Poland-Warsaw: Heating oil

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Heating oil
OJEU (High Value) 580962-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-09
Deadline 2020-01-15 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Postal address: ul. Szamocka 3, 5
Town: Warszawa
Postal code: 01-748
Country: PL
Telephone: +48 226671719
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl
Fax: +48 226671733
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.zus.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.zus.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
instytucja ubezpieczenia społecznego

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb kotłowni olejowej w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym ZUS w Osuchowie

Reference number: TZ/271/47/19

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego dla potrzeb kotłowni olejowej w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym ZUS w Osuchowie, w ilości nieprzekraczającej 426 000 litrów.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centralny Ośrodek Szkoleniowy ZUS w Osuchowie, gmina Mszczonów, ul. Mszczonowska 1, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego dla potrzeb kotłowni olejowej w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym ZUS w Osuchowie, w ilości nieprzekraczającej 426 000 litrów.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-05-01
II.2.7) End 2022-04-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.5.2020 r. do 30.4.2022 r. lub do wyczerpania środków z umowy, w zależności które ze zdarzeń wystąpi pierwsze.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi udzieloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755).

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie – każdy z Wykonawców, który będzie wykonywał czynności, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji, winien wykazać, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi udzieloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755).

2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego powyżej Wykonawca składa koncesję na obrót paliwami ciekłymi udzieloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755).

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

III.2.2) Contract performance conditions

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 13:00

Section V: Complementary informationAdditional information:

I. Podstawy wykluczenia – z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:

1. do którego odnoszą się obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

2. w stosunku do którego otwarto likwidację (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...) – zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126);

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...) – zgodnie z § 5 pkt 2 ww. rozporządzenia;

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...) – zgodnie z § 5 pkt 3 ww. rozporządzenia;

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...) – zgodnie z § 5 pkt 4 ww. rozporządzenia;

5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. rozporządzenia;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne – zgodnie z § 5 pkt 6 ww. rozporządzenia;

7. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) – zgodnie z § 5 pkt 10 ww. rozporządzenia;

8. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 62) – zgodnie z § 5 pkt 9 ww. rozporządzenia;

9. aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie z pkt 4.4.1.1 SIWZ.

III. Inne informacje dodatkowe:

1. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl.

2. Zmiany postanowień umowy dokonywane będą zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz wzorem umowy.

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-04

English Language Unavailable

CPV Codes
09135100; Heating oil;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions