Hungary-Siófok: Artificial grass

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Siófok: Artificial grass
OJEU (High Value) 577937-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-06
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
National registration number: EKRSZ_26735090
Postal address: Horgony utca 1.
Town: Siófok
Postal code: 8600
Country: HU
Contact person: Fodor Ferenc haltermelési igazgató
Telephone: +36 84519630
E-mail: fodorferenc@balatonihal.hu
Fax: +36 84519630
NUTS code: HU232
Main address (URL): http://www.balatonihal.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001357552019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001357552019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
állami tulajdonú gazdasági társaság

Main Activity
I.5.1) Main Activity: RECREATION CULTURE AND RELIGION

Section II: Object of Contract


Title:

Süllő és békéshal ívató fészkekhez alapanyag (m)

Reference number: EKR001357552019

II.1.4) Short description

„Süllő és békéshal ívató fészkek összeállításához szükséges alapanyagok beszerzése a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00004 azonosító számú „A balatoni horgászati célú halgazdálkodás fenntarthatóvá tételének megalapozása a halfauna rekonstrukciója és táplálékbázis hasznosulásának vizsgálatával alap- és alkalmazott kutatási módszerekkel” című projekt keretében


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU232
II.2.3.2) Main site or place of performance:

8638 Balatonlelle, Irmapuszta

II.1.4) Short description

Különböző típusú halivadék nevelő rendszerekhez, ill. telepítésükhöz szükséges alapanyagok:

Igényelt mennyiség és mértékegység:

— 80 cm átmérőjű kör alakú Alumínium keretbe hegesztett perforált lemez akasztóval: 2 285 db

— Műfű (PP, 5-6 cm szálhosszúság között): 4 570 m
2

— 12 mm átmérőjű körszövött PE kötél: 6 855 méter

— kötöződrót (Al vagy Fe): 4 570 méter

— 20 cm-es hosszúságú műanyag gyorskötöző: 22 850 db

— 200 l-es műanyag hordó: 20 db

— extra vastag (horgony) lánc: 20 méter

— nagyméretű sekli (horgonylánchoz): 100 db.

Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi megajánlott terméknek meg kell felelnie a mindenkori jogszabályi követelményeknek és ipari szabványoknak.

Az alapanyagok részletes leírását és az eszközök elvárt műszaki specifikációját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A műszaki megfelelőség igazolása tekintetében ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, valamint a származási hely feltüntetése is szükséges a megajánlásban.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki leírásban (árazatlan költségvetési táblázat) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.

Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.

Ajánlatkérő az egyenértékűséget valamennyi, a műszaki leírásban foglalt paraméter alapján vizsgálni fogja.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 45
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

GINOP-2.3.2-15-2016-00004


Additional information:

A felolvasólapon feltüntetett „Egyösszegű nettó ajánlati ár”-nak magában kell foglalnia az ajánlattevő által megajánlott termékek/alapanyagok árán felül azoknak a teljesítési helyszínre való szállítását is, így nyertes ajánlattevő a felolvasólapon feltüntetett ellenszolgáltatáson felül a termékek/alapanyagok szállításáért egyéb költségtérítésre igényt nem támaszthat.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. § – kivéve a 8. § i) pont ib) alpontja –, 10. § – kivéve 10. § g) pont gb) alpontja – és 12-16. § szerint kell igazolnia.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó más szervezet/személy vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (EEKD) a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.

Ajánlatkérő előírja a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeket.

Az alábbi pont folytatása: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A jelen közbeszerzés keretében meghatározott termékek leszállítása az GINOP-2.3.2-15-2016-00004 azonosító számú „A balatoni horgászati célú halgazdálkodás fenntarthatóvá tételének megalapozása a halfauna rekonstrukciója és táplálékbázis hasznosulásának vizsgálatával alap- és alkalmazott kutatási módszerekkel” című Projekt keretében elnyert pályázati támogatás keretében valósulnak meg. A Projekt ezen nyilvántartási számát és tárgyát a számlán is fel kell tüntetni.

Eladó 1 darab számla kiállítására jogosult.

Ajánlatkérő szerződést biztosító mellékkötelezettségként késedelmi és meghiúsulási kötbért ír elő.

Az ajánlattétel, az elszámolás, és a kifizetések pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), valamint (6) bekezdéseire.

Előleg nem biztosított.

Jótállás nem kerül előírásra.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési- és kötbér feltételeket a határidős adásvételi szerződés tartalmazza.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeket.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pont alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) rendelkeznie kell elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum űrlapjának kitöltésével és EKR-en keresztül történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum űrlapjában foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát az űrlap IV. része „α” (alfa) szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell az űrlapon feltüntetni.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot űrlap formájában benyújtania.

A fent ismertetett alkalmassági követelmények esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát az űrlap IV. része „α” („alfa”) szakaszának kitöltésével („Megfelel valamennyi előírt kiválasztási szempontnak?”) kell megtennie.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a szállítandó termékek vonatkozásában az alábbi tanúsítványokkal:

a) az alumínium keretekre vonatkozóan: a hegesztő üzemnek rendelkeznie kell MSZ EN ISO 3834-2 tanúsítással,

b) a fémmegmunkáló üzemnek alumínium keretek hegesztésére vonatkozó EN ISO 15614 szerinti eljárás vizsgálatokkal,

c) a hegesztőknek EN ISO 9606-2 szerinti minősítéssel.

A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát az űrlap IV. része „α” („alfa”) szakaszának kitöltésével („Megfelel valamennyi előírt kiválasztási szempontnak?”) kell megtennie.

Az alábbi pont folytatása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Más szervezet/személy kapacitására való támaszkodás:

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelyeknek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Ha ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött EEKD külön űrlapjait is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.

III.2.2) Contract performance conditions

A kifizetés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet foglaltak szerint történik.

A vételár 100 %-át a Támogató - a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben, a 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak és a Támogatási Szerződésnek megfelelően fizeti meg.

A finanszírozás módja: a tárgyban megjelölt projekt által finanszírozott, Uniós forrásból, utófinanszírozással.

Eladó a számla kiállítására a termék Vevőnek történő átadása és általa kiállított teljesítésigazolás után jogosult. Vevő által aláírt teljesítésigazolás alapján Eladó számlát bocsát ki, amelyet a Vevő annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles bankközi átutalással kiegyenlíteni.

Fizetési késedelem esetén Eladó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésére, illetve a Kbt. 68. §


Additional information:

A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésére, illetve a Kbt. 68. §


Section V: Complementary information


VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Ak a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bek. alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az EKR szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint.

2. Ak a közbeszerzési dokumentumokat gazd. szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

3. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére.

4. A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg.

5. Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatot e-Kr. 15. § szabályainak figyelembevételével, elektronikusan kell benyújtani. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, valamint az ajánlat nem megfelelő helyre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli.

6. Az ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

7. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

8. Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt. 71. §-a szerint engedi meg. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében egy hiánypótlást rendel el.

9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.

10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

11. A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megjelölése: Dr. Schablauer Péter FAKSZ (00182)

12. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

13. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).

14. Ak a műszaki-szakmai alk. feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban hat. meg.

II.2.14) Folytatás az alábbi ponthoz:„Egyösszegű nettó ajánlati ár” alapja az At által beárazott, cégszerűen aláír részletes árajánlat.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem – a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

Folytatás az alábbi ponthoz: VI.3) További információk:

15. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

16. A kiegészítő tájékoztatás-kérésekkel kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság Elnökének 2018/2014. számú tájékoztatójára az uniós korrigendumok feladásáról.

17. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

18. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell eljárni, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

19. Az EEKD III. kizáró okok fejezete vonatkozásában a nemzeti hatósági nyilvántartásból elérhető kizáró okok ellenőrzését Ajánlatkérő végzi el az eljárás során, így a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 6.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevőnek ezen kizáró okoknál nem kell a nyilatkozatban megjelölnie sem az elektronikusan elérhető nyilvántartás elérhetőségét (URL), sem az adatbázisokat üzemeltető szervezetek nevét. Amennyiben a nemzeti hatósági nyilvántartásokból priorálható kizáró okok vonatkozásában ajánlattevő az EEKD azon kérdésére, hogy "Ez az információ elektronikusan elérhető?" nem választ ad, illetve hibásan adja meg az elektronikus elérhetőséget, illetve az adatbázist üzemeltető szervezet nevét, ezeket Ajánlatkérő az értékelés során figyelmen kívül hagyja, és nem rendel el erre vonatkozó hiánypótlást.

A II.1.6) pont kizárása – Kbt. 61. § (4) szerinti indokolás:

Amennyiben Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban lehetővé tenné a részekre történő ajánlattétel lehetőségét, vállalná egyúttal annak kockázatát, hogy egyes részek eredménytelenül zárulnak, és Ajánlatkérő a 2019-es szaporodási szezonban/évben nem tudja kihelyezni az összeszerelt ívató fészkeket a Balatonba, mert a szükséges alapanyagok hiányában nem tudja ezeket összeállítani – azzal veszélyeztetné a fő projektcél megvalósulását.

A fentieken kívül továbbá az alábbi szakmai indokok miatt Ajánlatkérő nem tudja lehetővé tenni a részekre történő ajánlattételt:

A beszerezni kívánt anyagoknak egymással kompatibilisnek kell lennie. Ez különösképp vonatkozik a rögzítőelemekre, az összeszerelés során egymással érintkezésbe kerülő anyagokra, annak érdekében, hogy a használat során a fémszerkezetek korrodálódását minimalizálni lehessen.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-03

English Language Unavailable

CPV Codes
39293300; 39540000; 44531510; 44112120; 44142000; 44316400; Artificial grass; Miscellaneous cordage, rope, twine and netting; Bolts and screws; Profile sections; Frames; Hardware;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions