Poland-Gdansk: Checking and testing apparatus

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Gdansk: Checking and testing apparatus
OJEU (High Value) 580954-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-09
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Gdański
Postal address: ul. Jana Bażyńskiego 8
Town: Gdańsk
Postal code: 80-309
Country: PL
Contact person: Barbara Wróblewska, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 110, I piętro
E-mail: barbara.wroblewska@ug.edu.pl
Fax: +48 585233110
NUTS code: PL634
Main address (URL): http://ug.edu.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://ug.edu.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa aparatów do elektroforezy poziomej w żelu agarozowym z wyposażeniem dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego

Reference number: A120-211-151/19/AK

II.1.4) Short description

1.Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38500000-0 (aparatura kontrolna i badawcza).

2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów do elektroforezy poziomej w żelu agarozowym zwana dalej „aparaturą”, dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego jak poniżej:

1)aparaty do elektroforezy poziomej w żelu agarozowym (mały rozmiar żelu) z wyposażeniem – 2 szt;

2)aparaty do elektroforezy poziomej w żelu agarozowym (duży rozmiar żelu) z wyposażeniem – 2 szt.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1a do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4.Zamówienie obejmuje dostawę, wniesienie, instalację i uruchomienie aparatury.

5.Aparatura musi być kompatybilna z zasilaczami do elektroforezy Power Pac™ Basic Power Supply i Power Pac™ HC Power Supply producenta BIO-RAD.

6.Gwarancja producenta na aparaturę: 24 miesiące. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 6 projektu umowy


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL634
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem dostawy aparatury jest Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk.

II.1.4) Short description

Rozdz. II SIWZ:

3.Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia - art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII SIWZ oświadczenia i dokumenty.

5.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Rozdz. III SIWZ:

1.Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38500000-0 (aparatura kontrolna i badawcza).

2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów do elektroforezy poziomej w żelu agarozowym zwana dalej „aparaturą”, dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego jak poniżej:

1)aparaty do elektroforezy poziomej w żelu agarozowym (mały rozmiar żelu) z wyposażeniem – 2 szt;

2)aparaty do elektroforezy poziomej w żelu agarozowym (duży rozmiar żelu) z wyposażeniem – 2 szt.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1a do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4.Zamówienie obejmuje dostawę, wniesienie, instalację i uruchomienie aparatury.

5.Aparatura musi być kompatybilna z zasilaczami do elektroforezy Power Pac™ Basic Power Supply i Power Pac™ HC Power Supply producenta BIO-RAD.

6.Gwarancja producenta na aparaturę: 24 miesiące. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 6 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

7.Zamawiający informuje, że zamówienie będzie w całości finansowane z projektu: „International Centre for Cancer Vaccine Science”. Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Międzynarodowe Agendy Badawcze”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze. Nr umowy/decyzji MAB/2017/3.

8.Termin wykonania zamówienia: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy, z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XIV SIWZ – termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in days 28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Projekt: „International Centre for Cancer Vaccine Science”. Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Międzynarodowe Agendy Badawcze”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze. Nr umowy/decyzji MAB/2017/3.


Additional information:

Projekt: „International Centre for Cancer Vaccine Science”. Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Międzynarodowe Agendy Badawcze”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze. Nr umowy/decyzji MAB/2017/3.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Rozdz. V SIWZ:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.

Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII SIWZ.

Rozdz. VII SIWZ:

1.W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca składa:

1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów określonych w rozdz. VIII SIWZ pkt 9.

Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

— W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia JEDZ mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia,

— Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć osobne oświadczenie JEDZ, odrębnie dla każdego z podwykonawców.

Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podwykonawców muszą mieć wyłącznie formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania odpowiednio podmiotów składających ofertę wspólnie lub podwykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej danego podmiotu.

2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Rozdz. V SIWZ:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

c.d. sekcji III.1.1):

3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust 6 ustawy oraz pkt 16 ppkt 4,

5)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, załącznik nr 4 A do SIWZ,

6)oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, załącznik nr 4 B do SIWZ,

7)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, załącznik nr 4 C do SIWZ,

8)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, załącznik nr 4 D do SIWZ,

9)oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm.), załącznik nr 4 E do SIWZ,

10)oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) dokumenty wymienione w ppkt 1)- 10) składa każdy z Wykonawców. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

Specyfikacji technicznych (w języku polskim albo angielskim) zaoferowanej aparatury, potwierdzającej spełnianie wymagań zawartych w załączniku nr 1a do SIWZ, dopuszcza się wydruki ze stron internetowych producenta, katalogi producenta, foldery producenta itp. złożone zgodnie z zapisem w pkt 7 rozdz. VII SIWZ.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci składają wspólnie dokumenty, o których mowa w pkt 3 rozdz. VII SIWZ.

Dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt 1) - 9) i w pkt 3 rozdz VII SIWZ Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z zapisem pkt 11 rozdz. VII SIWZ).

4.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:

1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 rozdz. VII SIWZ:

a)ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,

W którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)ppkt 2) – 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz

Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone w ppkt 1) stosuje się odpowiednio.

3)Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w ppkt 1 lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsca zamieszkania tej osoby. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone w ppkt 1) lit. a) stosuje się.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Rozdz. V SIWZ:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

c.d. sekcji III.1.1):

5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy.

W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2)Przepisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ppkt 1).

3)Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt 1), zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – rozdział XVI SIWZ pkt 7.

6.Dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.

7.Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 2-4, muszą być składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca - zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej – w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

9.Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt 7 rozdz. VII SIWZ, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

10.W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania), do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) lub w elektronicznej kopii poświadczonej przez notariusza, zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 540 z późn. zm.) – zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres, na które zostało wystawione.

11.Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia, określonych w niniejszym rozdziale.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Rozdz. VI SIWZ:

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2019r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 243 z późń. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 498 z późn. zm.),

2)który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

3)jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z:

a)Zamawiającym;

b)osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;

c)członkami komisji przetargowej;

d)osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy;

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

4)który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

5)będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych,

6)jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w ppkt 5),

7)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych,

8)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2.Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa:

1)w pkt 1 ppkt 5) - 7) – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna,

2)w pkt 1 ppkt 2) i 4) – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

III.2.2) Contract performance conditions

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa zał. 5 do SIWZ – projekt umowy:

Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków realizacji zamówienia i udzielania Wykonawcy w razie potrzeby niezbędnych wskazówek.

Do czasu przekazania aparatury, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.

Podstawą przyjęcia faktury jest protokół odbioru (załącznik nr 7 do SIWZ) podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 5 ust. 6 projektu umowy(zał. 5) po dostawie, instalacji i uruchomieniu aparatury.

Wykonawca wystawi fakturę VAT na adres: Uniwersytet Gdański, 80 – 309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, NIP 584-020-32-39.

Oryginał faktury Wykonawca przesyła do przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego do realizacji umowy.

Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty przyjęcia przez przedstawiciela Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 109, I piętro, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.


Additional information:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.ug.edu.pl, na której udostępniona jest SIWZ informacje, o których mowa w pkt 7 rozdz. XII SIWZ


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1.Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert - art. 85 ustawy.

2.Zamawiający:

1)nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2)nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych – oferta zostanie odrzucona.

3)nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4)nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5)nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

6)nie zamierza udzielić zaliczki w rozumieniu przepisu art. 151a ustawy Pzp.

7)nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

8)nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9)informuje, że Wykonawca może wysłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018, poz. 2191 z późn. zm.).

10)wymaga wniesienia wadium w wysokości 150,00 PLN.

3.W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)pieniądzu,

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)gwarancjach bankowych,

4)gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 310 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr A120-211-151/19/AK.

Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego wskazanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

Szczegóły dot. wadium podane są w rozdz. IX SIWZ.

4.Koszty opracowania i przesłania oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

5.Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.ug.edu.pl od dnia zamieszczenia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

6.Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty sporządzonej w języku polskim.

Rozdz. XVIII SIWZ:

1.Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców.

2.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia JEDZ dotyczące podwykonawców (rozdział VII SIWZ pkt 1).

Szczegóły dot. podwykonawców opisane są w rozdz. XVIII SIWZ.

Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert opisany jest w rozdz. XI SIWZ, opis sposobu obliczenia ceny w rozdz. XIII SIWZ, wybór najkorzystniejszej oferty i informacje o wyniku postępowania - rozdz. XV SIWZ,postanowienia związane z podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego - rozdz. XVI SIWZ, Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami - rozdz. VIII SIWZ, Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w pkt 13 rozdz XX SIWZ.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art. 179 - 198). 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-04

English Language Unavailable

CPV Codes
38500000; Checking and testing apparatus;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions