Romania-Pantelimon: Street-lighting maintenance services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Pantelimon: Street-lighting maintenance services
OJEU (High Value) 581683-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-09
Deadline 2020-01-15 15:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Primăria Orașului Pantelimon
National registration number: 4420759
Postal address: Str. Sfântul Gheorghe nr. 32
Town: Pantelimon
Postal code: 077145
Country: RO
Contact person: Marian Ivan
Telephone: +40 213502444226
E-mail: investitii@primariapantelimon.ro
Fax: +40 213017001
NUTS code: RO322
Main address (URL): www.primariapantelimon.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100082309

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY
I.5.2) Other activity -
Servicii generale ale autorităților locale

Section II: Object of Contract


Title:

Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în Orasul Pantelimon (întreținere, mentenanță și modernizare a sistemului de iluminat public, inclusiv realizarea iluminatului festiv)

Reference number: 4420759/27

II.1.4) Short description

Contract de prestari servicii avand ca obiect: „Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în Orasul Pantelimon (întreținere, mentenanță și modernizare a sistemului de iluminat public, inclusiv realizarea iluminatului festiv)”, constand in:

— servicii privind exploatarea, întretinerea, revizia și repararea sistemului de iluminat public, inclusiv activitatea de dispecerizare și monitorizare a sistemului de iluminat public,

— modernizarea sistemului de iluminat public,

— servicii privind asigurarea ornamentelor de iluminat festiv, montarea, demontare, conectarea-deconectarea, supravegherea functionarii/repararea acestora.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor – 20.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel pu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 6293351.6

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO322
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Orasul Pantelimon, Ilfov.

II.1.4) Short description

Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în Orasul Pantelimon (întreținere, mentenanță și modernizare a sistemului de iluminat public, inclusiv realizarea iluminatului festiv).

Serviciile se vor presta conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termenul de interventie.
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 80
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Bugetul local.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători) cu informaţiile aferente situaţiei lor, ca prima dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate. Dacă este cazul, odată cu depunerea DUAE, se prezintă angajamentul ferm al terțului susținător, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia şi după caz, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În sensul celor de mai sus, operatorul economic situat pe primul loc, la solicitarea autorităţii contractante va prezenta:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— după caz, documente prin care se demonstrează că operatorul economic se află în situatia prevăzută la art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, respectiv: cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante, este mai mic de 10 000 RON,

— după caz, documente prin care se demonstrează că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute în art. 167 alin. (2) şi art. 171 din Legea nr. 98/2016.

Atenţie:

1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător, subcontractant), atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Nota: operatorii economici nerezidenţi (străini) au dreptul de a prezenta pentru demonstrarea faptului că nu se regăsesc în situaţiile prevăzuta la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea în limba română, realizata de un traducător autorizat;

2) Evitarea conflictului de interese. Completare şi semnare declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile de conflict de interese prevăzute în art. 58-60 din Legea nr. 98/2016.

În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul sustinător si subcontractantul nu trebuie să se afle în conflict de interese cu următoarele persoane cu functie de decizie din cadrul autoritătii contractante:

— Ivan Marian – primar,

— David Dumitru – viceprimar,

— Cristian-George Sburlea-Tarnoveanu – secretar al Orasului Pantelimon,

— Tudor Ileana Luiza – director Directia Investiții si Achizitii Publice,

— Tînţăreanu Liviu Florin – director economic.

Încadrarea oricăruia dintre asociaţi, subcontractanţi sau susţinători în oricare din situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, atrage excluderea ofertei din procedura de atribuire a contractului.

Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar in [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri globala, in ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018), sa fie mai mare sau egala/cel putin egala cu 10 000 000,00 RON. Daca operatorul economic a fost infiintat de mai putin de 3 ani, cifra de afaceri se va calcula corespunzator. In cazul asocierii, fiecare membru al grupului va dovedi indeplinirea cerintei, proportional cu cota de implicare in viitorul contract. Odata cu depunerea DUAE se va depune si acordul de asociere. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului pentru indeplinirea cerintei. Odata cu depunerea DUAE, se va/vor depune si angajamentul/angajamentele tertului/tertilor sustinator/sustinatori.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Se vor prezenta: documente care sa probeze nivelurile cifrei de afaceri globale, cum ar fi: bilanturi/balante contabile din care rezulta cifra de afaceri globala, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul face dovada ca detine capacitatea economico-financiara solicitata.

Nota 1: pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Nota 2: pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Nota 3: în masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în care este stabilit ofertantul, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic, conform celor aratate mai sus.

Nota 4: în cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele solicitate mai sus, operatorul economic are dreptul sa demonstreze îndeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara prin orice alte informatii si documente echivalente/apte sa faca aceasta dovada.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Utilaje, instalatii si echipament tehnic. Ofertanții trebuie să facă dovada că au asigurate echipamentele, utilajele, mijloacele de transport necesare pentru îndeplinirea contractului. Ofertanții vor face dovadă că dispun minim de urmatoarele utilaje și echipamente necesare indeplinirii contractului de delegare:

— platformă de lucru la înăltime cu braț telescopic cu operare la o înațime minima de 16 m – 2 buc.,

— mijloc de transport persoane și material – 2 buc.,

— autolaborator PRAM – 1 buc.,

— autovehicul transport echipamente și personal – 1 buc.,

— mașina de tăiat beton și asfalt – 1 bucată.,

— polizor unghiular – 2 bucăți,

— mașina de găurit și înșurubat portabilă – 2 buc.,

— generator electric – 1 buc.,

— generator sudură – 1 buc.

Diplome de studii si calificari profesionale. Personalul mimin necesar pentru îndeplinirea contractului de servicii: este strict necesar pentru îndeplinirea contractului de servicii, asigurarea a cel puţin:

– unui inginer autorizat ANRE gradul III A, III B – coordonator activitate,

– electrician autorizat ANRE gradul II A – min. 3 persoane,

– electrician autorizat ANRE gradul II B – min. 5 persoane,

– min. 3 angajați pentru dispecerat,

– 1 responabil SSM sau contract cu o persoana fizica autorizata/persoana juridica care asigură protecția și securitatea muncii conform Ordinului ANRE nr. 45/2016,

– 1 specialist in iluminat, certificare profesionala nationala privind calitatea de specialist iluminat, cod COR 214237.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente. Operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor poate face dovada detinerii in proprietate si/sau in chirie a resurselor tehnice solicitate prin prezentarea in copie, conforma cu originalul, a cartii de identitate si talon pentru autovehiculele solicitate si contract de servicii de inchiriere (in cazul inchirierii autovehiculuilui sau utilajului), conventie, facturi de achizitie care sa ateste faptul ca resursele tehnice solicitate se afla in dotarea si la dispozitia acestuia. Pentru autoutilitara cu braț telescopic, ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta în copie conform cu originalul procesul-verbal de verificare tehnică din care să reiasă admiterea în funcționare efectuată in baza Legii nr. 64/2008 și a prescriptiilor tehnice pentru masini de ridicat (autorizatie ISCIR valabila). La autolaborator PRAM se accepta si contract de prestari servicii masuratori electrice cu o societate specializata.

Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se vor depune:

1) pentru inginer – coordonator activitate: autorizatie ANRE gradul IIIA, IIIB si diploma de studii superioare; 2) pentru fiecare electrician autorizat: autorizatie ANRE gradul II A sau gradul II B, dupa caz;

4) pentru personalul dispeceratului: declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind cei 3 angajati-dispeceri propusi;

5) Pentru responsabilul SSM: certificat de calificare/certificat absolvire curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM) si CV sau contractul cu persoana fizica autorizata/persoana juridica care asigura protectia si securitatea in munca și certificatul de abilitare al acesteia pentru prestarea de servicii de securitate si sanatate in munca;

6) Pentru specialistul in iluminat: CV si certificatul de absolvire cod COR 214237 specialist in iluminat.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2030-01-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încărcată în SEAP operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fişierelor semnate electronic.

Întrebările de clarificare din partea operatorilor economici referitoare la documentatia de atribuire se vor adresa în mod exlusiv in SEAP la secţiunea „Clarificări”, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la aceeasi secţiune din cadrul anuntului de participare simplificat.

Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta prin utilizarea facilităţilor tehnice disponibile în SEAP la secţiunea „Clarificări”.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile de clarificări şi eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (secţiunea „Clarificări), în format electronic semnate cu semnătură electronică, conform Legii 455/2001.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita de la ofertanţii respectivi o ofertă nou, prin mijloace electronice, in vederea departajarii ofertelor.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Conform Legii nr. 101 din 2016, art. 8.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Orașului Pantelimon
Postal address: Str. Sfântul Gheorghe nr. 32
Town: Pantelimon
Postal code: 077145
Country: RO
Telephone: +40 213502444
E-mail: investitii@primariapantelimon.ro
URL: www.primariapantelimon.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-05

English Language Unavailable

CPV Codes
50232100; 45310000; Street-lighting maintenance services; Electrical installation work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions