Poland-Warsaw: Engineering design services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Engineering design services
OJEU (High Value) 582404-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-09
Deadline 2020-01-15 09:45:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Postal address: pl. Starynkiewicza 5
Town: Warszawa
Postal code: 02-015
Country: PL
Contact person: Karolina Długołęcka, Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Telephone: +48 224455316
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Fax: +48 224455315
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.mpwik.com.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://mpwik-waw.eb2b.com.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://mpwik-waw.eb2b.com.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni ścieków sanitarnych „Sadyba” w Warszawie, ul. Powsińska 67 w Warszawie, Dzielnica Mokotów

Reference number: 01977/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2019

II.1.4) Short description

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni ścieków sanitarnych „Sadyba” w Warszawie, ul. Powsińska 67 w Warszawie, Dzielnica Mokotów (szczegółowy opis zawiera część III SIWZ).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Warszawa

II.1.4) Short description

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni ścieków sanitarnych „Sadyba” w Warszawie, ul. Powsińska 67 w Warszawie, Dzielnica Mokotów (szczegółowy opis zawiera część III SIWZ).

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 175
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów. Nie dotyczy;

1.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”

(z zastrz. art. 133 ust. 4 Pzp) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4–8 Pzp.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg formuły „spełnia – nie spełnia”) i braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana, na podstawie:

a) wstępnego oświadczenia Wykonawcy zawartego w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia „JEDZ” - w stosunku do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty; oraz

b) dokumentów oraz oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – dot. Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

3. Zamawiający żąda złożenia:

3.1 a) Na etapie składania ofert od wszystkich Wykonawców:

a) oferty zgodnie z treścią formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, część I SIWZ;

b) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);

c) pełnomocnictwa/pełnomocnictw na zasadach opisanych w IdW.

3.1 b) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp tj. dokumentów, o których mowa w pkt 6.1b i 6.1d IDW.

3.1 c) Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, zobowiązany jest do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.c IDW.

3.1 d) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osób które mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, których dotyczy dokument określony w pkt 6.1b ppkt a IDW, składa odpowiednie dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w IDW.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1 Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawi: nie dotyczy.

5. Zamawiający oceni (jeżeli dotyczy), czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy) i art. 24 ust. 5 pkt 1, 4–8 ustawy. Zamawiający zażąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.b IDW.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

Zamawiający nie precyzuje w ww. zakresie żadnych wymagań.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie), tj.:

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej 2 usługi (umowy) polegające na wykonaniu prac projektowych dotyczących budowy lub modernizacji lub rozbudowy przepompowni kanalizacyjnej, o wartości każdej z nich (tj. usługi) równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 90 000,00 PLN bez podatku VAT;

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej (osoby), tj.:

a) Wykonawcy, którzy wskażą co najmniej 1 osobę, skierowaną do realizacji zamówienia, tj. do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia);

b) Wykonawcy, którzy wskażą co najmniej 1 osobę, skierowaną do realizacji zamówienia, tj. do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych do projektowania wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia).

W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.1 Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2 Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidziany w uchwale Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23.9.2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz.Urz. NBP nr 14, poz. 39 z późn. zm.).

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Nie dotyczy

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Określone w IDW

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zgodnie z art. 23 Pzp

III.2.2) Contract performance conditions

Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały w projekcie umowy, stanowiącej część II SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:45


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Na platformie zakupowej Zamawiającego


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt III.1.3 ppkt 2 ogłoszenia, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III.1.3 ppkt 1.1 ogłoszenia.

2. Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w IDW (pkt 6.5 IDW, z uwzględnieniem obowiązku złożenia dokumentów tam wskazanych).

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.6 IDW.

4. Termin związania ofertą: 60 dni.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu, IDW oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Pzp.

8. Główny kod 71320000-7.

9. Wymagany termin wykonania zamówienia:

a) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej – w terminie 25 tygodni od dnia zawarcia umowy;

b) pełnienie nadzoru autorskiego – w okresie trwania robót i w terminach odbiorów tych robót w wymiarze wymaganym przez inspektora nadzoru Zamawiającego.

Terminy procedury odbioru mające zastosowanie po przekazaniu prac zostały określone w § 4 umowy. Terminy procedury odbioru nie zawierają się w terminie określonym powyżej.

10. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielanego w częściach. Każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania w ramach zamówienia udzielanego w częściach (art. 32 ust. 4 ustawy). Wartość szacunkowa części nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Wartość szacunkowa całości zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 17.1 niniejszej IDW są:

a) odwołanie;

b) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198g ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-04

English Language Unavailable

CPV Codes
71320000; Engineering design services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions