Poland-Gdansk: Pipeline-design services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Gdansk: Pipeline-design services
OJEU (High Value) 580259-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-06
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
National registration number: REGON 193079339, KRS 0000216612
Postal address: ul. Kartuska 201
Town: Gdańsk
Postal code: 80-122
Country: PL
Contact person: Alicja Świca
Telephone: +48 583266700
E-mail: ez@giwk.pl
Fax: +48 583266701
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.giwk.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.giwk.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa magistrali Φ 418 mm SUW Pręgowo – rejon Obwodnica Trójmiasta etap 2 i 3 (od Pręgowa w gminie Kolbudy do Straszyna w gminie Pruszcz Gdański)”

Reference number: ZP/312/19

II.1.4) Short description

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie opracowań projektowych zadania pod nazwą: „Przebudowa magistrali Φ 418 mm SUW Pręgowo – rejon Obwodnica Trójmiasta”, etap 2 (od SUW Pręgowo w gminie Kolbudy do UW Straszyn) i etap 3 (od UW Straszyn w gminie Pruszcz Gdański do Obwodnicy Trójmiasta)”. Obszar inwestycji określono w załączniku graficznym stanowiącym Załącznik nr 1 OPZ. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmin Kolbudy i Pruszcz Gdański, w powiecie gdańskim i obejmuje obręby ewidencyjne: Pręgowo Górne, Bielkówko, Lublewo (gm. Kolbudy) oraz Straszyn (gm. Pruszcz Gdański). Teren lokalizacji przedsięwzięcia obejmuje ok. 115 działek ewidencyjnych.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 803532.80

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL633
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gdańsk

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji przetargowej.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: PLN 803532.80
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W ramach prawa opcji przewidziany jest nadzór autorski. Szczegółowe informacje we wzorze umowy.Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1–2, 4 i 8 ustawy Pzp.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty):

1) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) sporządzony według zasad opisanych w pkt VI.3 niniejszego ogłoszenia oraz w pkt 7.1.1 SIWZ dotyczący:

a) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4, oraz ust 5 pkt 1–2, 4 i 8 ustawy Pzp, część IV sekcja alfa, część VI);

b) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4, oraz ust 5 pkt 1-2, 4 i 8 ustawy Pzp, część IV sekcja alfa, część VI).

2) W celu ustalenia czy nie zachodzi podstawa do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.8 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 7.2.4–7.2.11 SIWZ potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy lub podmiotu, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

4) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w pkt 7.3 SIWZ.

6) Oświadczenia i dokumenty muszą zostać złożone w formie i w sposób opisany poniżej w pkt VI.3 niniejszego ogłoszenia.

6) Szczegółowe informacje nt. podstaw wykluczenia oraz dokumentów składanych w tym zakresie zostały opisane w SIWZ.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.:

1.1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie usługę lub usługi, których przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowych:

— sieci wodociągowej o średnicy min. DN200 i długości łącznej wynoszącej co najmniej 2 km.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców lub powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga się, by ww. warunek spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych Wykonawców lub podmiotów;

1.2. skieruje do wykonania zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach, tj.:

a) co najmniej 1 osobę do pełnienia funkcji projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, posiadającą min. 10-letnie doświadczenie w projektowaniu;

b) co najmniej 1 osobę do pełnienia funkcji projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, posiadającą min. 5-letnie doświadczenie w projektowaniu;

c) 1 osobę do pełnienia funkcji projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, polegać na sytuacji technicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania ww. warunków Wykonawca złoży wraz z ofertą:

1) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.2 do SIWZ, dotyczące:

a) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (część IV sekcja alfa);

b) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (część IV sekcja);

3) na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 7.2 SIWZ dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu;

4) oświadczenia lub dokumenty muszą zostać złożone w postaci elektronicznej – szczegółowa forma poszczególnych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw określone jest w SIWZ.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). Zamawiający zażąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje w dokumentacji postępowania.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Sposób rozliczenia wynagrodzenia umownego określony został w części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wzorze umowy.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Szczegółowe zapisy odnośnie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone są w części I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – informacja dla Wykonawców w pkt 8

III.2.2) Contract performance conditions

Określone w części II SIWZ – wzorze umowy

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:05
IV.02.07) Place

Siedziba Zamawiającego, pokój 204


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Oferta zawiera:

— wypełniony(e) formularz(e) JEDZ,

— dowód na to, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, gdy polega na ich zdolnościach lub sytuacji (np. zobowiązania) (jeżeli dotyczy),

— wypełniony formularz ofertowy,

— pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami pkt 8 SIWZ (jeżeli dotyczy),

— pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu rejestrowego),

— dowód wniesienia wadium, zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 10 SIWZ,

— dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności (o ile dotyczy),

— formularz cenowy.

2. Ofertę w tym JEDZ, sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe zasady określone są w pkt 11.2 SIWZ.

3. Ofertę Wykonawca przesyła za pośrednictwem elektronicznego systemu do składania ofert dostępnego pod adresem: www.przetargi.giwk.pl. Szczegółowe zasady dot. składania oferty określone są w pkt 13 SIWZ.

4. Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 7.2 SIWZ dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu. Formę tych dokumentów określa pkt 7.8 SIWZ.

5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

W toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeśli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-02

English Language Unavailable

CPV Codes
71322200; Pipeline-design services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions