Poland-Lublin: Printing and delivery services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Lublin: Printing and delivery services
OJEU (High Value) 579053-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-06
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Postal address: Al. Racławickie 14
Town: Lublin
Postal code: 20-950
Country: PL
Contact person: Małgorzata Madyjewska
Telephone: +48 814454159
E-mail: dzp@kul.pl
Fax: +48 814454163
NUTS code: PL814
Main address (URL): www.kul.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://bip.kul.lublin.pl/16027.html

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Usługa druku techniką offsetową, oprawy i dostawy książek na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Reference number: AZP-240/PN-p221/029/2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku techniką offsetową, oprawy i dostawy książek na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

1) Część 1 – Usługa druku techniką offsetową publikacji naukowych;

2) Część 2 – Usługa druku techniką offsetową serii Opera Omnia.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1a/1b do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2

Description: Item/Lot 1
Title:

Usługa druku techniką offsetową publikacji naukowych

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, ul. Konstantynów 1H

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1a do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji jednostkowego zamówienia
Weighting: 40,00
Cost/Price
Weighting: 60,00
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy 00/100 zł).


Description: Item/Lot 2
Title:

Usługa druku techniką offsetową serii Opera Omnia

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, ul. Konstantynów 1H

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1b do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji jednostkowego zamówienia
Weighting: 40,00
Cost/Price
Weighting: 60,00
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 3 000,00 PLN (trzy tysiące 00/100 zł)


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawie okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.

3. W przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą, zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

c) zdolności technicznych lub zawodowych: Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy:

– Część 1:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek o wartości min. 50 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) każda.

– Część 2:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek o wartości min. 30 000,00 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 zł) każda.

Przez wykonanie danej usługi Zamawiający rozumie sumę świadczeń wykonanych w ramach jednej umowy. W przypadku usług wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie wartości usługi.

Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) Wykaz wykonanych usług (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, którą można wprowadzić w ogłoszeniu, informacje dotyczące realizacji zamówienia, w tym szczegółowy wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, znajduje się w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Wszelkie informacje dotyczące treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w jej wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Miejsce otwarcia ofert:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, POLSKA;

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223.


Additional information:

Otwarcie ofert jest jawne.


Section V: Complementary informationAdditional information:

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V SIWZ Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ. Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post. o udzielenie zamówienia publicznego: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające niezaleganie z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający zawarte porozumienie w sprawie spłat lub uzyskanie zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,zaświadczenie lub inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zawarł porozumienie, zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, oświadczenia Wykonawcy zgodnie z wzorami zał. nr 6, 7, i 8 do SIWZ. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP), zamiast dokumentów wskazanych w rozdziale VII ust. 2 pkt 1 ppkt a, c i d SIWZ, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł stosowne porozumienie lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt 1 ppkt b SIWZ, składa informację lub inny równoważny dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy,ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

Miejsce zamieszkania tej osoby.

Okres o którym mowa w sekcji IV.2.6 niniejszego ogłoszenia należy rozumieć jako 60 dni.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki te określone są w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiące podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Do odwołań stosuje się przepisy art. 180–198 ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Do skargi stosuje się przepisy art. 198a–198g ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-02

English Language Unavailable

CPV Codes
79823000; 79810000; 79820000; 79800000; 22110000; Printing and delivery services; Printing services; Services related to printing; Printing and related services; Printed books;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions