Slovakia-Martin: Institution management services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Slovakia-Martin: Institution management services
OJEU (High Value) 583954-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-10
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Slovenská národná knižnica
National registration number: 36138517
Postal address: nám. J.C.Hronského 1
Town: Martin
Postal code: 036 01
Country: SK
Contact person: Mgr. Ľuboš Ranto
Telephone: +421 432451288
E-mail: lubos.ranto@snk.sk
NUTS code: SK
Main address (URL): http://www.snk.sk/sk/
Address of the buyer profile (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3679

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3679

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3679
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: RECREATION CULTURE AND RELIGION

Section II: Object of Contract


Title:

Správa nehnuteľností v objektoch Slovenskej národnej knižnice

Reference number: 201903

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je zabezpečenie správy nehnuteľností vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradených technických zariadeniach, vrátane ich opráv v Slovenskej národnej knižnici. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 642813.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SK
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sídelná budova SNK, Námestie J.C. Hronského 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO. Ďalšie objekty sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je zabezpečenie správy nehnuteľností vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradených technických zariadeniach, vrátane ich opráv v Slovenskej národnej knižnici. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 642813.00
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1.1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) až h) ZVO.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky uvedenej v bode:

— a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

— b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

— c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,

— d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

— e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

— f) doloženým čestným vyhlásením.

1.2. Uchádzač splnenie podmienky účasti môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 ZVO.

1.3. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.4. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať dočasne predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 39 ods. 6 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Jednotný európsky dokument je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.

1.5. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.

1.6. Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Nevyžaduje sa.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Nevyžaduje sa.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Sídelná budova SNK, Námestie J.C. Hronského 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO.


Additional information:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zábezpeku.

Elektronická aukcia sa nepoužije.

S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o poskytovaní služieb na celý predmet zákazky. Trvanie zmluvy - 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-05

English Language Unavailable

CPV Codes
70331100; 71632000; Institution management services; Technical testing services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions