Belgium-Lille: Construction work for swimming pool

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Belgium-Lille: Construction work for swimming pool
OJEU (High Value) 577570-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-06
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Competitive dialogue

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gemeente Lille
National registration number: 207502794
Postal address: Rechtestraat 44
Town: Lille
Postal code: 2275
Country: BE
Contact person: De heer Wim Bosschaerts
Telephone: +32 14881186
E-mail: wim.bosschaerts@lille.be
Fax: +32 14882050
NUTS code: BE211
Main address (URL): www.lille.be

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://cloud.3p.eu/Downloads/1/512/22/2019

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eten.publicprocurement.be
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Oproep tot aanvraag tot deelneming – PPS: realisatie en exploitatie van een nieuw zwembad te Lille (DBFMO)

Reference number: 2019-42

II.1.4) Short description

Zie II.2.4).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BE211
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gemeente Lille, Rechtestraat 44, te 2275 Lille.

II.1.4) Short description

PPS: realisatie en exploitatie van een nieuw zwembad te Lille (DBFMO).

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2022-05-01
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.9.2) Minimum number of candidates: 3
II.2.9.3) Maximum number of candidates: 5
II.2.9,4) Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

De aanbesteder streeft er naar om maximaal 5 kandidaten te selecteren om de dialoog haalbaar en efficiënt te houden. De aanbesteder zal, bij een voldoende aantal aanvragen tot deelneming, die zich niet bevinden in een toestand van uitsluiting én die voldoen aan de criteria inzake financiële en economische draagkracht, maximaal vijf (5) kandidaten kunnen selecteren, met name zij die het best scoren op de criteria inzake relevante technische bekwaamheid, dus in het licht van de relevantie van de referentieprojecten voor de opdracht.

De verschillende gegevens uit de opgegeven referenties zullen door de aanbesteder worden beoordeeld vanuit de volgende overwegingen:

— de mate van relevantie van de opgegeven referentieprojecten voor de opdracht,

— de wijze van toelichting en de onderbouwing van de gemaakte keuzes van de opgegeven referentieprojecten.

Er zal door de opdrachtgever een gemotiveerde score worden toegekend per onderdeel waarbij de score van zeer goed (= 100 % – 85 % van de punten); goed (= 84 % – 70 % van de punten); voldoende (= 69 % – 50 % van de punten); slecht (= 49 % – 35 % van de punten) en zeer slecht (= minder dan 35 % van de punten) wordt toegekend per subcriterium. De scores worden steeds gegeven vanuit de overweging dat wordt gezocht naar relevante en nuttige ervaring voor de opdracht.

De drie (3), doch maximum vijf (5) kandidaten met de hoogste scores worden weerhouden. Indien er nog ex aequo’s zouden zijn, zal hetzij worden overgegaan tot lottrekking tussen de kandidaten met de laagste scores die alsnog in aanmerking komen, hetzij kan de opdrachtgever beslissen meerdere kandidaten te selecteren (waardoor het maximum van 5 kandidaten dus op gemotiveerde wijze zou kunnen overschreden worden).

De opdrachtgever kan steeds beslissen niet door te selecteren en alle kandidaten uit te nodigen tot de volgende fase van de procedure (zonder zich aan het maximum van 5 te moeten houden).

De aanbesteder behoudt zich het recht voor om meer dan vijf (5) kandidaten te selecteren, indien zou blijken dat er hiertoe reden is (bijvoorbeeld omdat het onderscheid tussen de kandidaten op het vlak van technische bekwaamheid niet substantieel is, [...]).

II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

Zie selectieleidraad 8.1. + 8.2. + 8.3.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) zie selectieleidraad 8.1. + 8.2. + 8.3.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

1) Zie selectieleidraad.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) Documentatie en technische fiches in het Nederlands;

1) Zie selectieleidraad 8.1. + 8.2. + 8.3.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1) Zie selectieleidraad.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Dialogue

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 3

Section V: Complementary informationAdditional information:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/


Review body:
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: BE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-02

English Language Unavailable

CPV Codes
45212212; Construction work for swimming pool;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions