Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Bucharest: Seeds of plants used in specific fields
OJEU (High Value) 580860-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-09
Deadline 2020-01-15 15:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor R.A.
National registration number: RO41228341
Postal address: Str. Petricani nr. 9A
Town: Bucureşti
Postal code: 023841
Country: RO
Contact person: Ionuț Oancea
Telephone: +40 3155815
E-mail: caiderasa@rnp.rosilva.ro
Fax: +40 213129664
NUTS code: RO321
Main address (URL): www.hergheliidestat.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100082185

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
Regie autonomă
I.5.2) Other activity -
Creșterea cailor și a altor cabaline

Section II: Object of Contract


Title:

Acord-cadru furnizare semințe ierburi perene

Reference number: 3544

II.1.4) Short description

Furnizare seminte ierburi perene pentru subunitatile D.C.E.A.C. conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 741423.07

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Subunitatile D.C.E.A.C.

II.1.4) Short description

Conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termenul de livrare
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 95
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Operatorii economici participanti la procedura – ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator – nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire: „Completare DUAE” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc urmatoarele documente justificative:

(a) certificat fiscal emis de ANAF care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii,

(b) certificat taxe si impozite locale care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii.

Nota: in situatia existentei mai multor puncte de lucru, cerinta privind taxele si impozitele locale se va aplica pentru sediul principal, sediile secundare si toate punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata,

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

(d) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(e) alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt:

— director: Gheorghe Dima,

— director economic: Adina-Elena Marin,

— Compartiment Juridic: Iancu Ioana Anca,

— Serviciul Tehnic: Stanica Daniela, Bercu Marius, Popa Crina,

— Compartiment Achizitii: Ionut Oancea.

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in DUAE. Documentul justificativ se depune de catre toti participantii la procedura (operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator) odata cu DUAE pana la termenul limita de depunere a ofertelor.

Atentionari speciale:

1) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz;

2) Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.

Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa Documentul Unic de Achiziții European „DUAE” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca la finalizarea evaluării ofertelor autoritatea contractantă să solicite ofertantului clasat pe primul loc al clasamentului intermediar următoarele documente justificative:

— certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertei, a livrat produse similare celei supuse prezentei proceduri.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Document: certificate/documente pentru cele mai importante livrari de utilaje agricole efectuate, emise sau contrasemnate de catre autoritatea sau de catre clientul beneficiar. Se accepta orice alte documente relevante in sustinerea DUAE. Notă: în condițiile prevazute de Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, operatorul economic poate să invoce susținerea unui/unor terț/terți.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator.

Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante dacă este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei.

Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt să atragă pierderea garantiei de participare.

Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire.

In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu oferta. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze autoritatea contractanta va încadra oferta ca neconforma si o va respinge.

În situaţia în care ofertantul apelează la o asociere cu alţi operatori, la terţi susţinători sau la subcontractanti, în afara documentelor solicitate expres prin fișa de date la Cap. III.2 – „Conditii de participare”, odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul terţului susţinător (împreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestuia de catre terţ/terţi susţinători, din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora), acordul de asociere şi acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar la solicitarea autorităţii contractante.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Conform Legii nr. 101/2016.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor R.A.
Postal address: Str. Petricani nr. 9A, sector 2
Town: București
Postal code: 023842
Country: RO
Telephone: +40 213155815
E-mail: caiderasa@rnp.rosilva.ro
URL: www.hergheliidestat.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-04

English Language Unavailable

CPV Codes
03117200; Seeds of plants used in specific fields;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions