Poland-Krakow: Peripheral equipment

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Krakow: Peripheral equipment
OJEU (High Value) 578090-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-06
Deadline 2020-01-15 10:30:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Postal address: al. Mickiewicza 30
Town: Kraków
Postal code: 30-059
Country: PL
Contact person: Jarosław Grzech
Telephone: +48 126173595
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Fax: +48 126173363
NUTS code: PL213
Main address (URL): www.dzp.agh.edu.pl
Address of the buyer profile (URL): www.dzp.agh.edu.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.dzp.agh.edu.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://e-ProPublico.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Najem 5 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pakietem kopii i serwisem (w tym 2 urządzenia wg specyfikacji nr 1, 2 urządzenia wg specyfikacji nr 2 oraz 1 urządzenie wg specyfikacji nr 3) dla SJO

Reference number: KC-zp.272-794/19

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest najem 5 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pakietem kopii i serwisem (w tym 2 urządzenia wg specyfikacji nr 1, 2 urządzenia wg specyfikacji nr 2 oraz 1 urządzenie wg specyfikacji nr 3) zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 3.1 SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL213
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest najem 5 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pakietem kopii i serwisem (w tym 2 urządzenia wg specyfikacji nr 1, 2 urządzenia wg specyfikacji nr 2 oraz 1 urządzenie wg specyfikacji nr 3) zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 3.1 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no



Additional information:

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr; Nazwa kryterium; Waga:

1 cena 60 %;

2 czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 20 %;

3 czas naprawy urządzenia 20 %.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego

1) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż przed terminem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

3. Wykonawcy zagraniczni.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 1–4 składa dokumenty wskazane w pkt 7.5.1 SIWZ.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2.2) Contract performance conditions

Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Przewidywane zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:30


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

W siedzibie Zamawiającego: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, pok. 400, pawilon C-2/C-3, POLSKA


Section V: Complementary information



Additional information:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych, 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu:

— przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

nr SWIFT: PKO PP LPW,

— poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem określonego terminu zostanie dostarczone w oryginale w postaci elektronicznej. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.

2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

1) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

2) jednolity europejski dokument zamówienia;

3) opis techniczny oferowanych urządzeń wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ;

4) pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

5) dokument potwierdzający wniesienie wadium;

6) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/;

8) ofertę i oświadczenie JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

9) pełnomocnictwo musi być złożone w postaci elektronicznej, podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej;

10) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224584740

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dział VI, art. 179–198g ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224584740

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-02

English Language Unavailable

CPV Codes
30232000; 79810000; Peripheral equipment; Printing services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions