Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Częstochowa: Cleaning services
OJEU (High Value) 583931-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-10
Deadline 2020-01-15 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Częstochowie
Postal address: ul. Dąbrowskiego 43/45
Town: Częstochowa
Postal code: 42-218
Country: PL
Contact person: Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
Telephone: +48 343689407
E-mail: zap_czestochowa@zus.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.zus.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.zus.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
ubezpieczenia społeczne

Section II: Object of Contract


Title:

Świadczenie usług polegających na kompleksowym utrzymaniu czystości w obiektach ZUS – Oddział w Częstochowie oraz na terenach zewnętrznych przy ul. Dąbrowskiego 43/45

Reference number: 090000/271/7/2019/ZAP

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na kompleksowym utrzymaniu czystości w obiektach ZUS Oddział w Częstochowie oraz na terenach zewnętrznych przy ul. Dąbrowskiego 43/45 oraz ul. Okólna 17/19.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Częstochowie, ul. Okólna 17/19, 42-218 Częstochowa.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na kompleksowym utrzymaniu czystości w obiektach ZUS Oddział w Częstochowie oraz na terenach zewnętrznych przy ul. Dąbrowskiego 43/45 oraz ul.Okólna 17/19.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-01
II.2.7) End 2021-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

. Opcjonalny zakres będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę, w trakcie realizacji umowy, odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. (Przewidywany termin oddania do użytkowania nowopowstałego budynku – 6.2020 r.) Sposób korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji został opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
2
2
2Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu we wskazanym wyżej zakresie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek odnoszący się do sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy i 00/100 złotych) (pkt 5.3.2 SIWZ).

Na potwierdzenie spełniania warunku odnoszącego się do sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca składa:

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki odnoszące się do zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej 2 usługi, polegające na świadczeniu przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy, usługi utrzymania czystości w budynkach użyteczności publicznej (pkt 5.3.3.1 SIWZ).

2. Zamawiający informuje, że przy ocenie warunku, o którym mowa w pkt 1 będzie uwzględniał tylko usługi, z których każda spełni łącznie następujące warunki:

— każda usługa polegała/polega na utrzymaniu czystości w obiektach użyteczności publicznej,

— każda usługa była/ jest realizowana w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert,

(pkt 5.3.3.2. SIWZ).
2

3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia – warunek, o którym mowa odnoszący się do zdolności technicznej lub zawodowej w całości musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca, celem potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku polega na zdolnościach innych podmiotów, przedmiotowy warunek w całości musi spełniać minimum jeden z tych podmiotów (pkt 5.3.4 SIWZ).

4. Na potwierdzenie spełniania warunku odnoszącego się do zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca składa:

— wykaz usług (minimum 2) wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały/są wykonane, wraz z załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały lub są wykonywana należycie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była/jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usługi nadal wykonywanej referencje bądź inne dokumenty potwierdzające jej należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (pkt 6.4.1.2. SIWZ).

III.2.2) Contract performance conditions

Projekt wzoru umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45, POLSKA, budynek A, pok. 312


Section V: Complementary informationIII kwartał 2020

VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Podstawy wykluczenia:

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.

2. Informacje na temat oświadczeń i dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, w tym dokumentów od podmiotów zagranicznych, podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podmiotów na których zdolnościach Wykonawca polega, znajdują się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl, w zakładce "Zamówienia publiczne".

3. Zmiany postanowień umowy dokonywane będą zgodnie z postanowieniami projektu wzoru umowy (załącznik nr 10 do SIWZ).

4. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy i 00/100 złotych).

5. Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu przepisy art. 24aa ustawy Pzp. W związku z powyższym, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres poczty Zamawiającego: zap_czestochowa@zus.pl.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-05

English Language Unavailable

CPV Codes
90910000; 90919200; 90911200; 90911300; 90612000; 90620000; 90630000; 77310000; Cleaning services; Office cleaning services; Building-cleaning services; Window-cleaning services; Street-sweeping services; Snow-clearing services; Ice-clearing services; Planting and maintenance services of green areas;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions