Poland-Wrocław: Building-cleaning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Wrocław: Building-cleaning services
OJEU (High Value) 583919-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-10
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
Postal address: ul. Świebodzka 5
Town: Wrocław
Postal code: 50-046
Country: PL
Contact person: Monika Mucha
Telephone: +48 717489020
E-mail: zamowienia@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl
Fax: +48 717489021
NUTS code: PL514
Main address (URL): https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ezamowienia.ms.gov.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
sąd powszechny

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:

Usługę kompleksowego sprzątania w obiektach Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej oraz całorocznego sprzątania posesji wokół obiektów Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

Reference number: G2502-2/2019

II.1.4) Short description

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania w obiektach Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, ul. Poznańskiej 20, ul. Świebodzkiej 5 oraz w pomieszczeniach Archiwum przy ul. Krakowskiej 141-155 oraz całorocznego sprzątania posesji wokół obiektów. Usługa będzie polegać także na zapewnieniu serwisu dziennego we wskazanych obiektach oraz bieżącym sprzątaniu pokojów gościnnych w jednym z budynków. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże zamawiający, działając na podstawie art. 10c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert wyłącznie w zakresie obejmującym przedłożenie przez wykonawcę próbek w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1033534.90

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:

— budynek przy ul. Świebodzkiej 5 we Wrocławiu wraz z parkingiem zewnętrznym,

— budynki i posesja przy ul. Poznańskiej 16 i 20 we Wrocławiu,

— pomieszczenia archiwum przy ul. Krakowskiej 141-155.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania budynków, pomieszczeń archiwum oraz utrzymanie czystości na zewnątrz budynków.

Powierzchnie netto budynków:

,
2

,
2

,
2

.
2

Powierzchnia terenu na zewnątrz:

,
2

.
2

Szczegółowy zakres prac (w tym metraż oraz rodzaj powierzchni) oraz ich częstotliwość określają załączniki nr 3 i 4 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Ocena jakości oferowanych środków czystości
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 1033534.90
II.02.07) Duration in months 14
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 2 000 000,00 PLN.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności zawodowych przedłoży po wezwaniu przez zamawiającego polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN, potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

oraz zapewnią do realizacji zamówienia co najmniej: 2 szt. maszyn do mycia posadzek kamiennych (polerowanych i matowych), przeznaczonych do sprzątania ciągów komunikacyjnych, 15 szt. odkurzaczy przemysłowych do sprzątania na sucho.
2

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia ma obowiązek załączyć do oferty stosowne oświadczenie aktualne na dzień składania ofert. Oświadczenie powinno być złożone w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

Jednolity europejski dokument zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności zawodowych przedłoży po wezwaniu przez zamawiającego:

; z wykazu musi wynikać, że wykonawca wykonał lub nadal wykonuje co najmniej 2 takie usługi – wraz z podaniem ich zakresu, w tym łącznej powierzchni sprzątanych podłóg, wartości usługi, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; dowodem są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była lub jest wykonywana; w przypadku usług nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2

b) wykaz urządzeń dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia (co najmniej: 2 szt. maszyn do mycia posadzek kamiennych (polerowanych i matowych), przeznaczonych do sprzątania ciągów komunikacyjnych oraz 15 szt. odkurzaczy przemysłowych do sprzątania na sucho) wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.2.2) Contract performance conditions

Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Budynek siedziby Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5, pok. nr 411, POLSKA.


Section V: Complementary informationI kwartał 2020 r.

VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-06

English Language Unavailable

CPV Codes
90911200; Building-cleaning services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions