Poland-Katowice: Grassing services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Katowice: Grassing services
OJEU (High Value) 584090-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-10
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zakład Zieleni Miejskiej
Postal address: ul. Kościuszki 138
Town: Katowice
Postal code: 40-523
Country: PL
Contact person: Lech Marek
Telephone: +48 322515186
E-mail: zamowienia.publiczne@zzm.katowice.pl
Fax: +48 322515081
NUTS code: PL22A
Main address (URL): http://www.zzm.katowice.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.bip.katowice.eu/jednostki/zzm

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://portal.smartpzp.pl/zzm

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://portal.smartpzp.pl/zzm
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka administracji samorządowej
I.5.2) Other activity -
utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień

Section II: Object of Contract


Title:

Utrzymanie pasów drogowych i terenów miejskich na terenie miasta Katowice.

Reference number: NZI.261.30.2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi w zakresie utrzymania pasów drogowych i terenów miejskich na terenie miasta Katowice.

2. Zamawiający podzielił zamówienie na dziewięć części.

3. Opis przedmiotu zamówienia określają załączniki:

1) Załącznik nr 1 do SIWZ - Część 1

2) Załącznik nr 2 do SIWZ - Część 2

3) Załącznik nr 3 do SIWZ - Część 3

4) Załącznik nr 4 do SIWZ - Część 4

5) Załącznik nr 5 do SIWZ - Część 5

6) Załącznik nr 6 do SIWZ - Część 6

7) Załącznik nr 7 do SIWZ - Część 7

8) Załącznik nr 8 do SIWZ - Część 8

9) Załącznik nr 9 do SIWZ - Część 9


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Utrzymanie terenów zieleni i nawierzchni utwardzonych na terenie miasta Katowice.

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Tereny miasta Katowice

II.1.4) Short description

Część 1 obejmuje wykonanie trzech zadań:

• Zadanie Nr 1 – Koszenie na terenach miejskich o powierzchni 117 582 m2

• Zadanie Nr 2 – Prace porządkowe w tym utrzymanie czystości na nawierzchniach utwardzonych

O powierzchni 128 774 m2

• Zadanie Nr 3 - Prace porządkowe, w tym utrzymanie czystości na plaży przy stawie Morawa i zejść

Na plażę, o powierzchni 3 500 m2

obejmuje:
2

• wykonanie koszenia z zagrabieniem terenu i z wywiezieniem pokosu,

• wygrabienie liści, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

• usunięcie chwastów, rdestów i samosiejek, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

• usunięcie drzew, krzewów niewymagających pozwolenia na usunięcie, wraz z ich wywiezieniem

I zagospodarowaniem,

• usunięcie odrostów z pni, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

• wywiezienie zalegających odpadów, gruzu i wszelkich odpadów w tym komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem.

D. TERMINY WYKONANIA PRAC dla ZADANIA Nr 1:

W 2020 roku

1) pierwsze koszenie - od 01.05 do 20.05.2020 r.

2) drugie koszenie - od 18.06 do 16.07.2020 r.

3) trzecie koszenie - od 01.08 do 27.08.2020 r.

4) czwarte koszenie - od 21.09 do 22.10.2020 r.

Oraz

W 2021 roku

1) pierwsze koszenie - od 01.05 do 20.05.2021 r.

2) drugie koszenie - od 18.06 do 16.07.2021 r.

3) trzecie koszenie - od 01.08 do 27.08.2021 r.

4) czwarte koszenie - od 21.09 do 22.10.2021 r.

II. Zadanie Nr 2 – Prace porządkowe w tym utrzymanie czystości na nawierzchniach utwardzonych

O powierzchni 128 774 m2 obejmujące:

• odśnieżanie nawierzchni utwardzonych (alejki, ścieżki, schody),

• posypywanie piaskiem lub kruszywem (grysem) oblodzonych nawierzchni utwardzonych,

• opróżnianie koszy betonowych ustawionych na terenach będących przedmiotem zamówienia,

• opróżnianie koszy na psie odchody ustawionych na terenach będących przedmiotem zamówienia,

• zamiatanie i odchwaszczanie nawierzchni utwardzonych (alejki, ścieżki, schody),

• oczyszczanie terenów z resztek budowlanych, gruzu, ziemi, liści, suchych gałęzi i innych zalegających odpadów

H. TERMIN WYKONANIA PRAC dla ZADANIA Nr 2:

Od 01.05.2020 r. do 31.12.2021 r.

III. Zadanie Nr 3 – Prace porządkowe przy stawie Morawa, w tym utrzymanie czystości na plaży

I zejść na plażę o powierzchni 3 500 m2 obejmujące:

• zebranie wszystkich zanieczyszczeń stałych z terenu o powierzchni 3 500 m2

• zagrabienie i wyrównanie powierzchni piasku w miejscach występowania zagłębień i pagórków,

• zamiatanie i zebranie wszelkich odpadów z dwóch zejść raz w tygodniu (2 pary betonowych schodów

O łącznej pow. 90 m2),

• oczyszczenie z piasku i innych zanieczyszczeń elementów małej architektury,

• sprzątnięcie plaży ze wszystkich zanieczyszczeń pozostawionych przez psy,

• opróżnianie koszy na śmieci – 6 szt.,

G. TERMIN WYKONANIA PRAC dla ZADANIA Nr 3:

W 2020 roku

Od 01.06. 2020r. do 31.08.2020r.

Oraz

W 2021 roku

Od 01.06.2021r. do 31.08.2021r.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2021-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w zakresie Części nr 1

1) sposób wykonywania zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1do SIWZ

2) zakres

Zadania Nr 1 – jedno koszenie,

Zadania Nr 2 – do 4 miesięcy,

Zadania Nr 3 – jeden miesiac


Description: Item/Lot 2
Title:

Prace porządkowe w rejonie siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) wra z kładką (łączącą NOSPR z MCK) w Katowicach.

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Tereny miasta Katowice.

II.1.4) Short description

. OPIS WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) zamiatanie alejek, chodników, schodów, kładki o nawierzchni utwardzonej - oczyszczanie terenów ze śmieci, liści i innych zalegających odpadów, zbieranie, transport i ich zagospodarowanie (trzykrotnie w ciągu tygodnia) przy użyciu zamiatarki o DMC do 3,5 tony (w tym utrzymanie czystości na ogrzewanej kładce łączącej NOSPR z MCK wraz ze schodami), oraz na polecenie Zamawiającego mycie nawierzchni utwardzonych z zanieczyszczeń przy użyciu urządzeń ciśnieniowych, na terenie o powierzchni 18 000 m2.

2) opróżnianie koszy ustawionych na terenie będącym przedmiotem zamówienia pięciokrotnie w ciągu tygodnia wraz z utylizacją i myciem koszy (szt. 35),

3) czyszczenie słupów ogłoszeniowych (2 szt.), tablic informacyjnych (szt. 14), słupków parkingowych (szt. 7), ławek (mb 400) ustawionych na przedmiotowym terenie jednokrotnie

W ciągu miesiąca,

4) odśnieżanie nawierzchni utwardzonych ścieżek, schodów, kładki wraz z wywozem, posypywanie środkiem chemicznym oblodzonych nawierzchni - teren o powierzchni 18 000 m2,

5) pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej polegająca na wykonywaniu następujących prac:

a) formowaniu platanów (41 szt.) oraz brzozy pożytecznej (58 szt.) - jednokrotnie w trakcie

Trwania umowy,

b) przycięciu krzewów z rodzaju dereń poprzez przycinanie roślin i wywóz zebranych odpadów

Na pow. 520 m2 w miarę potrzeb, minimum trzykrotnie w trakcie trwania umowy,

c) formowaniu żywopłotu z grabu (labirynt) poprzez przycinanie roślin i wywóz zebranych

Odpadów na pow. 5 200 m2 w miarę potrzeb - minimum czterokrotnie w trakcie trwania umowy,

d) pielęgnacja trawników na pow. 5 047 m2 w miarę potrzeb - minimum dziesięciokrotnie

W trakcie trwania umowy, oraz dwukrotne wiosenne oraz jesienne grabienie trawników z zalegających liści i innych zanieczyszczeń wraz z wywozem,

e) utrzymanie powierzchni rabat obsadzonych drzewami, krzewami i bylinami poprzez:

Odchwaszczanie nasadzeń, przycinanie roślin, uzupełnianie ściółkowania (rozścielenie zrębków) zbieraniu opadłych liści, śmieci i innych zanieczyszczeń na pow. 8 000 m2 w miarę potrzeb - minimum dziesięciokrotnie w trakcie trwania umowy aż do uzyskania efektu (teren wolny od chwastów).

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA dla CZĘŚCI 2:

Od dnia 01.05.2020 roku do 31.12.2021 roku

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2021-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w zakresie Części nr 2:

1) sposób wykonywania zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ,

2) zakres - Część 2 – do 4 miesięcy,


Description: Item/Lot 3
Title:

Uporządkowanie terenów miejskich w Katowicach o powierzchni 619 590 m2 - Rejon 2.

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Tereny miasta Katowice.

II.1.4) Short description

OPIS WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Każdy etap uporządkowania terenu obejmuje:

a) wykonanie trzykrotnego lub czterokrotnego koszenia (krotność koszenia poszczególnych lokalizacji jest ujęta w WYKAZIE TERENÓW MIEJSKICH DO KOSZENIA, z zagrabieniem terenu i z wywiezieniem pokosu,

b) wygrabienie liści, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

c) usunięcie chwastów, rdestów i samosiejek, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

d) usunięcie drzew, krzewów niewymagających pozwolenia na usunięcie, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

e) usunięcie odrostów z pni, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

f) wywiezienie zalegających odpadów, gruzu i wszelkich odpadów w tym komunalnych wraz

Z ich zagospodarowaniem.

2. Prace obejmują wykoszenie terenów, zgrabienie pokosu, i wywiezienie w ciągu 3 dni od skoszenia (w tym zalegających liści, gałęzi, gruzu, odpadów komunalnych i innych). Wysokość koszenia wynosi 5cm. W przypadku stosowania kosiarek samobieżnych stosować normy przewidziane dla tego typu maszyn.

3. Na danym obszarze należy wykonać również usunięcie samosiejek drzew i krzewów niewymagających pozwolenia na usunięcie, usunięcie odrośli drzew a także usunięcia mechaniczne i chemiczne chwastów wieloletnich, w tym z rodzaju Polygonium wraz z wywozem i zagospodarowaniem zebranych odpadów.

4. W każdy poniedziałek po rozpoczęciu danego etapu koszenia (najpóźniej do godz. 9:00) Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, przesyłając meldunek pisemny emailem, o faktycznym zakresie prac zrealizowanych poprzedniego tygodnia oraz o planowanych pracach w danym tygodniu. W meldunku należy podać: lokalizacje na której planowane prace są oraz rzeczywiście wykonane już prace.

II. TERMINY WYKONANIA PRAC DLA CZĘŚCI 3:

1) w terminie od 23.04 do 20.05.2020 r. - koszenie na powierzchni 619 590 m2,

2) w terminie od 18.06 do 16.07.2020 r. - koszenie na powierzchni 619 590 m2,

3) w terminie od 01.08 do 27.08.2020 r. - koszenie na powierzchni 530 472 m2,

4) w terminie od 21.09 do 22.10.2020 r. - koszenie na powierzchni 619 590 m2.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-10-22
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w zakresie Części nr 3:

1) sposób wykonywania zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ,

2) zakres - Część 3 – jedno koszenie,


Description: Item/Lot 4
Title:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 1 o powierzchni 494 401 m2.

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Tereny miasta Katowice.

II.1.4) Short description

1. Koszenie w pasach drogowych obejmuje:

a) czterokrotne koszenie:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia

Na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, o powierzchni 494 401 m2

Traw, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem odpadów na powierzchni 4 944 m2,

b) dwukrotne sprzątanie terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów,

c) dwukrotne przycięcie krzewów: o powierzchni 28 899 m2 rosnących w pasach drogowych.

2. Prace obejmują wykoszenie terenów, zgrabienie pokosu i wywiezienie w ciągu 1 dnia

Od skoszenia (w tym zalegających liści, gruzu, odpadów komunalnych i innych). Wysokość koszenia wynosi 5cm. W przypadku stosowania kosiarek samobieżnych stosować normy przewidziane dla tego typu maszyn.

3. Na danym obszarze należy wykonać również usunięcie samosiejek drzew i krzewów

Niewymagających zezwolenia na usunięcie, usunięcie odrośli drzew a także usunięcia mechaniczne i chemiczne chwastów wieloletnich, w tym z rodzaju Polygonium wraz z wywozem

I zagospodarowaniem zebranych odpadów. Trawę należy wykosić również przy latarniach

I słupach posadowionych w pasach drogowych.

4. Cięcie żywopłotów obejmuje formowanie krzewów odpowiednio dla gatunku i odmiany

Na wysokość ustaloną na bieżąco przez Zamawiającego - z wywozem biomasy w tym samym dniu, po zakończeniu każdego etapu cięcia żywopłotów przy danej ulicy. Powierzchnia cięcia jest to rozwinięta powierzchnia żywopłotu (suma wszystkich powierzchni płaskich żywopłotu). Wykonane zostaną dwa zabiegi w ciągu roku kalendarzowego – podczas drugiego koszenia pasów drogowych oraz czwartego koszenia pasów drogowych.

5. W każdy poniedziałek po rozpoczęciu danego etapu koszenia (najpóźniej do godz. 9:00) Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, przesyłając meldunek pisemny emailem, o faktycznym zakresie prac zrealizowanych poprzedniego tygodnia oraz o planowanych pracach w danym tygodniu. W meldunku należy podać: lokalizacje na której planowane prace

Są oraz rzeczywiście wykonane już prace.

II. TERMINY REALIZACJI CZĘŚCI 4:

1) I sprzątanie od 15.03 do 15.04.2020 roku

2) I koszenie od 20.04 do 30.05.2020 roku

3) II koszenie od 10.06 do 15.07.2020 roku

4) III koszenie od 20.07 do 25.08.2020 roku

5) IV koszenie od 05.09 do 10.10.2020 roku

6) II sprzątanie od 21.10 do 30.11.2020 roku

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-11-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w zakresie Części nr 4:

1) sposób wykonywania zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ,

2) zakres - Część 4 – jedno koszenie,


Description: Item/Lot 5
Title:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obsyarye nr 2 o powierychni 378 357 m2.

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Tereny miasta Katowice.

II.1.4) Short description

1. Koszenie w pasach drogowych obejmuje:

1) czterokrotne koszenie:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia

Na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz

Ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, na powierzchni 378 357 m2

Trawy, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem odpadów na powierzchni 3 783 m2,

2) dwukrotne sprzątanie terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów,

3) dwukrotne przycięcie krzewów: o powierzchni 7 732 m2 rosnących w pasach drogowych.

2. Prace obejmują wykoszenie terenów, zgrabienie pokosu i wywiezienie w ciągu 1 dnia od skoszenia

(w tym zalegających liści, gruzu, odpadów komunalnych i innych). Wysokość koszenia wynosi 5 cm.

W przypadku stosowania kosiarek samobieżnych stosować normy przewidziane dla tego typu maszyn.

3. Na danym obszarze należy wykonać również usunięcie samosiejek drzew i krzewów

Niewymagających zezwolenia na usunięcie, usunięcie odrośli drzew a także usunięcia mechaniczne

I chemiczne chwastów wieloletnich, w tym z rodzaju Polygonium wraz z wywozem

I zagospodarowaniem zebranych odpadów. Trawę należy wykosić również przy latarniach i słupach posadowionych w pasach drogowych.

4. Cięcie żywopłotów obejmuje formowanie krzewów odpowiednio dla gatunku i odmiany

Na wysokość ustaloną na bieżąco przez Zamawiającego - z wywozem biomasy w tym samym dniu,

Po zakończeniu każdego etapu cięcia żywopłotów przy danej ulicy. Powierzchnia cięcia jest to rozwinięta powierzchnia żywopłotu (suma wszystkich powierzchni płaskich żywopłotu). Wykonane zostaną dwa zabiegi w ciągu roku kalendarzowego – podczas drugiego koszenia pasów drogowych oraz czwartego koszenia pasów drogowych.

5. W każdy poniedziałek po rozpoczęciu danego etapu koszenia (najpóźniej do godz. 9:00) Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, przesyłając meldunek pisemny emailem,

O faktycznym zakresie prac zrealizowanych poprzedniego tygodnia oraz o planowanych pracach

W danym tygodniu. W meldunku należy podać: lokalizacje na której planowane prace są oraz rzeczywiście wykonane już prace.


II. TERMINY WYKONANIA PRAC DLA CZĘŚCI 5:

1) I sprzątanie od 15.03 do 15.04.2020 roku

2) I koszenie od 20.04 do 30.05.2020 roku

3) II koszenie od 10.06 do 15.07.2020 roku

4) III koszenie od 20.07 do 25.08.2020 roku

5) IV koszenie od 05.09 do 10.10.2020 roku

6) II sprzątanie od 21.10 do 30.11.2020 roku

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-11-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w zakresie Części nr 5:

1) sposób wykonywania zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ,

2) zakres - Część 5 – jedno koszenie


Description: Item/Lot 6
Title:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 3 o powierzchni 496 551m2.

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Tereny miasta Katowice.

II.1.4) Short description

OPIS WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Koszenie w pasach drogowych obejmuje:

a) czterokrotne koszenie:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, o powierzchni 496 551 m2

Traw, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem odpadów

Na powierzchni 4 965m2,

b) dwukrotne sprzątanie terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów,

c) dwukrotne przycięcie krzewów: o powierzchni 19 870 m2 rosnących w pasach drogowych.

2. Prace obejmują wykoszenie terenów, zgrabienie pokosu i wywiezienie w ciągu 1 dnia

Od skoszenia (w tym zalegających liści, gruzu, odpadów komunalnych i innych). Wysokość koszenia wynosi 5cm. W przypadku stosowania kosiarek samobieżnych stosować normy przewidziane dla tego typu maszyn.

3. Na danym obszarze należy wykonać również usunięcie samosiejek drzew i krzewów

Niewymagających zezwolenia na usunięcie, usunięcie odrośli drzew a także usunięcia mechaniczne i chemiczne chwastów wieloletnich, w tym z rodzaju Polygonium wraz z wywozem

I zagospodarowaniem zebranych odpadów. Trawę należy wykosić również przy latarniach

I słupach posadowionych w pasach drogowych.

4. Cięcie żywopłotów obejmuje formowanie krzewów odpowiednio dla gatunku i odmiany

Na wysokość ustaloną na bieżąco przez Zamawiającego - z wywozem biomasy w tym samym dniu, po zakończeniu każdego etapu cięcia żywopłotów przy danej ulicy. Powierzchnia cięcia jest to rozwinięta powierzchnia żywopłotu (suma wszystkich powierzchni płaskich żywopłotu). Wykonane zostaną dwa zabiegi w ciągu roku kalendarzowego – podczas drugiego koszenia pasów drogowych oraz czwartego koszenia pasów drogowych.

5. W każdy poniedziałek po rozpoczęciu danego etapu koszenia (najpóźniej do godz. 9:00) Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, przesyłając meldunek pisemny emailem, o faktycznym zakresie prac zrealizowanych poprzedniego tygodnia oraz o planowanych pracach w danym tygodniu. W meldunku należy podać: lokalizacje na której planowane prace są oraz rzeczywiście wykonane już prace.

II. TERMINY REALIZACJI CZĘŚCI 6:

1) I sprzątanie od 15.03 do 15.04.2020 roku

2) I koszenie od 20.04 do 30.05.2020 roku

3) II koszenie od 10.06 do 15.07.2020 roku

4) III koszenie od 20.07 do 25.08.2020 roku

5) IV koszenie od 05.09 do 10.10.2020 roku

6) II sprzątanie od 21.10 do 30.11.2020 roku

I zostanie wyznaczony przez Zamawiającego pisemnie nie później niż tydzień przed jego rozpoczęciem wraz z przycię

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-11-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w zakresie Części nr 6:

1) sposób wykonywania zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ,

2) zakres - Część 6 – jedno koszenie


Description: Item/Lot 7
Title:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 4 o powierzchni 398 574 m2.

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Tereny miasta Katowice.

II.1.4) Short description

OPIS WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

a) czterokrotnego koszenia:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, na powierzchni 398 574 m2,

Trawy, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem odpadów na pow. 3 985 m2,

b) dwukrotnego sprzątania terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów,

c) dwukrotnego przycięcia krzewów o powierzchni 13 045 m2 rosnących w pasach drogowych.

2. Prace obejmują wykoszenie terenów, zgrabienie pokosu i wywiezienie w ciągu 1 dnia

Od skoszenia (w tym zalegających liści, gruzu, odpadów komunalnych i innych). Wysokość koszenia wynosi 5cm. W przypadku stosowania kosiarek samobieżnych stosować normy przewidziane dla tego typu maszyn.

3. Na danym obszarze należy wykonać również usunięcie samosiejek drzew i krzewów

Niewymagających zezwolenia na usunięcie, usunięcie odrośli drzew a także usunięcia mechaniczne i chemiczne chwastów wieloletnich, w tym z rodzaju Polygonium wraz z wywozem

I zagospodarowaniem zebranych odpadów. Trawę należy wykosić również przy latarniach

I słupach posadowionych w pasach drogowych.

4. Cięcie żywopłotów obejmuje formowanie krzewów odpowiednio dla gatunku i odmiany

Na wysokość ustaloną na bieżąco przez Zamawiającego - z wywozem biomasy w tym samym dniu, po zakończeniu każdego etapu cięcia żywopłotów przy danej ulicy. Powierzchnia cięcia jest to rozwinięta powierzchnia żywopłotu (suma wszystkich powierzchni płaskich żywopłotu). Wykonane zostaną dwa zabiegi w ciągu roku kalendarzowego – podczas drugiego koszenia pasów drogowych oraz czwartego koszenia pasów drogowych.

5. W każdy poniedziałek po rozpoczęciu danego etapu koszenia (najpóźniej do godz. 9:00) Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, przesyłając meldunek pisemny emailem, o faktycznym zakresie prac zrealizowanych poprzedniego tygodnia oraz o planowanych pracach w danym tygodniu. W meldunku należy podać: lokalizacje na której planowane prace są oraz rzeczywiście wykonane już prace.

II. TERMINY WYKONANIA PRAC DLA CZĘŚCI 7:

1) I sprzątanie od 15.03 do 15.04.2020 roku

2) I koszenie od 20.04 do 30.05.2020 roku

3) II koszenie od 10.06 do 15.07.2020 roku

4) III koszenie od 20.07 do 25.08.2020 roku

5) IV koszenie od 05.09 do 10.10.2020 roku

6) II sprzątanie od 21.10 do 30.11.2020 roku

I zostanie wyznaczony przez Zamawiającego pisemnie nie później niż t

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-11-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w zakresie Części nr 7:

1) sposób wykonywania zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ,

2) zakres - Część 7 – jedno koszenie


Description: Item/Lot 8
Title:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 5 o powierzchni 461 984 m2.

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Tereny miasta Katowice.

II.1.4) Short description

OPIS WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

a) czterokrotnego koszenia:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, na powierzchni 461 984 m2,

Traw, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem odpadów na pow. 4 619m2,

b) dwukrotnego sprzątania terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów.

c) dwukrotnego przycięcia krzewów o powierzchni 6 701 m2 rosnących w pasach drogowych.

2. Prace obejmują wykoszenie terenów, zgrabienie pokosu i wywiezienie w ciągu 1 dnia

Od skoszenia (w tym zalegających liści, gruzu, odpadów komunalnych i innych). Wysokość koszenia wynosi 5cm. W przypadku stosowania kosiarek samobieżnych stosować normy przewidziane dla tego typu maszyn.

3. Na danym obszarze należy wykonać również usunięcie samosiejek drzew i krzewów

Niewymagających zezwolenia na usunięcie, usunięcie odrośli drzew a także usunięcia mechaniczne i chemiczne chwastów wieloletnich, w tym z rodzaju Polygonium wraz z wywozem

I zagospodarowaniem zebranych odpadów. Trawę należy wykosić również przy latarniach

I słupach posadowionych w pasach drogowych.

4. Cięcie żywopłotów obejmuje formowanie krzewów odpowiednio dla gatunku i odmiany

Na wysokość ustaloną na bieżąco przez Zamawiającego - z wywozem biomasy w tym samym dniu, po zakończeniu każdego etapu cięcia żywopłotów przy danej ulicy. Powierzchnia cięcia jest to rozwinięta powierzchnia żywopłotu (suma wszystkich powierzchni płaskich żywopłotu). Wykonane zostaną dwa zabiegi w ciągu roku kalendarzowego – podczas drugiego koszenia pasów drogowych oraz czwartego koszenia pasów drogowych.

5. W każdy poniedziałek po rozpoczęciu danego etapu koszenia (najpóźniej do godz. 9:00) Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, przesyłając meldunek pisemny emailem, o faktycznym zakresie prac zrealizowanych poprzedniego tygodnia oraz o planowanych pracach w danym tygodniu. W meldunku należy podać: lokalizacje na której planowane prace są oraz rzeczywiście wykonane już prace.

II. TERMINY WYKONANIA PRAC DLA CZĘŚCI 8:

1) I sprzątanie od 15.03 do 15.04.2020 roku

2) I koszenie od 20.04 do 30.05.2020 roku

3) II koszenie od 10.06 do 15.07.2020 roku

4) III koszenie od 20.07 do 25.08.2020 roku

5) IV koszenie od 05.09 do 10.10.2020 roku

6) II sprzątanie od 21.10 do 30.11.2020 roku

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-11-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w zakresie Części nr 8:

1) sposób wykonywania zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ,

2) zakres - Część 8 – jedno koszenie


Description: Item/Lot 9
Title:

Uporządkowanie terenów miejskich w Katowicach o powierzchni 608 659 m2 - Rejon 1.

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Tereny miasta Katowice.

II.1.4) Short description

OPIS WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Każdy etap uporządkowania terenu obejmuje:

a) wykonanie trzykrotnego lub czterokrotnego koszenia (krotność koszenia poszczególnych

Lokalizacji jest ujęta w WYKAZIE TERENÓW MIEJSKICH DO KOSZENIA, z zagrabieniem terenu i z wywiezieniem pokosu,

b) wygrabienie liści, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

c) usunięcie chwastów, rdestów i samosiejek, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

d) usunięcie drzew, krzewów niewymagających pozwolenia na usunięcie, wraz z ich

Wywiezieniem i zagospodarowaniem,

e) usunięcie odrostów z pni, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

f) wywiezienie zalegających odpadów, gruzu i wszelkich odpadów w tym komunalnych wraz z

Ich zagospodarowaniem.

2. Prace obejmują wykoszenie terenów, zgrabienie pokosu, i wywiezienie w ciągu 3 dni od skoszenia (w tym zalegających liści, gałęzi, gruzu, odpadów komunalnych i innych). Wysokość koszenia wynosi 5cm. W przypadku stosowania kosiarek samobieżnych stosować normy przewidziane dla tego typu maszyn.

3. Na danym obszarze należy wykonać również usunięcie samosiejek drzew i krzewów niewymagających pozwolenia na usunięcie, usunięcie odrośli drzew a także usunięcia mechaniczne i chemiczne chwastów wieloletnich, w tym z rodzaju Polygonium wraz z wywozem i zagospodarowaniem zebranych odpadów.

4. W każdy poniedziałek po rozpoczęciu danego etapu koszenia (najpóźniej do godz. 9:00) Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, przesyłając meldunek pisemny emailem, o faktycznym zakresie prac zrealizowanych poprzedniego tygodnia oraz o planowanych pracach w danym tygodniu. W meldunku należy podać: lokalizacje na której planowane prace są oraz rzeczywiście wykonane już prace.

II. TERMINY WYKONANIA PRAC DLA CZĘŚCI 9:

1) w terminie od 23.04 do 20.05.2020 r. - koszenie na powierzchni 608 659 m2,

2) w terminie od 18.06 do 16.07.2020 r. - koszenie na powierzchni 608 659 m2,

3) w terminie od 01.08 do 27.08.2020 r. - koszenie na powierzchni 189 830 m2,

4) w terminie od 21.09 do 22.10.2020 r. - koszenie na powierzchni 608 659m2

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-10-22
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w zakresie Części nr 9:

1) sposób wykonywania zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SIWZ,

2) zakres - Część 9 – jedno koszenie


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Nie dotyczy

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Części 1- 9:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

W zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 200.000,00 PLN dla każdej części.

Uwaga! W przypadku ubiegania się o zamówienie dla kilku części, suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej musi stanowić minimum iloczyn sumy min. 200.000,00 PLN razy ilość części.

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten musi być spełniony min. przez jednego z nich.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Kryteria kwalifikacji zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V pkt 2 ppkt b lit od A do I.

III.2.2) Contract performance conditions

Wzory umów dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia stanowią odpowiednio załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o numerach: od 1B do 9B


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

1) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego t.j. Zakład Zieleni Miejskiej Katowice ul. Kościuszki 138.

2) Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na Platformie do obsługi postępowań przetargowych dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzm/ i dokonane będzie poprzez odszyfrowani


Section V: Complementary informationAdditional information:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1,4 i 8 Pzp,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu

I SIWZ dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

b) zdolności technicznej lub zawodowej.

Dokładnie określone zostały warunki udziału w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia w Rozdziale V SIWZ. Wykaz dokumentów lub oświadczeń wymaganych od wykonawcy zawiera Rozdział: VI; VII; VIII SIWZ. Wymagania dotyczące wadium zawiera Rozdział X SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie Pzp. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 niniejszego rozdziału SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-05

English Language Unavailable

CPV Codes
77314100; 77342000; 90680000; 90000000; Grassing services; Hedge trimming; Beach cleaning services; Sewage, refuse, cleaning and environmental services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions