Poland-Lublin: Exhibition equipment

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Lublin: Exhibition equipment
OJEU (High Value) 578129-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-06
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Muzeum na Majdanku
Postal address: ul. Droga Męczenników Majdanka 67
Town: Lublin
Postal code: 20-325
Country: PL
Contact person: Elżbieta Kowalik
Telephone: +48 817102821
E-mail: zamowieniapubliczne@majdanek.eu
Fax: +48 817102865
NUTS code: PL814
Main address (URL): www.majdanek.eu/bip

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.majdanek.eu/bip

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa instytucja kultury

Main Activity
I.5.1) Main Activity: RECREATION CULTURE AND RELIGION

Section II: Object of Contract


Title:

„Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze”

Reference number: ZP. IIb - XI- 241- 04/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w nowym budynku Muzeum w Sobiborze.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze.

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie wystawy (wszystkich elementów wystawy), w tym w szczególności:

1) wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie wystawy stałej, na podstawie SIWZ, przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego do realizacji projektów wykonawczych i prototypów, a w szczególności:

a) elementów aranżacji i scenografii wystawy w postaci: zabudów i ścian działowych wraz z okładzinami, elementów stalowych, szklanych, drewnianych i drewnopodobnych, gablot, obudów, podstaw pod stanowiska multimedialne i scenograficzne, pulpitów, szuflad i innych elementów wg projektu architektury wnętrza;

b) grafik mało i wielkogabarytowych wykonanych na różnych podłożach;

c) zawartości mediów (treści multimedialnych w postaci aplikacji komputerowych, animacji, prezentacji multimedialnych, montaży filmów, dźwięku etc.);

d) instalacji teletechnicznych oraz instalacji elektrycznej dla potrzeb urządzeń i sprzętu multimedialnego, oświetlenia gablot (z oprawami i osprzętem) oraz dostosowania istniejącego oświetlenia wystawy;

e) urządzeń oraz sprzętu multimedialnego i teletechnicznego;

f) oprogramowania systemów sterowania i zarządzania: treścią, sprzętem oraz urządzeniami audiowizualnymi i teletechnicznymi.

2) wykonanie robót towarzyszących, związanych z montażem wystawy;

3) rozmieszczenie na ekspozycji eksponatów;

4) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz oznaczenie elementów wystawy zgodnie z dokumentacją powykonawczą;

5) udzielenie gwarancji oraz zapewnienie serwisu w okresie gwarancji – na warunkach określonych w Umowie;

6) przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Szczegółowy rodzaj dostaw usług i robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2020-09-15
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oraz kryteriów oceny, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Numeracja zachowana zgodnie z SIWZ.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23, ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy.

5.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

6. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia:

6.1 Dokumenty składane wraz z ofertą:

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ).

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Właściwa (dowodowa) weryfikacja spełnienia określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o stosowne dokumenty złożone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy).

6.2 Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta niepodlegająca odrzuceniu została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

A. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem);

2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem);

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem);

UWAGA:

W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wykonawca składa zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

Ciąg dalszy w Sekcji III. pkt III.1.2) pod-Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

5.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Ciąg dalszy z Sekcji III. pkt 1.1)

Numeracja zachowana zgodnie z SIWZ

4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem);

5) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem);

6) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem);

7) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1170) (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem).

B. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda przedstawienia:

— Wykazu dostaw (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia opisanego w pkt 5.2 ppkt 3) lit. a) SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem), określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę dostaw obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Wykonawca powinien podać całkowitą wartość dostaw oraz podać wartość dostaw w zakresie wymaganym warunkiem.

— Wykazu osób w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem), w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku kwalifikacji zawodowych opisanego w pkt. 5.2 ppkt 3) lit. b) SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizację zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

Ciąg dalszy w Sekcji VI punkt VI.3) - pod - Informacje dodatkowe.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Numeracja zachowana zgodnie z SIWZ.

5.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

3) Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące doświadczenia - Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty:

— co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu wystawy* o wartości zamówienia** nie mniejszej niż 1.000. 000,00 zł brutto***.

* Przez „wykonanie wystawy” Zamawiający rozumie wykonanie lub zakup dostawę i montaż obejmujące łącznie co najmniej następujące elementy: gabloty, sprzęt i urządzenia AV i IT (tj. np.: monitory, komputery, projektory), oświetlenie ekspozycyjne oraz wykonanie, instalację i uruchomienie kontentu multimedialnego.

** Przez „jedno zamówienie o wartości” Zamawiający rozumie łączną ilość i wartość dostaw, usług i robót budowlanych wykonywanych w ramach jednej umowy.

*** W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

— co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu dostawy wraz z montażem gabloty lub gablot w standardzie muzealnym**** o wartości zamówienia** nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto***.

**** Przez „gablotę w standardzie muzealnym” Zamawiający rozumie gablotę przeznaczoną do eksponowania zbiorów muzealnych w sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania w przestrzeni publicznej, zabezpieczoną przed dostępem osób niepowołanych, pyłoszczelną, wykonaną z materiałów zapewniających neutralność chemiczną względem zbiorów, oświetloną w sposób zapewniający odpowiednią prezentację eksponatów znajdujących się w jej wnętrzu.

** Przez „jedno zamówienie o wartości” Zamawiający rozumie łączną ilość i wartość dostaw wraz z montażem gabloty lub gablot wykonywanych w ramach jednej umowy.

*** W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

b) Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące osób - Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia:

— jedną osobę - do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu, posiadającą wiedzę i doświadczenie, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, należycie wykonała czynności związane z zarządzaniem/koordynacją realizacji co najmniej jednego zamówienia obejmującego wykonanie wystawy,

— co najmniej jedną osobę - do pełnienia funkcji specjalisty ds. aplikacji multimedialnych, posiadającą wiedzę i doświadczenie, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, należycie wykonała co najmniej jedno zamówienie w zakresie opracowania i wykonania oprogramowania aplikacji multimedialnych,

— co najmniej jedną osobę – do pełnienia funkcji specjalisty ds. multimedialnych, posiadającą wiedzę i doświadczenie, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, należycie wykonała co najmniej jedno zamówienie w zakresie opracowania i wykonania kontentu multimedialnego obejmującego co najmniej prezentacje i filmy.

Ciąg dalszy poniżej pod- Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

— jedną osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych; *****

— jedna osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych;*****

*****Wykonawca w celu wykazania spełniania ww. w pkt b) tiret 4 i tiret 5 warunków może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.).

Uwaga:Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę dwu lub więcej ww. funkcji.

5.3 W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunek zdolności technicznej lub zawodowej opisany w pkt 5.2 ppkt 3) SIWZ powinien spełnić co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

5.4 Poleganie na potencjale innych podmiotów:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji.

Zobowiązanie winno określać:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.1 oraz pkt 6.2 lit. A. SIWZ.

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy odbywa się zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy.

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w pkt 6 SIWZ oraz w niniejszym ogłoszeniu w Sekcji III, począwszy od pkt 1.1)

III.2.2) Contract performance conditions

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), zgodnie z pkt 8 SIWZ.

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 1.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 17 i 18 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, zgodnie z pkt 15 SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:30
IV.02.07) Place

W siedzibie Zamawiającego: Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin, pokój nr 2


Additional information:

Otwarcie jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w procedurze otwarcia


Section V: Complementary informationAdditional information:

Numeracja zachowana zgodnie z SIWZ

6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

6.4 Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 lit. A. SIWZ, składa odpowiednio:

— ppkt 1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkanie ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— ppkt 2) - 4) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.2 lit. A. ppkt 1) SIWZ składa ten dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.5 Dokumenty, o których mowa pkt 6.4 ppkt 1) lit. a) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.4 ppkt 1) lit. b) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższe terminy stosuje się odpowiednio do pkt 6.4 ppkt 2) SIWZ.

Ciąg dalszy w SIWZ w pkt 6 ppkt od 6.6. do 6.10.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Numeracja zachowana zgodnie z SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

17.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

17.2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

17.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej BIP Zamawiającego pod adresem http://www.majdanek.eu/bip jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

17.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w dwóch punktach poprzedzających wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5 Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a ust. 1 ustawy na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego (art. 198b ust. 1 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby (art. 198b ust. 2 ustawy).

17.6 Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-02

English Language Unavailable

CPV Codes
39154000; 39133000; 39171000; 39151000; 45212310; 39154100; 45421141; 45421140; 45421146; 45421152; 45421153; 45421160; 45311000; 45314300; 45422100; 79810000; 79820000; 31520000; 32320000; 32342000; 32417000; 48000000; Exhibition equipment; Display units; Display cases; Miscellaneous furniture; Construction work for buildings relating to exhibitions; Exhibition stands; Installation of partitioning; Installation of metal joinery except doors and windows; Installation of suspended ceilings; Installation of partition walls; Installation of built-in furniture; Ironmongery work; Electrical wiring and fitting work; Installation of cable infrastructure; Woodwork; Printing services; Services related to printing; Lamps and light fittings; Television and audio-visual equipment; Loudspeakers; Multimedia networks; Software package and information systems;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions