Slovakia-Bratislava: Passenger cars

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Slovakia-Bratislava: Passenger cars
OJEU (High Value) 583098-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-10
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Hlavné mesto SR Bratislava
National registration number: 00603481
Postal address: Primaciálne námestie 1
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Postal code: 814 99
Country: SK
Contact person: Ivan Pudiš
Telephone: +421 259356521
E-mail: ivan.pudis@bratislava.sk
NUTS code: SK010
Main address (URL): http://www.bratislava.sk
Address of the buyer profile (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563
I.1) Name and addresses:
Official name: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
National registration number: 00681300
Postal address: Ivanská cesta 22
Town: Bratislava
Postal code: 821 04
Country: SK
E-mail: ivan.pudis@bratislava.sk
NUTS code: SK010
Main address (URL): http://www.olo.sk
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5770/summary

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5770/summary
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Nákup motorových vozidiel


II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je nákup osobných motorových vozidiel podľa technických špecifikácií uvedených pre jednotlivé časti.

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 700882.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Osobný automobil nižšej triedy s hybridným pohonom

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: SK010
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Bratislava

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky v časti č. 1 je dodanie max. 20 kusov osobných automobilov nižšej triedy s hybridným pohonom. Podrobný opis/technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 - Technická špecifikácia pre časť č. 1 súťažných podkladov.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 257158.40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Osobný automobil strednej triedy s hybridným pohonom

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: SK010
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Bratislava

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky v časti č. 2 je dodanie max. 5 kusov osobných automobilov strednej triedy s hybridným pohonom. Podrobný opis/technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 2 - Technická špecifikácia pre časť č. 2 súťažných podkladov.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 91300.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Osobný automobil SUV 4x4 s hybridným pohonom

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: SK010
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Bratislava

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky v časti č. 3 je dodanie max. 3 kusov osobných automobilov SUV 4x4 s hybridným pohonom. Podrobný opis/technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 3 - Technická špecifikácia pre časť č. 3 súťažných podkladov.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 80091.27
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Viacúčelové dodávky

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: SK010
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Bratislava

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky v časti č. 4 je dodanie max. 6 kusov viacúčelových dodávok. Podrobný opis/technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 4 - Technická špecifikácia pre časť č. 4 súťažných podkladov.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 138876.02
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

Osobný automobil 4x4 limuzína

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: SK010
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Bratislava

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky v časti č. 5 je dodanie max. 3 kusov osobných automobilov 4x4 limuzína. Podrobný opis/technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 5 - Technická špecifikácia pre časť č. 5 súťažných podkladov.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 104956.32
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 6
Title:

Osobný automobil SUV 4x4

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: SK010
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Bratislava

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky v časti č. 6 je dodanie 1 osobného automobilu SUV 4x4. Podrobný opis/technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 6 - Technická špecifikácia pre časť č. 6 súťažných podkladov.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 28500.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia využiť

— doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,

— zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní,

— jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.

Upozornenie:

V prípade preukazovania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, získa záujemca/uchádzač tieto doklady podľa § 32 ods. 1 a) zákona v listinnej podobe a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), pričom ich predloží vo svojej ponuke. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 a) zákona o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.221/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.177/2018 Z.z. (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.12.2019, sa mení zákon o verejnom obstarávaní:

— §32 ods.1 písm. b), c)

— §32 ods.2 písm. c)

Podľa §32 ods.2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa §32 ods.1 písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace.

Viac informácií k preukazovaniu splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia nájdete vo Všeobecnom metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie č. 11/2019 z 22.11.2019 (preukazovanie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c)), ktoré je dostupné na webovej adrese https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=2522

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky. o schopnosti plniť finančné záväzky.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti uchádzač predloží kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač otvorený účet, o schopnosti plniť finančné záväzky. Vo vyjadrení musí byť uvedené, že za obdobie posledných 3 rokov (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) nebol uchádzač v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.). Doklad musí byť v originálnom vyhotovení alebo úradne overenou kópiou týchto dokumentov.

Uchádzač tiež predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, tak dokladom je referencia.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetky 3 roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti):

— pre časť 1 počet dodaných áut 12 ks,

— pre časť 2 počet dodaných áut 3 ks,

— pre časť 3 počet dodaných áut 2 ks,

— pre časť 4 počet dodaných áut 4 ks,

— pre časť 5 počet dodaných áut 2 ks.

V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na viacero častí predmetu zákazky vyššie uvedené hodnoty (počty dodaných áut) sa sčítavajú a kumulujú.

Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

Oddelenie verejného obstarávania, Laurinská 5, Bratislava, SLOVENSKO, 4 poschodie


Additional information:

Otváraním ponúk elektronicky prostredníctvom systému Josephnie sa rozumie jej sprístupnenie komisii.

Otváranie ponúk bude verejné a môžu sa ho zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou poverenou na jeho zastupovanie.


Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Verejný obstarávateľ bude vo verejnej súťaži postupovať podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Toto verejné obstarávanie realizuje verejný obstarávateľ ako príležitostné spoločné obstarávanie podľa § 16 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému Josephine /ďalej len Josephine/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia, uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a pod.), a tiež údaje o osobe oprávnenej konať v mene subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Uvedené informácie predloží úspešný uchádzač ako prílohu zmlúv.

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-05

English Language Unavailable

CPV Codes
34110000; Passenger cars;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions