Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Lubochnia: Solar photovoltaic modules
OJEU (High Value) 583231-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-10
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Lubochnia
Postal address: Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9
Town: Lubochnia
Postal code: 97-217
Country: PL
Contact person: Mirosława Polus
Telephone: +48 447103510
E-mail: inwest@lubochnia.pl
Fax: +48 447103093
NUTS code: PL713
Main address (URL): www.lubochnia.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.bip.lubochnia.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Lubochnia (etap II)”

Reference number: RI.30.271.Pzp.2019

II.1.4) Short description

Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Lubochnia (etap II)”


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2

Description: Item/Lot 1
Title:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Lubochnia (etap II)”

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL713
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren gminy Lubochnia

II.1.4) Short description

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Lubochnia (etap II)” która obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 37 instalacji fotowoltaicznych, w tym:

— 14 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,0 kW do 7,2 kW działających w systemie otwartym (on-grid), zainstalowanych na dachach lub elewacji budynków mieszkalnych,

— 19 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,0 kW do 9,9 kW działających w systemie otwartym (on-grid), zainstalowanych na dachach lub elewacji innych budynków niż mieszkalne,

— 4 zestawy instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,0 kW do 7,2 kW działających w systemie otwartym (on-grid), zainstalowanych na gruncie,

2) dostawę i montaż inwerterów i pozostałych urządzeń,

3) dostawę i montaż kompletnego okablowania,

4) dostawę i montaż zabezpieczeń przepięciowych,

5) doprowadzenie przewodów do miejsca istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku oraz przystosowanej jej do podłączenia nowego obwodu,

6) próby, regulacja instalacji,

7) uruchomienie technologiczne instalacji,

8) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

9) wykonanie systemu monitoringu

10) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. w imieniu użytkownika na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu, a także dostarczenie Zamawiającemu wykazu instalacji zgłoszonych do PGE potwierdzonych brakiem uwag ze strony PGE;

11) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 8 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Długość okresu gwarancji
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.7) End 2020-05-29
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Projekt nr WND-RPLD.04.01.02-10-0115/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Additional information:

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W sekcji III i VI uwzględniono zapisy SIWZ.


Description: Item/Lot 2
Title:

Dostawa i montaż pomp ciepła w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Lubochnia (etap II)”,

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL713
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Gminy Lubochnia

II.1.4) Short description

Dostawa i montaż pomp ciepła w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Lubochnia (etap II)”, która obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 3 zestawów gruntowych pomp ciepła w tym:

— 1 zestaw o mocy 11,2 kW,

— 2 zestawy o mocy 14,5 kW,

2) wykonanie odwiertów dla wprowadzenia sąd (nie objęte dofinansowaniem),

3) uzbrojenie dolnego źródła zasilania gruntowej pompy ciepła,

4) podłączenie pompy ciepła do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., instalacji elektrycznej i wodociągowej,

5) dostawa i montaż buforów energii cieplnej,

6) dostawę i montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

7) instalacja układu sterującego,

8) wykonanie prób instalacji,

9) napełnienie instalacji,

10) uruchomienie instalacji,

11) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

12) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem,

13) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 9 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Długość okresu gwarancji
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.7) End 2020-05-29
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Projekt nr WND-RPLD.04.01.02-10-0115/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Additional information:

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W sekcji III i VI uwzględniono zapisy SIWZ.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunku odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

4. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” – wg. załącznika 4 do SIWZ.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

8. Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VII ust 5 pkt 2 SIWZ.

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziale V ust. 1 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

b) jednolity dokument, o którym mowa rozdziale VII ust. 1 pkt.1 i 2 SIWZ. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców,

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII ust. 5 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa: w rozdz. VII ust 5 pkt 1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz.. V ust 1 pkt 1.2 SIWZ, dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII ust. 5 pkt 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców.

Dalsze dokumenty są w sekcji III.1.3.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

11. Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym – wykonuje) należycie:

a) w zakresie części 1 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem zestawów instalacji fotowoltaicznych w ilości minimum 20 instalacji w ramach jednego kontraktu,

b) w zakresie części 2 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem gruntowych pomp ciepła w ilości minimum 1 pompy w ramach jednego kontraktu.

Uwaga: W zakresie części 1 i 2 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

13. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V SIWZ:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

14. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

— Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów".

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Ciąg dalszy pkt III. zawartego w sekcji III.1.3:

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ,

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ,

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785), zgodnie z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 7 do SIWZ.

15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) rozdz. VII ust. 5 pkt 2 lit. a SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

b) rozdz. VII ust 5 pkt 2 lit b–d SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dalsze dokumenty są w sekcji VI.3 w części „Informacje dodatkowe".

III.2.2) Contract performance conditions

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2a i 2b do SIWZ.

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 1 powyżej.

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 16 projektu umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:30
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Lubochnia, ul. Tomaszowska 9, Lubochnia Dworska, 97-217 Lubochnia, POLSKA, sala konferencyjna, I piętro.


Additional information:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.


Section V: Complementary information



Additional information:

Ciąg dalszy pkt III. zawartego w sekcji III.1.3:

16. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust. 7 lit. a i lit. b tiret drugi SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust 7 lit. b tiret pierwszy SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

17. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 6 – powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis rozdziale VII ust 8 SIWZ stosuje się odpowiednio.

18. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale VII ust. 5 pkt 2 lit. a SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdziale VII ust. 7 lit. a SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis rozdziale VII ust. 8 SIWZ stosuje się odpowiednio.

19. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

— dla części 1 zamówienia: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

— dla części 2 zamówienia: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

20. Termin dwóch miesięcy określony w sekcji IV.2.6 należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf,.doc,.docx, .rtf,.xps,.odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx).

21. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

22. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.lubochnia.pl/ w zakładce BIP/ zamówienia publiczne /2019 / aktualne


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-05

English Language Unavailable

CPV Codes
09331200; 45310000; 45311100; 45315600; 45315300; 42511110; 45300000; 39370000; Solar photovoltaic modules; Electrical installation work; Electrical wiring work; Low-voltage installation work; Electricity supply installations; Heat pumps; Building installation work; Water installations;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions