Poland-Warsaw: Tyres for motor cars

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Tyres for motor cars
OJEU (High Value) 583148-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-10
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postal address: ul. Grzybowska 80/82
Town: Warszawa
Postal code: 00-844
Country: PL
Contact person: Monika Kondracka
Telephone: +48 413340098
E-mail: monika.kondracka@wody.gov.pl
Fax: +48 413445414
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.wodypolskie.bip.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://wodypolskie.bip.gov.pl/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa osoba prawna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

„Sukcesywny zakup i dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów służbowych - będących własnością PGW Wody Polskie – RZGW Kraków”

Reference number: 2238/ZKI/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa opon letnich i zimowych do po-jazdów służbowych - będących własnością PGW Wody Polskie – RZGW Kraków.

Szczegółowy zakres asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz szacunkowe ilości oraz rozmiary zawiera Załącznik nr 6A do 6F do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Część 1: Sukcesywny zakup i dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów służbowych będących własnością PGW Wody Polskie – RZGW Kraków do lokalizacji PGW Wody Polskie, RZGW w Krakowie ul. Marszałka J.

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

RZGW w Krakowie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków;

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa opon letnich i zimowych do po-jazdów służbowych - będących własnością PGW Wody Polskie – RZGW Kraków.

Szczegółowy zakres asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz szacunkowe ilości oraz rozmiary zawiera Załącznik nr 6A do 6F do SIWZ.

2. Dostawy będą dostarczane do siedziby Zamawiającego wskazanej w złożonym zamówieniu tj.:

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22;

31 – 109 Kraków,

• Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5; 31 – 102 Kraków,

• Zarząd Zlewni w Kielcach, ul. Witosa 86; 25 – 561 Kielce,

• Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz,

• Zarząd Zlewni w Sandomierzu, ul. ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz,

• Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Bracka 30, 34 – 300 Żywiec,

• Gospodarstwo Rybackie Brzączowice 287, 32 – 410 Dobczyce,

• Gospodarstwo Rybackie Świnna Poręba 258, 34 – 106 Mucharz,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania innego adresu dostawy na obszarze działania PGW WP RZGW w Krakowie

3. Zamawiający wymaga aby maksymalny czas dostawy wynosił 96 godzin licząc od godziny zgłoszenia zapotrzebowania na dany asortyment (do tego czasu nie wlicza się niedziel i świąt).

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzielił mini-mum 24-miesięcznej gwarancji od dnia dostawy. Udzielona gwarancja przez Wykonawcę nie może być mniejsza niż gwarancja określona przez producenta oferowanych opon.

5. Dostarczony asortyment podlegający ocenie zgodności z certyfikatem CE winien posiadać

Oznaczenie CE, być produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i praw-nych, dopuszczony do obrotu oraz I-go gatunku. Data produkcji opony nie może być starsza niż 12

Miesięcy od dnia dostawy.

6. Zamawiający wymaga aby opony w zakresie indeksu nośności oraz indeksu ciężkości speł-niały wymagania określone w Załączniku 6A do 6F do SIWZ. Ponadto, klasa efektywności energetycznej opony nie powinna być niższa niż C, klasa przyczepności opony na mokrej na-wierzchni nie

Powinna być niższa niż C. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego

Dostarczył pełne etykiety opon określone przepisami prawa.

7. Zamawiający zastrzega, że dla każdej pozycji wymienionej w zestawieniu ilościowo – warto-ściowym zostaną zaoferowane produkty tylko jednej marki o tych samych parametrach i wła-ściwościach.

8. Zamawiający wymaga aby wymienione zużyte opony były odbierane nieodpłatnie przez

Wykonawcę w ilościach i rozmiarach odpowiadających pobieranych przez zamawiającego nowych opon. Wykonawca w ciągu miesiąca wystawi Zamawiającemu kartę przekazania od-padu na przyjęte przez niego zużyte ogumienie.

9. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę do Zamawiającego na własny koszt, transportem zorganizowanym przez siebie.

10. Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawia-jącego.

11. Ceny przedstawione w Formularzu ofertowym muszą być stałe w okresie trwania umowy.

12. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia umowy w przypadku zapłaty całej kwoty przewidzianej na realizację zamówienia.

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

17. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 2) Czas dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2021-06-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: dla Części 1 - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych),


Description: Item/Lot 2
Title:

Część 2: Sukcesywny zakup i dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów służbowych będących własnością PGW Wody Polskie – RZGW Kraków, Zarząd Zlewni Kraków, ul. Morawskiego 5, 31-102 Kraków;

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Zarząd Zlewni Kraków, ul. Morawskiego 5, 31-102 Kraków;

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa opon letnich i zimowych do po-jazdów służbowych - będących własnością PGW Wody Polskie – RZGW Kraków.

Szczegółowy zakres asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz szacunkowe ilości oraz rozmiary zawiera Załącznik nr 6A do 6F do SIWZ.

2. Dostawy będą dostarczane do siedziby Zamawiającego wskazanej w złożonym zamówieniu tj.:

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22;

31 – 109 Kraków,

• Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5; 31 – 102 Kraków,

• Zarząd Zlewni w Kielcach, ul. Witosa 86; 25 – 561 Kielce,

• Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz,

• Zarząd Zlewni w Sandomierzu, ul. ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz,

• Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Bracka 30, 34 – 300 Żywiec,

• Gospodarstwo Rybackie Brzączowice 287, 32 – 410 Dobczyce,

• Gospodarstwo Rybackie Świnna Poręba 258, 34 – 106 Mucharz,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania innego adresu dostawy na obszarze działania PGW WP RZGW w Krakowie

3. Zamawiający wymaga aby maksymalny czas dostawy wynosił 96 godzin licząc od godziny zgłoszenia zapotrzebowania na dany asortyment (do tego czasu nie wlicza się niedziel i świąt).

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzielił mini-mum 24-miesięcznej gwarancji od dnia dostawy. Udzielona gwarancja przez Wykonawcę nie może być mniejsza niż gwarancja określona przez producenta oferowanych opon.

5. Dostarczony asortyment podlegający ocenie zgodności z certyfikatem CE winien posiadać

Oznaczenie CE, być produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i praw-nych, dopuszczony do obrotu oraz I-go gatunku. Data produkcji opony nie może być starsza niż 12

Miesięcy od dnia dostawy.

6. Zamawiający wymaga aby opony w zakresie indeksu nośności oraz indeksu ciężkości speł-niały wymagania określone w Załączniku 6A do 6F do SIWZ. Ponadto, klasa efektywności energetycznej opony nie powinna być niższa niż C, klasa przyczepności opony na mokrej na-wierzchni nie

Powinna być niższa niż C. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego

Dostarczył pełne etykiety opon określone przepisami prawa.

7. Zamawiający zastrzega, że dla każdej pozycji wymienionej w zestawieniu ilościowo – warto-ściowym zostaną zaoferowane produkty tylko jednej marki o tych samych parametrach i wła-ściwościach.

8. Zamawiający wymaga aby wymienione zużyte opony były odbierane nieodpłatnie przez

Wykonawcę w ilościach i rozmiarach odpowiadających pobieranych przez zamawiającego nowych opon. Wykonawca w ciągu miesiąca wystawi Zamawiającemu kartę przekazania od-padu na przyjęte przez niego zużyte ogumienie.

9. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę do Zamawiającego na własny koszt, transportem zorganizowanym przez siebie.

10. Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawia-jącego.

11. Ceny przedstawione w Formularzu ofertowym muszą być stałe w okresie trwania umowy.

12. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia umowy w przypadku zapłaty całej kwoty przewidzianej na realizację zamówienia.

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

17. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 2) Czas dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2021-06-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: dla Części 2 - 400,00 zł (słownie: czterysta złotych),


Description: Item/Lot 3
Title:

Cześć 3: Sukcesywny zakup i dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów służbowych będących własnością PGW Wody Polskie – RZGW Kraków, Zarząd Zlewni Kielce, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce;

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL72
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Zarząd Zlewni Kielce, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce;

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa opon letnich i zimowych do po-jazdów służbowych - będących własnością PGW Wody Polskie – RZGW Kraków.

Szczegółowy zakres asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz szacunkowe ilości oraz rozmiary zawiera Załącznik nr 6A do 6F do SIWZ.

2. Dostawy będą dostarczane do siedziby Zamawiającego wskazanej w złożonym zamówieniu tj.:

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22;

31 – 109 Kraków,

• Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5; 31 – 102 Kraków,

• Zarząd Zlewni w Kielcach, ul. Witosa 86; 25 – 561 Kielce,

• Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz,

• Zarząd Zlewni w Sandomierzu, ul. ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz,

• Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Bracka 30, 34 – 300 Żywiec,

• Gospodarstwo Rybackie Brzączowice 287, 32 – 410 Dobczyce,

• Gospodarstwo Rybackie Świnna Poręba 258, 34 – 106 Mucharz,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania innego adresu dostawy na obszarze działania PGW WP RZGW w Krakowie

3. Zamawiający wymaga aby maksymalny czas dostawy wynosił 96 godzin licząc od godziny zgłoszenia zapotrzebowania na dany asortyment (do tego czasu nie wlicza się niedziel i świąt).

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzielił mini-mum 24-miesięcznej gwarancji od dnia dostawy. Udzielona gwarancja przez Wykonawcę nie może być mniejsza niż gwarancja określona przez producenta oferowanych opon.

5. Dostarczony asortyment podlegający ocenie zgodności z certyfikatem CE winien posiadać

Oznaczenie CE, być produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i praw-nych, dopuszczony do obrotu oraz I-go gatunku. Data produkcji opony nie może być starsza niż 12

Miesięcy od dnia dostawy.

6. Zamawiający wymaga aby opony w zakresie indeksu nośności oraz indeksu ciężkości speł-niały wymagania określone w Załączniku 6A do 6F do SIWZ. Ponadto, klasa efektywności energetycznej opony nie powinna być niższa niż C, klasa przyczepności opony na mokrej na-wierzchni nie

Powinna być niższa niż C. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego

Dostarczył pełne etykiety opon określone przepisami prawa.

7. Zamawiający zastrzega, że dla każdej pozycji wymienionej w zestawieniu ilościowo – warto-ściowym zostaną zaoferowane produkty tylko jednej marki o tych samych parametrach i wła-ściwościach.

8. Zamawiający wymaga aby wymienione zużyte opony były odbierane nieodpłatnie przez

Wykonawcę w ilościach i rozmiarach odpowiadających pobieranych przez zamawiającego nowych opon. Wykonawca w ciągu miesiąca wystawi Zamawiającemu kartę przekazania od-padu na przyjęte przez niego zużyte ogumienie.

9. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę do Zamawiającego na własny koszt, transportem zorganizowanym przez siebie.

10. Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawia-jącego.

11. Ceny przedstawione w Formularzu ofertowym muszą być stałe w okresie trwania umowy.

12. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia umowy w przypadku zapłaty całej kwoty przewidzianej na realizację zamówienia.

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

17. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 2) Czas dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2021-06-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: dla Części 3 - 150,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych),


Description: Item/Lot 4
Title:

Część 4: Sukcesywny zakup i dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów służbowych będących własnością PGW Wody Polskie – RZGW Kraków, Zarząd Zlewni Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz;

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Zarząd Zlewni Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz;

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa opon letnich i zimowych do po-jazdów służbowych - będących własnością PGW Wody Polskie – RZGW Kraków.

Szczegółowy zakres asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz szacunkowe ilości oraz rozmiary zawiera Załącznik nr 6A do 6F do SIWZ.

2. Dostawy będą dostarczane do siedziby Zamawiającego wskazanej w złożonym zamówieniu tj.:

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22;

31 – 109 Kraków,

• Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5; 31 – 102 Kraków,

• Zarząd Zlewni w Kielcach, ul. Witosa 86; 25 – 561 Kielce,

• Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz,

• Zarząd Zlewni w Sandomierzu, ul. ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz,

• Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Bracka 30, 34 – 300 Żywiec,

• Gospodarstwo Rybackie Brzączowice 287, 32 – 410 Dobczyce,

• Gospodarstwo Rybackie Świnna Poręba 258, 34 – 106 Mucharz,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania innego adresu dostawy na obszarze działania PGW WP RZGW w Krakowie

3. Zamawiający wymaga aby maksymalny czas dostawy wynosił 96 godzin licząc od godziny zgłoszenia zapotrzebowania na dany asortyment (do tego czasu nie wlicza się niedziel i świąt).

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzielił mini-mum 24-miesięcznej gwarancji od dnia dostawy. Udzielona gwarancja przez Wykonawcę nie może być mniejsza niż gwarancja określona przez producenta oferowanych opon.

5. Dostarczony asortyment podlegający ocenie zgodności z certyfikatem CE winien posiadać

Oznaczenie CE, być produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i praw-nych, dopuszczony do obrotu oraz I-go gatunku. Data produkcji opony nie może być starsza niż 12

Miesięcy od dnia dostawy.

6. Zamawiający wymaga aby opony w zakresie indeksu nośności oraz indeksu ciężkości speł-niały wymagania określone w Załączniku 6A do 6F do SIWZ. Ponadto, klasa efektywności energetycznej opony nie powinna być niższa niż C, klasa przyczepności opony na mokrej na-wierzchni nie

Powinna być niższa niż C. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego

Dostarczył pełne etykiety opon określone przepisami prawa.

7. Zamawiający zastrzega, że dla każdej pozycji wymienionej w zestawieniu ilościowo – warto-ściowym zostaną zaoferowane produkty tylko jednej marki o tych samych parametrach i wła-ściwościach.

8. Zamawiający wymaga aby wymienione zużyte opony były odbierane nieodpłatnie przez

Wykonawcę w ilościach i rozmiarach odpowiadających pobieranych przez zamawiającego nowych opon. Wykonawca w ciągu miesiąca wystawi Zamawiającemu kartę przekazania od-padu na przyjęte przez niego zużyte ogumienie.

9. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę do Zamawiającego na własny koszt, transportem zorganizowanym przez siebie.

10. Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawia-jącego.

11. Ceny przedstawione w Formularzu ofertowym muszą być stałe w okresie trwania umowy.

12. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia umowy w przypadku zapłaty całej kwoty przewidzianej na realizację zamówienia.

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

17. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 2) Czas dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2021-06-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: dla Części 4 - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych),


Description: Item/Lot 5
Title:

Część 5: Sukcesywny zakup i dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów służbowych będących własnością PGW Wody Polskie – RZGW Kraków, Zarząd Zlewni Sandomierz, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz;

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL72
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Zarząd Zlewni Sandomierz, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz;

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa opon letnich i zimowych do po-jazdów służbowych - będących własnością PGW Wody Polskie – RZGW Kraków.

Szczegółowy zakres asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz szacunkowe ilości oraz rozmiary zawiera Załącznik nr 6A do 6F do SIWZ.

2. Dostawy będą dostarczane do siedziby Zamawiającego wskazanej w złożonym zamówieniu tj.:

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22;

31 – 109 Kraków,

• Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5; 31 – 102 Kraków,

• Zarząd Zlewni w Kielcach, ul. Witosa 86; 25 – 561 Kielce,

• Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz,

• Zarząd Zlewni w Sandomierzu, ul. ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz,

• Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Bracka 30, 34 – 300 Żywiec,

• Gospodarstwo Rybackie Brzączowice 287, 32 – 410 Dobczyce,

• Gospodarstwo Rybackie Świnna Poręba 258, 34 – 106 Mucharz,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania innego adresu dostawy na obszarze działania PGW WP RZGW w Krakowie

3. Zamawiający wymaga aby maksymalny czas dostawy wynosił 96 godzin licząc od godziny zgłoszenia zapotrzebowania na dany asortyment (do tego czasu nie wlicza się niedziel i świąt).

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzielił mini-mum 24-miesięcznej gwarancji od dnia dostawy. Udzielona gwarancja przez Wykonawcę nie może być mniejsza niż gwarancja określona przez producenta oferowanych opon.

5. Dostarczony asortyment podlegający ocenie zgodności z certyfikatem CE winien posiadać

Oznaczenie CE, być produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i praw-nych, dopuszczony do obrotu oraz I-go gatunku. Data produkcji opony nie może być starsza niż 12

Miesięcy od dnia dostawy.

6. Zamawiający wymaga aby opony w zakresie indeksu nośności oraz indeksu ciężkości speł-niały wymagania określone w Załączniku 6A do 6F do SIWZ. Ponadto, klasa efektywności energetycznej opony nie powinna być niższa niż C, klasa przyczepności opony na mokrej na-wierzchni nie

Powinna być niższa niż C. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego

Dostarczył pełne etykiety opon określone przepisami prawa.

7. Zamawiający zastrzega, że dla każdej pozycji wymienionej w zestawieniu ilościowo – warto-ściowym zostaną zaoferowane produkty tylko jednej marki o tych samych parametrach i wła-ściwościach.

8. Zamawiający wymaga aby wymienione zużyte opony były odbierane nieodpłatnie przez

Wykonawcę w ilościach i rozmiarach odpowiadających pobieranych przez zamawiającego nowych opon. Wykonawca w ciągu miesiąca wystawi Zamawiającemu kartę przekazania od-padu na przyjęte przez niego zużyte ogumienie.

9. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę do Zamawiającego na własny koszt, transportem zorganizowanym przez siebie.

10. Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawia-jącego.

11. Ceny przedstawione w Formularzu ofertowym muszą być stałe w okresie trwania umowy.

12. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia umowy w przypadku zapłaty całej kwoty przewidzianej na realizację zamówienia.

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

17. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 2) Czas dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2021-06-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: dla Części 5 - 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych),


Description: Item/Lot 6
Title:

Część 6: Sukcesywny zakup i dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów służbowych będących własnością PGW Wody Polskie – RZGW Kraków, Zarząd Zlewni Żywiec, ul. Bracka 30,34-300 Żywiec;

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Zarząd Zlewni Żywiec, ul. Bracka 30,34-300 Żywiec;

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa opon letnich i zimowych do po-jazdów służbowych - będących własnością PGW Wody Polskie – RZGW Kraków.

Szczegółowy zakres asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz szacunkowe ilości oraz rozmiary zawiera Załącznik nr 6A do 6F do SIWZ.

2. Dostawy będą dostarczane do siedziby Zamawiającego wskazanej w złożonym zamówieniu tj.:

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22;

31 – 109 Kraków,

• Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5; 31 – 102 Kraków,

• Zarząd Zlewni w Kielcach, ul. Witosa 86; 25 – 561 Kielce,

• Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz,

• Zarząd Zlewni w Sandomierzu, ul. ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz,

• Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Bracka 30, 34 – 300 Żywiec,

• Gospodarstwo Rybackie Brzączowice 287, 32 – 410 Dobczyce,

• Gospodarstwo Rybackie Świnna Poręba 258, 34 – 106 Mucharz,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania innego adresu dostawy na obszarze działania PGW WP RZGW w Krakowie

3. Zamawiający wymaga aby maksymalny czas dostawy wynosił 96 godzin licząc od godziny zgłoszenia zapotrzebowania na dany asortyment (do tego czasu nie wlicza się niedziel i świąt).

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzielił mini-mum 24-miesięcznej gwarancji od dnia dostawy. Udzielona gwarancja przez Wykonawcę nie może być mniejsza niż gwarancja określona przez producenta oferowanych opon.

5. Dostarczony asortyment podlegający ocenie zgodności z certyfikatem CE winien posiadać

Oznaczenie CE, być produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i praw-nych, dopuszczony do obrotu oraz I-go gatunku. Data produkcji opony nie może być starsza niż 12

Miesięcy od dnia dostawy.

6. Zamawiający wymaga aby opony w zakresie indeksu nośności oraz indeksu ciężkości speł-niały wymagania określone w Załączniku 6A do 6F do SIWZ. Ponadto, klasa efektywności energetycznej opony nie powinna być niższa niż C, klasa przyczepności opony na mokrej na-wierzchni nie

Powinna być niższa niż C. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego

Dostarczył pełne etykiety opon określone przepisami prawa.

7. Zamawiający zastrzega, że dla każdej pozycji wymienionej w zestawieniu ilościowo – warto-ściowym zostaną zaoferowane produkty tylko jednej marki o tych samych parametrach i wła-ściwościach.

8. Zamawiający wymaga aby wymienione zużyte opony były odbierane nieodpłatnie przez

Wykonawcę w ilościach i rozmiarach odpowiadających pobieranych przez zamawiającego nowych opon. Wykonawca w ciągu miesiąca wystawi Zamawiającemu kartę przekazania od-padu na przyjęte przez niego zużyte ogumienie.

9. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę do Zamawiającego na własny koszt, transportem zorganizowanym przez siebie.

10. Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawia-jącego.

11. Ceny przedstawione w Formularzu ofertowym muszą być stałe w okresie trwania umowy.

12. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia umowy w przypadku zapłaty całej kwoty przewidzianej na realizację zamówienia.

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

17. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 2) Czas dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2021-06-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: dla Części 6 - 400,00 zł (słownie: czterysta złotych),


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

III.2.2) Contract performance conditions

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicz-nego zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – Wzór umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, pokój nr 6.


Additional information:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, w sesji otwarcia ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawców, a także inne zainteresowane osoby.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni do dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-05

English Language Unavailable

CPV Codes
34351100; Tyres for motor cars;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions