Poland-Łobez: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Łobez: Forestry services
OJEU (High Value) 579184-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-06
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Łobez
National registration number: ZG.270.3.2019
Postal address: ul. Bema 15
Town: Łobez
Postal code: 73-150
Country: PL
Contact person: Jakub Krakiewicz
Telephone: +48 913974063
E-mail: lobez@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +48 913976566
NUTS code: PL426
Main address (URL): www.lobez.szczecin.lasy.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://portal.smartpzp.pl/lobez

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łobez w roku 2020. II postępowanie

Reference number: ZG.270.3.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa leśnego, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Łobez w roku 2020. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39–46 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2019 r., poz. 1843 z zm. – „Pzp”) zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4658811.59

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Łobez. Realizacja pakietu nr 2 będzie odbywała się na obszarze leśnictw właściwych dla tego pakietu oraz na Szkółce Leśnej

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa leśnego, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Łobez Leśnictwa Orle, Zwierzynek, Zagórzyce, Szkółka leśna w roku 2020.Łączny rozmiar wszystkich rodzajów usług przedstawia się następująco:

1) Prace ręczne w zagospodarowaniu lasu (8 % VAT) 12457 NH i H,

2) Prace ręczne w grodzeniach (23 % VAT) 3401 NH i H,

3) Prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu (8 % VAT) 436 NH i H,

4) Prace mechaniczne w grodzeniach (23 % VAT) 148 H,

5) Prace w pozyskaniu drewna (8 % VAT) 41856 NH i H,

6) Prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna (8 % VAT)140 H,

7) Prace w zrywce drewna (8 % VAT) 3586 NH,

8) Prace ręczne na szkółce (8 % VAT) 19711 NH i H,

9) Prace mechaniczne na szkółce (8 % VAT) 1711 NH i H,

10) Dyspozycyjność w ochronie ppoż. (8 % VAT) 24 M-C.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Czyszczenia wczesne (CW), Czyszczenia późne (CP)
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 4658811.59
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z &10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZAdditional information:

Terminy wykonania poszczególnych prac w każdym z pakietów będą określane w zleceniach sporządzanych przez przedstawiciela Zamawiającego


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

420 000 PLN

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy łącznie wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

Zrealizował/zrealizowali lub realizuje/realizują (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa leśnego, na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000 PLN brutto.

Warunek, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować

a) co najmniej 3 szt. ciągnika zrywkowego do zrywki nasiębiernej drewna lub ciągników przystosowanych do zrywki nasiębiernej drewna,

b) co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego do zrywki półpodwieszonej drewna (z wciągarką linową),

c) co najmniej 2 szt. pługów do przygotowania gleby typu LPZ przeznaczonych do wyorywania bruzd,

d) co najmniej 2 akumulatorowymi opryskiwaczami plecakowymi (urządzeniami do chemicznej pielęgnacji upraw),

e) co najmniej 2 szt. ciągników rolniczych o mocy nie mniejszej niż 50 KM pozwalających na zagregowanie sprzętu szkółkarskiego, w tym 1 ciągnik rolniczy z działającym przednim napędem. Rozstaw kół obu ciągników musi umożliwiać wjazd na międzyrzędzia sadzonek bez powodowania uszkodzeń sadzonek (rozstaw kół miedzy wewnętrznymi krawędziami opon minimum 1 100 mm, rozstaw kół między zewnętrznymi krawędziami opon maksymalnie 1 850 mm).


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 202-491927
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-16
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:15
IV.02.07) Place

Nadleśnictwo Łobez, Bema 15 73-150 Łobez, POLSKA, sala narad.

Informacja o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia ofert: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach


Section V: Complementary informationAdditional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 77 000 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz szkółkarstwa leśnego i nasiennictwa obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SIWZ, których szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa, zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia

Wykaz dokumentów:

1) oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia,

2) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

3) dowody, że wskazane przez Wykonawcę usługi zostały wykonane należycie

4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,

5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,

6) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego,

7) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

8) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,

10) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

11) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,

12) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp,

13) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587806
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587806
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-03

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77230000; 77211500; 77231000; 77211600; 77211100; 77231200; 77210000; 77211000; 77231600; 77211200; 77211400; 77211300; Forestry services; Services incidental to forestry; Tree-maintenance services; Forestry management services; Tree seeding; Timber harvesting services; Forest pest control services; Logging services; Services incidental to logging; Afforestation services; Transport of logs within the forest; Tree-cutting services; Tree-clearing services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions