Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Otwock: Nuclear reactors and parts
OJEU (High Value) 581012-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-09
Deadline 2020-01-15 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
National registration number: 532-010-01-25
Postal address: ul. Andrzeja Sołtana 7
Town: Otwock (Świerk)
Postal code: 05-400
Country: PL
Contact person: Małgorzata Radomska
Telephone: +48 222731320
E-mail: przetargi@ncbj.edu.pl
Fax: +48 222731630
NUTS code: PL912
Main address (URL): www.ncbj.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.ncbj.gov.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
instytut badawczy

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa i instalacja pomiarowej linii rozruchowej Reaktora Maria

Reference number: AZP.270.87.2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie oraz wdrożenie (zainstalowanie i uruchomienie) w reaktorze jądrowym Maria, zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego, kompletnej pomiarowej linii rozruchowej neutronów termicznych, pracującej w zakresie reaktora małej mocy (do 500 kW) i opartej na komorze rozszczepieniowej, zwanej dalej Systemem.

2. Szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL912
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku, 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7, POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie oraz wdrożenie (zainstalowanie i uruchomienie) w reaktorze jądrowym Maria, zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego, kompletnej pomiarowej linii rozruchowej neutronów termicznych, pracującej w zakresie reaktora małej mocy (do 500 kW) i opartej na komorze rozszczepieniowej, zwanej dalej Systemem.

2. Zamówienie podstawowe składa się z 3 etapów.

Etap I obejmuje: prace przygotowawcze i projektowe Systemu, w tym:

— inwentaryzację aktualnych połączeń układów pod nadzorem pracowników NCBJ,

— zaprojektowanie Systemu – sporządzenie dokumentacji projektowej uwzględniającej zinwentaryzowane połączenia układów,

— opracowanie programu testów Systemu;

Dokumentacja projektowa i program testów Systemu zostaną przedłożone do akceptacji przez pracowników Zamawiającego i do zatwierdzenia przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA).

Termin realizacji Etapu I – do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Etap II obejmuje: wykonanie i dostarczenie Systemu, w tym:

— wykonanie i dostarczenie Systemu wraz z pełnym osprzętem wykonanego na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej,

— testy Systemu potwierdzające działanie Systemu zgodne z założeniami określonymi w specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacją projektową,

— usunięcie ewentualnych niezgodności z założeniami określonymi w specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ lub z dokumentacją projektową;

Termin realizacji etapu II – do 6 miesięcy od uzyskania zgody Prezesa PAA na modernizację.

Etap III obejmuje: wdrożenie Systemu, w tym:

— instalację i integrację Systemu w reaktorze Maria,

— próbne uruchomienie Systemu w celu przeprowadzenia testów Systemu (testów kalibracyjnych, testów sygnałów granicznych oraz testów zakresów pomiarowych),

— wykonanie dokumentacji powykonawczej Systemu oraz przedstawienie jej Zamawiającemu,

— przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi Systemu,

— uzyskanie zgody Prezesa PAA na uruchomienie reaktora Maria po przeprowadzonej modernizacji,

— uruchomienie Systemu.

Termin realizacji Etapu III – do 2 miesięcy od odbioru bez zastrzeżeń etapu II, ale nie później niż do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy z uwzględnieniem warunków określonych w rozdziale V.3 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2022-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia podstawowego wybranemu w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy, Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień do wysokości netto 50 000 EUR na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacja albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejący...

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od zaistnienia konieczności rozbudowy lub modyfikacji Systemu oraz od posiadania przez niego wystarczających środków finansowych na ten cel.

2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odrębnego zamówienia poza stanowiącym zamówienie podstawowe. Zamówienie w ramach zakresu zamówienia opcjonalnego Zamawiający może złożyć najpóźniej w terminie do 12 miesięcy od daty odbioru etapu III. Ostateczny termin realizacji zamówienia wraz z opcjami ustala się na okres do 31.12.2022 r.

3. Zamówienie opcjonalne obejmuje zapewnienie rezerwy sprzętowej krytycznych urządzeń wymaganych do długoterminowej konserwacji i napraw Systemu, tj. następujące urządzenia:

a) detektor neutronów spełniający wymagania określone w pkt 11.1 („Tabela wymagań technicznych”) Załącznika nr 1 do SIWZ, sztuk 1;

b) przedwzmacniacz spełniający wymagania określone w pkt 11.2 („Tabela wymagań technicznych”) Załącznika nr 1 do SIWZ, sztuk 1;

c) główna jednostka procesowa spełniająca wymagania określone w pkt 11.3 („Tabela wymagań technicznych”) Załącznika nr 1 do SIWZ, sztuk 1;

d) zasilacz detektora, o którym mowa w lit a), spełniający wymagania określone w pkt 11.10 („Tabela wymagań technicznych”) Załącznika nr 1 do SIWZ, sztuk 1.Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

a) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ);

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ).

2) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

— w ppkt 1 lit. a przedkłada informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

b) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 2 lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku, 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7, POLSKA, bud. nr 28, pok. 6


Section V: Complementary informationAdditional information:

Cd. sekcja II.2.4

6. Szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna).

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, w przypadkach, w których wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w specyfikacji. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał lub wyrób jest zgodny z wymogami określonymi w specyfikacji podejmie Zamawiający na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę informacji o materiałach lub wyrobach (np. katalogi, certyfikaty).

9. W przypadku, gdy Zamawiający powołuje się na normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty do nich równoważne.

10. Wszystkie prace prowadzone przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia będą wykonywane pod ścisłym nadzorem Wewnętrznej Służby Ochrony Zamawiającego.

11. Wszystkie prace prowadzone przez Wykonawcę w ramacH przedmiotu zamówienia będą wykonywane po uzgodnieniu z kierownikiem Reaktora Maria co do terminu realizacji i warunków, które trzeba spełniać podczas ich wykonywania, co związane jest m.in. z cyklem pracy Reaktora Maria.

12. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 792 ze zm.) oraz wynikających z tych przepisów, wewnętrznych aktów prawa Zamawiającego, tj.:

a) eksploatacyjnego raportu bezpieczeństwa reaktora Maria ERB 2015 ze zmianami;

b) regulaminu pracy dla obiektu reaktora Maria 01-ZR;

c) programu zapewnienia jakości dla obiektu reaktora Maria – PZJ-Maria 2019;

d) instrukcji dozymetrycznej reaktora Maria 02-ZT;

e) instrukcji prac w rejonie skażonym 03-DT.

13. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający przeprowadzi w swojej siedzibie wstępne szkolenie dozymetryczne personelu Wykonawcy biorącego udział w realizacji przedmiotu zamówienia.

Cd. sekcja II.2.7

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia podstawowego wybranemu w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy, Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień do wysokości netto 50 000 EUR na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów, lub instalacja albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana Wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu na adres e-mail: przetargi@ncbj.edu.pl, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji, lub elektroniczną kopię oświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 d.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-767
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-04

English Language Unavailable

CPV Codes
42150000; Nuclear reactors and parts;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions