Poland-Izabelin: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Izabelin: Forestry services
OJEU (High Value) 583863-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-10
Deadline 2020-01-15 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Kampinoski Park Narodowy
National registration number: 14591663700000
Postal address: ul. Tetmajera 38
Town: Izabelin
Postal code: 05-080
Country: PL
Contact person: Joanna Bartosiewicz
Telephone: +48 227226001
E-mail: jbartosiewicz@kampinoski-pn.gov.pl
Fax: +48 227226560
NUTS code: PL913
Main address (URL): https://www.kampinoski-pn.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://bip.kampinoski-pn.gov.pl/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonanie usług z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2020 r.

Reference number: DLzop/370/17/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych, hodowli i ochrony lasu, zagospodarowania turystycznego, ochrony zwierząt, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ekosystemów nieleśnych, wodnych, przyrody nieożywionej i gleb na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2020 r.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3145562.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes

II.1.6.5) maximum number of lots
2

Description: Item/Lot 1
Title:

Część zamówienia nr 1 – Obwody Ochronne: Rybitew, Wilków

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL913
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kampinoski Park Narodowy – Obwody Ochronne: Rybitew, Wilków

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych, hodowli i ochrony lasu, zagospodarowania turystycznego, ochrony zwierząt, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ekosystemów nieleśnych, wodnych, przyrody nieożywionej i gleb. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja elementów zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 385586.00
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Części zamówienia nr 1 w wysokości 7 700,00 PLN.


Description: Item/Lot 2
Title:

Część zamówienia nr 2 – Obwody Ochronne: Kromnów, Krzywa Góra

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL913
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kampinoski Park Narodowy – Obwody Ochronne: Kromnów, Krzywa Góra

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych, hodowli i ochrony lasu, zagospodarowania turystycznego, ochrony zwierząt, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ekosystemów nieleśnych, wodnych, przyrody nieożywionej i gleb. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja elementów zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 433106.00
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Części zamówienia nr 2 w wysokości 8 700,00 PLN.


Description: Item/Lot 3
Title:

Część zamówienia nr 3 – Obwody Ochronne: Wiersze, Rózin, Polesie, Dąbrówka

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL913
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kampinoski Park Narodowy – Obwody Ochronne: Wiersze, Rózin, Polesie, Dąbrówka

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych, hodowli i ochrony lasu, zagospodarowania turystycznego, ochrony zwierząt, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ekosystemów nieleśnych, wodnych, przyrody nieożywionej i gleb. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja elementów zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 410297.00
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Części zamówienia nr 3 w wysokości 8 200,00 PLN.


Description: Item/Lot 4
Title:

Część zamówienia nr 4 – Obwody Ochronne: Zamczysko, Kampinos, Przyćmień, Grabina

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL913
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kampinoski Park Narodowy – Obwody Ochronne: Zamczysko, Kampinos, Przyćmień, Grabina

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych, hodowli i ochrony lasu, zagospodarowania turystycznego, ochrony zwierząt, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ekosystemów nieleśnych, wodnych, przyrody nieożywionej i gleb. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja elementów zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 607039.00
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Części zamówienia nr 4 w wysokości 12 100,00 PLN.


Description: Item/Lot 5
Title:

Część zamówienia nr 5 – Obwody Ochronne: Sieraków, Lipków

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL913
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kampinoski Park Narodowy – Obwody Ochronne: Sieraków, Lipków

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych, hodowli i ochrony lasu, zagospodarowania turystycznego, ochrony zwierząt, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ekosystemów nieleśnych, wodnych, przyrody nieożywionej i gleb. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja elementów zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 747019.00
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Części zamówienia nr 5 w wysokości 15 000,00 PLN.


Description: Item/Lot 6
Title:

Część zamówienia nr 6 – Obwody Ochronne: Kaliszki, Janówek, Zaborów

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL913
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kampinoski Park Narodowy – Obwody Ochronne: Kaliszki, Janówek, Zaborów

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych, hodowli i ochrony lasu, zagospodarowania turystycznego, ochrony zwierząt, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ekosystemów nieleśnych, wodnych, przyrody nieożywionej i gleb. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja elementów zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 562515.00
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Części zamówienia nr 6 w wysokości 11 300,00 PLN.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Warunek w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

— Dla Części zamówienia nr 1-6: wykonał lub wykonuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 2 usługi (przez 1 usługę rozumie się wykonanie prac na podstawie 1 umowy) na obszarze chronionym, stanowiącym formę ochrony przyrody, z zakresu gospodarki leśnej obejmującej: cięcie i zrywkę drewna, ochronę lasu, hodowlę lasu, ochronę przeciwpożarową i zagospodarowanie turystyczne na łączną kwotę nie mniejszą niż 360 000,00 PLN brutto.

2. Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

a) dla Części zamówienia nr 1 – co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;

b) dla Części zamówienia nr 2 – co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej oraz co najmniej 2 osobami do pełnienia dyżuru przeciwpożarowego na wieży obserwacyjnej;

c) dla Części zamówienia nr 3 – co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej oraz co najmniej 2 osobami do pełnienia dyżuru przeciwpożarowego na wieży obserwacyjnej;

d) dla Części zamówienia nr 4 – co najmniej 4 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej oraz co najmniej 4 osobami do pełnienia dyżuru przeciwpożarowego na wieżach obserwacyjnych;

e) dla Części zamówienia nr 5 – co najmniej 5 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej oraz co najmniej 2 osobami do pełnienia dyżuru przeciwpożarowego na wieży obserwacyjnej;

f) dla Części zamówienia nr 6 – co najmniej 4 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej oraz co najmniej 4 osobami do pełnienia dyżuru przeciwpożarowego na wieżach obserwacyjnych.

III.2.2) Contract performance conditions

Szczegóły dostępne pod adresem: https://bip.kampinoski-pn.gov.pl/.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 09:30
IV.02.07) Place

Kampinoski Park Narodowy z siedzibą w 05-080 Izabelin, ul. Tetmajera 38, POLSKA


Additional information:

Otwarcie ofert jest jawne.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224584801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Szczegóły dostępne pod adresem: https://bip.kampinoski-pn.gov.pl/.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224584801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-05

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; Forestry services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions