Poland-Miękinia: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Miękinia: Construction work
OJEU (High Value) 577574-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-06
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nadleśnictwo Miękinia
National registration number: 931024014
Postal address: ul. Sportowa 2
Town: Miękinia
Postal code: 55-330
Country: PL
Contact person: Marcin Czerski
Telephone: +48 713140063
E-mail: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl
Fax: +48 713178184
NUTS code: PL51
Main address (URL): www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miekinia

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_miekinia/zamowienia_publiczne

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miekinia
I.3.8) to the above mentioned address
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miekinia
I.4) Type of the contracting authority:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia
I.5.2) Other activity -
usługi leśne

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonanie robót budowlanych: zad. 1. Modernizacja zbiorników L-ctwo Kąty Wr 1, zad. 2. Modernizacja zbiorników L-ctwo Kąty Wr 2

Reference number: SA.270.20.2019

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania (części zamówienia) i obejmuje wykonanie robót budowlanych na zadaniu:

– zadanie nr 1 – Modernizacja zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 1 (13-17-1.1-06),

– zadanie nr 2 – Modernizacja zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 2 (13-17-1.1-07).

Szczegółowy zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej dla poszczególnych zadań (części zamówienia) – załącznik nr 8 do SIWZ.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 798681.74

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2

Description: Item/Lot 1
Title:

Wykonanie robót budowlanych na zadaniu: Zad. 1. Modernizacja zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 1 (13-17-1.1-06)

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL51
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Województwo Dolnośląskie, powiat Wrocławski, g. Kąty Wrocławskie, ob. ewid. Wszemiłowice-Jurczyce, dz. ew. nr 354.

Adres leśny: RDLP we Wrocławiu, Nadleśnictwo Miękinia, Leśnictwo Kąty Wr. (oddz, 358l)

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na zadaniu: zadanie nr 1 – Modernizacja zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 1 (13-17-1.1-06).

Szczegółowy zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej dla poszczególnych zadań (części zamówienia) – załącznik nr 8 do SIWZ.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie:

a) z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

a.1) t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm. – Prawo budowlane;

a.2) t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm. – Kodeks cywilny;

a.3) t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – Prawo zamówień publicznych;

b) z dokumentacją projektową,

c) ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

d) z przedmiarem robót,

e) z właściwymi normami polskimi i branżowymi oraz przepisami i ustawami,

f) ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

g) z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektora nadzoru,

h) z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę oraz innymi załączonym dokumentami formalnymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz dokumentacji projektowej i decyzjach administracyjnych.

SIWZ i dokumentacja projektowa dostępne są na stronie: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_miekinia/zamowienia_publiczne oraz https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miekinia

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Gwarancja
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 202466.02
II.2.7) End 2020-12-21
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.02.01.00-00-0006/16-00


Additional information:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

Wadium: 6 000,00 PLN.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 5 % wartości brutto umowy.


Description: Item/Lot 2
Title:

Wykonanie robót budowlanych na zadaniu: Zad. 2. Modernizacja zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 2 (13-17-1.1-07)

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL51
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Województwo Dolnośląskie, powiat Wrocławski, g. Kąty Wrocławskie, ob. ewid. Wszemiłowice-Jurczyce, dz. ew. nr 354.

Adres leśny: RDLP we Wrocławiu, Nadleśnictwo Miękinia, Leśnictwo Kąty Wr. (oddz, 358m)

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na zadaniu: zadanie nr 2 – Modernizacja zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 2 (13-17-1.1-07).

Szczegółowy zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej – załącznik nr 8 do SIWZ.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie:

a) z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

a.1) t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm. – Prawo budowlane;

a.2) t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm. – Kodeks cywilny;

a.3) t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – Prawo zamówień publicznych;

b) z dokumentacją projektową,

c) ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

d) z przedmiarem robót,

e) z właściwymi normami polskimi i branżowymi oraz przepisami i ustawami,

f) ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

g) z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektora nadzoru,

h) z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę oraz innymi załączonym dokumentami formalnymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz dokumentacji projektowej i decyzjach administracyjnych.

SIWZ i dokumentacja projektowa dostępne są na stronie: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_miekinia/zamowienia_publiczne oraz https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miekinia

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Gwarancja
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 596215.72
II.2.7) End 2020-12-21
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.02.01.00-00-0006/16-00


Additional information:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

Wadium: 17 000,00 PLN.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 5 % wartości brutto umowy.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

a) Warunek dotyczący sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę:

– zadanie nr 1 – 150 000,00 PLN,

– zadanie nr 2 – 500 000,00 PLN.

Potwierdzeniem spełnienia powyższego będzie przedłożenie przez Wykonawcę informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert), potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.

b) Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:

– zadanie nr 1 – 150 000,00 PLN,

– zadanie nr 2 – 500 000,00 PLN.

Potwierdzeniem spełnienia powyższego będzie przedłożenie przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże (część IV, pkt. C – JEDZ), że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/odbudowie/przebudowie/modernizacji i/lub odtworzeniu stawów, zbiorników wodnych i/lub polderów zalewowych, starorzeczy rzek z hydrotechnicznymi budowlami towarzyszącymi (tj. mnich, zastawka, przelew, przepust, wały itd.) na kwotę nie mniejszej niż:

– zadanie nr 1 – 150 000,00 PLN brutto;

– zadanie nr 2 – 500 000,00 PLN brutto.

Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może wskazać tą samą robotę budowlaną. Wskazana robota budowlana musi spełniać warunek stawiany przez Zamawiającego.

b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże (część IV, pkt. C – JEDZ), że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) – umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia. Wskazana osoba powinna posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.

Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może wskazać tą samą osobę. Wskazana osoba musi spełniać warunek stawiany przez Zamawiającego.

III.2.2) Contract performance conditions

1) Istotne dla stron postanowienia dotyczące realizacji umowy oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy zawarte są we wzorze umowy – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

2) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dla danego zadania (części zamówienia) w kwocie stanowiącej 5 % ceny brutto podanej w ofercie na dane zadanie (część zamówienia). Zabezpieczenie powinno być wniesione najpóźniej przed podpisaniem umowy.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:15
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.1.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. Nadleśnictwie Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, pokój nr. 15 (świetlica), POLSKA


Additional information:

Marcin Czerski – Starszy specjalista ds. budownictwa i zamówień publicznych

1) Otwarcie ofert jest jawne.

2) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 6.2 SIWZ.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp. oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 7.1 i 7.2. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2 SIWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i brak podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ;

b) wykaz robót budowlanych oraz wykaz osób (zgodnie z zał. 7a i 7b do SIWZ);

c) dokument lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 6.2. ppkt 2 SIWZ;

d) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na sumę określoną w pkt 6.2. ppkt 2 SIWZ (wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

f) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument;

g) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument;

h) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

i) oświadczenie Wykonawcy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ;

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).

W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu:

Ofertę złożoną pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym zawierającą:

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;

b) pełnomocnictwo - zgodnie z zapisami SIWZ;

c) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną wg. przedmiaru robót – załącznik nr 6 do SIWZ;

d) JEDZ zgodnie z zapisami SIWZ;

e) zobowiązanie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ – jeżeli dotyczy;

f) dowód wniesienia wadium;

g) Oświadczenie Wykonawcy RODO – załącznik nr 10 do SIWZ;

W sprawach w/w dotyczących podmiotów innych niż Wykonawca stosowne zapisy zawarte są w SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800
URL: www.uzp.gov.pl/kio

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800
URL: www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-03

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 45240000; Construction work; Construction work for water projects;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions