem click pentru completele de emitere a pașapoartelor temporare in 42 locatii in tara – resedintele de judet si in Bucuresti.

Achiziţia se va finaliza prin încheierea unui acord-cadru valabil pe o perioadă de 48 luni, incepand de la data de 25.3.2020 si pana la data de 24.3.2024.

Calendarul de încheiere al contractelor subsecvente pentru „Servicii în sistem click pentru completele de emitere a pașapoartelor temporare” este următorul:

— contract subsecvent nr. 1 – 25.3.2020-31.12.2020,

— contract subsecvent nr. 2 – 1.1.2021-31.12.2021,

— contract subsecvent nr. 3 – 1.1.2022-31.12.2022,

— contract subsecvent nr. 4 – 1.1.2023-31.12.2023,

— contract subsecvent nr. 5 – 1.1.2024-24.03.2024.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 936 000,00 RON, exclusiv TVA.

Cantitățile minime și maxime și implicit valorile aferente acestora, pe care autoritatea contractantă le stabilește inițial în documentația de atribuire și ulterior în acordul-cadru, reprezintă estimări ale unor cantități care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru și nu cantitățile/valorile exacte care vor fi achiziționate, acestea din urmă putând fi mai mici, egale sau mai mari față de cele estimate.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Număr rebuturi blanchete suportate peste cele 7 000 (P2).
Weighting: 30
Cost/Price
Weighting: 70
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Pentru a proteja autoritatea contractantă de atribuirea contractelor acelor operatori economici care se fac vinovaţi de grave abateri profesionale şi/sau de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, pentru a proteja autoritatea contractantă de a intra într-o relaţie contractuală cu un operator economic care a înregistrat probleme în activitatea economică şi care este posibil să nu aibă capabilitatea de a realiza viitorul contract, respectiv pentru menţinerea unei concurenţe sănătoase:

1) Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea este completarea DUAE, în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător, după caz) au obligativitatea depunerii în SEAP, odată cu oferta, a DUAE completat cu informațiile aferente situației lor, sub sancțiunea respingerii ofertei ca fiind inacceptabilă, conform art. 137 alin. (2) lit. b din H.G. nr. 395/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea fazei finale de licitatie electronica. Aceste documente sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării acestora,

— certificat de cazier judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Documentele urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea fazei finale de licitatie electronica.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul consolidat general, în conformitate cu cerințele din țara de origine sau din țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritățile competente ale țării de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente);

2) Ofertanții, terții susținători și subcontractanții trebuie să respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Declarația privind evitarea conflictului de interese se va prezenta odată cu DUAE de că [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Operatorii economici ofertanti vor face dovada faptului ca serviciile ce fac obiectul procedurii de achizitie au fost prestate in ultimii 3 ani, in valoare cumulata de minim 936 000,00 RON, exclusiv TVA (valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent) pentru prestarea de servicii in sistem click. La nivelul DUAE se vor preciza de catre ofertanti informatii cum ar fi: numrul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor prestate care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

În vederea îndeplinirii cerinței privind experiența similară, operatorii economici ofertanți vor prezenta, dar fără a se limita la, documente cum ar fi copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, certificate de predare-primire, recomandări, procese-verbale de recepţie, certificări de bună execuţie, certificate constatatoare. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea fazei finale de licitatie electronica.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

Licitaţia electronică se va desfăşura intr-o singură rundă, pe durata a 24 h.

Elementul ofertei care urmează să facă obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul.

Etapa finala de licitatia electronica se va desfasura în conformitate cu prevederile art. 131-art. 138 din Legea nr. 98/2016 si art. 114-art. 122 din HG 395/2016. Se are în vedere îmbunatatire [...] detalii pe www.e-licitatie.ro


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-05-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Additional information:

Membrii comisiei de evaluare.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedura, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii, DUAE deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractanta în secțiunea dedicată acestuia. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

În cadrul comisiei de evaluare, la momentul vizualizarii ofertelor, ofertantii trebuie sa se regaseasca atât în sectiunea „Participare” din SEAP, cât si sectiunea „Evaluare” din sistem, conditia fiind ca acestia sa îsi cripteze oferta de pret în sistem, în conformitate cu art. 60 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 care prevede faptul ca valoarea totala a propunerii financiare se cripteaza în SEAP.

Deoarece procedura de atribuire se va desfasura într-o singura etapa, doar ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat în anuntul de participare, va trebui sa prezinte documentele suport, în vederea probarii celor asumate prin DUAE, doar la solicitarea entitatii contractante in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen va fi de minim 1 zi lucratoare. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare, publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

Nota:

1) Pentru persoanele juridice/fizice străine se vor prezenta orice documente edificatoare, echivalentul documentelor solicitate, eliberate de autorități competente din tara în care aceștia sunt rezidenți, în conformitate cu legislația din țara de rezidență, în original/copie legalizată/copie lizibilă, cu mențiunea „conform cu originalul” și traducere autorizată;

2) În cazul în care la procedură se prezintă un mandatar al ofertantului, acesta va prezenta un mandat de la societatea în cauză, care să dovedească faptul că acesta este mandatat să reprezinte ofertantul la procedura;

3) Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea fazei finale de licitatie electronica.

***Oferta câştigătoare este oferta cu cel mai mare punctaj obţinut.

În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Preţul va fi exprimat în lei, exclusiv TVA.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al unei autorităţi contractante, potrivit prevederilor Legii nr. 101/2016.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Serviciul Juridic și Verificarea Legalităţii Actelor din cadrul companiei
Postal address: Bulevardul Iuliu Maniu nr. 244D
Town: Bucureşti
Postal code: 061126
Country: RO
Telephone: +40 21434880
E-mail: clienti@cnin.ro
Fax: +40 214348821
URL: www.cnin.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-02

English Language Unavailable

CPV Codes
79800000; Printing and related services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions