Hungary-Budapest: Storage tanks

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Budapest: Storage tanks
OJEU (High Value) 578176-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-06
Deadline 2020-01-15 13:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Készenléti Rendőrség
National registration number: EKRSZ_35319207
Postal address: Kerepesi út 47–49.
Town: Budapest
Postal code: 1101
Country: HU
Contact person: Jadán Péter
Telephone: +36 15502170
E-mail: JadanP@kr.police.hu
Fax: +36 14327400
NUTS code: HU110
Main address (URL): http://www.police.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000885122019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000885122019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:

Föld feletti üzemanyag-ellátó tároló konténerek

Reference number: EKR000885122019

II.1.4) Short description

Keretmegállapodás keretében 7 db föld feletti, JET-A1 Gázturbinás légi járművek hajtóanyaga (szabvány hivatkozási szám: MSZ 10870) tárolására és kimérésére alkalmas konténer beszerzése és üzembe helyezése MAGYARORSZÁG 7 régiójában a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.

A műszaki paramétereket részletesen a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás határozza meg.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU1
NUTS code: HU2
NUTS code: HU3
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Eger, Gyula, Szolnok, Győr, Szombathely, Kaposvár/Nagykanizsa, Dunaújváros

II.1.4) Short description

7 db föld feletti, JET-A1 gázturbinás légi járművek hajtóanyaga (szabvány hivatkozási szám: MSZ 10870) tárolására és kimérésére alkalmas konténer beszerzése és üzembe helyezése MAGYARORSZÁG hét régiójában a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően, keretmegállapodás keretében.

A műszaki paramétereket részletesen a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás határozza meg.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Többlet jótállás /a kötelezően vállalandó 24 hónapon túli többlet jótállás/ időtartama (min. 0 hónap - max. 36 hónap)
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 85
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Ajánlatkérő megállapította, hogy nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok egymással való szerves kapcsolata, illetőleg a föld feletti üzemanyag-ellátó tároló és kimérő konténerek egységességének igénye miatt – figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait – a részajánlattétel lehetővé tétele észszerűtlen döntés lenne.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek – illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezetnek – az ajánlatában a Korm. r. II. fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A Korm. r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlatkérő hivatkozik a Korm. r. 1-16. § és Kbt. 69. § (11a) bekezdésekre.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

M1) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Korm. r. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített legjelentősebb szállításait igazoló referenciával. Ajánlatkérő referenciaként a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 36 hónapon belül megkezdett árubeszerzéseket veszi figyelembe. Ajánlatkérő hivatkozik a Korm. r. 21/A. bekezdésére.

M2) Ajánlattevő rendelkezzen az 9001:2015 minőségirányítási rendszerének működtetésére vonatkozó (légijármű kiszolgáló berendezés kereskedelem) nemzeti vagy nemzetközi akkreditált tanúsítvánnyal. A tanúsítását a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani.

Igazolás: A Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.) A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek, illetőleg az azt következő legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt felhívja az alábbi igazolások benyújtására: M1) szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás. A referenciát a Korm. r. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint kell igazolni. A referencianyilatkozat vagy igazolás legalább az alábbi adatokat tartalmazza: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja nap/hó/év), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referencia igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %- os arányban vett részt. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (11) és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésekre.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

M1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db, föld feletti, JET-A1 Gázturbinás légi járművek hajtóanyaga (MSZ 10870) tárolására és kimérésére alkalmas konténer szerződésszerű szállításáról szóló referenciával.

M2) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerének működtetésére vonatkozó (légijármű kiszolgáló berendezés kereskedelem) nemzeti vagy nemzetközi akkreditált tanúsítvánnyal. (A tanúsítását a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a minőségirányítási rendszer tanúsítottságának megszűnése szerződésszegésnek minősül.)

III.2.2) Contract performance conditions

Ajánltkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), és (5)-(6) bekezdéseire, valamint a Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 13:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

http://ekr.gov.hu


Additional information:

Az ajánlatnak az ajánlati felhívás IV. 2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.


Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

A) Ajánlatkérő (AK) jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bek.alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.

B) AK az eljárást a Kbt. 104. § szerinti keretmegállapodás (KM) megkötése céljából indítja. Az árubeszerzések megrendelésére AK a Kbt. 105. § (1) bek. c) szerinti konzultációra történő felhívását követően a nyertes AT egyedi ajánlata alapján kerül sor a keretösszeg erejéig a KM-ban szabályozott módon.

C) A 424/2017. Korm. rendelet (EKR rendelet) 11. § (5) bek. alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek (GSZ) csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben (!) jelezte. Azon GSZ tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl.e-mailben) jelezték, az AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.

D) A Közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátozás nélkül, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: http://ekr.gov.hu

E) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.

F) AK a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

G) AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

H) AK hiv. a Kbt. 47. § (2) bek.-re.

I) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e)-t.

J) Ajánlattevőnek (AT) az ESPD II. D. szakaszának kitöltésével nyilatkoznia kell az alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) szerint.

K) AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő GSZ írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult )aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazása.

L) AT nyújtsa be a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot.

M) AK az IV.2.6) pontban rögzített 2 hónap alatt 60 napot ért. Erre vonatkozóan AK hiv. a Kbt. 81. § (11)-ra, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban (320/2015. (X.30.) Kr.) előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.

N) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.

O) Az eljárásban résztvevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Pekóné Tózsa Éva (lajstrom száma: 00202)

P) A Kbt. 81. § (5) alapján AK tájékoztatja AT-ket, hogy az ajánlatok bírálatát – az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

Q) A nyertes ajánlattevő – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bek.-ben foglaltakra – átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

R) Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bek. nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az AK az EKR Rendelet 16. § (1)-(3) bek.-ben foglaltak szerint köteles eljárni.

S) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékeli.

T) Az ajánlatok értékelése során valamennyi szempont esetén adható pontszám alsó és felső határa: 0–10. Az 1. értékelési szempontnál a fordított arányosítást, a 2. értékelési szempontnál az egyenes arányosítást alkalmazza. Az értékelés részletes szabályait a KKD tartalmazza.

U) AK hiv. a Kbt. 27/A §-ára, mely szerint AK – kivéve az 5. § (2)-(4) bek. szerinti AK-t – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN16931-1:2017 számú EU-s szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-04

English Language Unavailable

CPV Codes
44611400; Storage tanks;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions