Bulgaria-Varna: Construction consultancy services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Varna: Construction consultancy services
OJEU (High Value) 580261-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-06
Deadline 2020-01-15 16:30:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, мрежови експлоатационен район Варна
National registration number: 1752013040115
Postal address: ул. „Оборище“ № 13А, ет. 5
Town: Варна
Postal code: 9000
Country: BG
Contact person: по технически въпроси: Стефан Филчев — тел. +359 52678162; по процедурни въпроси: Иван Атанасов — тел. +359 52678163
Telephone: +359 52678154
E-mail: eso@vn.eso.bg
Fax: +359 52609992
NUTS code: BG331
Main address (URL): www.eso.bg
Address of the buyer profile (URL): https://webapps.eso.bg/zop_profile/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=emdBQ3B3TGwzcjh4cnJoMnE0cmFzOUtSaGpGTWF3Rm1pMWpzWHNNa3FKMD0=

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект „Изграждане на работилница, складови и битови помещения за сектор РЗАТТ на територията на п/ст „Варна-север“

Reference number: МЕР-ВН/2019/053

II.1.4) Short description

Консултантските услуги по чл. 166 от ЗУТ, предмет на настоящата поръчка, следва да обхващат:

— изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционни проекти и други дейности, свързани с издаване на разрешението за строеж на обектa — двуетажна сграда без сутерен,

— упражняване на строителен надзор по време на строителството на първия етап (първи етаж) на обекта в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове,

— изготвяне на окончателен доклад относно готовността на обекта за въвеждане в експлоатация и други дейности, свързани с издаване на разрешение за ползване и изготвяне и заверка на технически паспорт на първия етап (първи етаж).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG331
II.2.3.2) Main site or place of performance:

На територията на площадка на ЕСО ЕАД, разположена в северната част на гр. Варна, над околовръстния път, на адрес ж.к. „Възраждане 1“, бул. „Трети март“

II.1.4) Short description

Настоящата поръчка включва и изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти, свързани с издаване на разрешението за строеж на обектa — двуетажна сграда без сутерен, упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ (Закона за устройство на територията) и съответните подзаконови нормативни актове, изготвяне на окончателен доклад относно готовността на обекта за въвеждане в експлоатация и други дейности, свързани с издаване на разрешение за ползване и изготвяне и заверка на технически паспорт на първия етап (първи етаж) за обект „Изграждане на работилница, складови и битови помещения за сектор РЗАТТ на територията на п/ст „Варна-север“.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 4000
II.02.07) Duration in months 60
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. Участникът да е вписан в регистър на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл. 167, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Доказва се с представянето на заверено копие на валидно удостоверение за упражняване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или копие от лиценз, издаден съгласно §128, ал. 1 от ЗУТ, с приложен списък на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор, или заверено копие на документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП, представен в електронен вид. Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако участникът е декларирал такива.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

1. Участникът да има застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ за консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор.

Доказва се с представянето на заверени копия на застрахователни полици „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ за консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор, валидни към датата на подаване на офертата.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП, представен в електронен вид. Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако участникът е декларирал такива.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

1. Участникът да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ за консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор за строежи втора или по-висока категория категория.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Участникът да е изпълнил за последните 3 години от датата на подаване на офертата услуги с предмет, идентичен или сходен* с този на поръчката.

Доказва се с представянето на списък на услугите, които са идентични или сходни* с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (оригинал по образец). Към списъка се прилагат доказателства за извършената услуга (заверено от участника копие).

* Под услуги, сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира: извършена оценка на съответствие на инвестиционен проект, упражнен строителен надзор при изграждане на ново строителство на обществени сгради или реконструкция на съществуващи; изготвен окончателен доклад и технически паспорт.

В случай че участникът ще използва ресурси на трети лица, доказва, че ще разполага с техните ресурси, представя доказателства (декларация за ангажираност на лицето, което ще участва в изпълнението на поръчката и др.), че ще има на свое разположение тези ресурси за времето на изпълнение на поръчката.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП, представен в електронен вид. Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако участникът е декларирал такива.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. Участникът трябва да са изпълнил за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко 1 услуга с предмет, идентичен или сходен* с предмета на поръчката.

*Под услуги, сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира: „извършена оценка на съответствие на инвестиционен проект, упражнен строителен надзор при изграждане на ново строителство на обществени сгради или реконструкция на съществуващи; изготвен окончателен доклад и технически паспорт.

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

1. Участниците в процедурата трябва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в документацията и обявлението за обществената поръчка относно личното състояние и критериите за подбор.

2. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС в една от следните форми:

— парична сума, внесена в касата на ЕСО ЕАД, МЕР Варна или внесена по банкова сметка на ЕСО ЕАД МЕР Варна (информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на профила на купувача в раздел „Друга информация — банкова сметка за внасяне на гаранции“: https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php),

— банкова гаранция със срок на валидност съгласно договора в съответствие с образеца на възложителя,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност съгласно договора.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Поръчката е финансирана със собствени средства на възложителя.

Условията, редът, начинът и сроковете за плащане са съгласно проекта на договор, част от документацията за участие.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществената поръчка се сключва, след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 16:30


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-07-12
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-16
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

На адреса на възложителя — гр. Варна, ул. „Оборище“ №13А, ет. 5, заседателна зала 518


Additional information:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Обменът на информация може да се извършва чрез пощенска и/или куриерска служба, по факс, по електронен път при условията и реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-03

English Language Unavailable

CPV Codes
71530000; Construction consultancy services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions