Poland-Warsaw: Overhaul and refurbishment work

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Overhaul and refurbishment work
OJEU (High Value) 584931-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-10
Deadline 2020-01-15 09:45:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Postal address: pl. Starynkiewicza 5
Town: Warszawa
Postal code: 02-015
Country: PL
Contact person: Anita Wróblewska, Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Telephone: +48 224455318
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Fax: +48 224455315
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.mpwik.com.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://mpwik-waw.eb2b.com.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://mpwik-waw.eb2b.com.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Modernizacja kominków wentylacyjnych i świetlików III i IV grupy filtrów powolnych zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota.

Reference number: 01906/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2019

II.1.4) Short description

Modernizacja kominków wentylacyjnych i świetlików III i IV grupy filtrów powolnych zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Warszawa

II.1.4) Short description

Modernizacja kominków wentylacyjnych i świetlików III i IV grupy filtrów powolnych zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.7) End 2020-09-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów. Nie dotyczy.

1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą” lub „Pzp” (z zastrz. art. 133 ust. 4 Pzp) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4–8 Pzp.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg formuły „spełnia – nie spełnia”) i braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana, na podstawie:

a) wstępnego oświadczenia Wykonawcy zawartego w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia „JEDZ” – w stosunku do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz

b) dokumentów oraz oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – dot. Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

3. Zamawiający żąda złożenia:

3.1a) Na etapie składania ofert od wszystkich Wykonawców:

a) Ofertę zgodnie z treścią Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, część I SIWZ;

b) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

c) Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa na zasadach opisanych w IDW.

3.1 b) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp tj. dokumentów, o których mowa w pkt 6.1b i 6.1d IDW.

3.1 c) Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, zobowiązany jest do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.c IDW.

3.1 d) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osób które mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, których dotyczy dokument określony w pkt 6.1b ppkt a IDW, składa odpowiednie dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w IDW.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1 Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawi: Nie dotyczy.

5. Zamawiający oceni (jeżeli dotyczy), czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Ustawy (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4–8 Ustawy. Zamawiający zażąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.b IDW.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

Zamawiający nie precyzuje w ww. zakresie żadnych wymagań.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie), tj.:

Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali:

— 1 robotę budowlaną (umowę) polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie obiektu budowanego technologicznego w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, o wartości roboty budowlanej (umowy) równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 1 000 000,00 PLN bez podatku VAT.

oraz

— 1 robotę budowlaną (umowę) polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie obiektu budowanego wpisanego do rejestru zabytków, o wartości roboty budowlanej (umowy) równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 1 000 000,00 PLN bez podatku VAT.

W celu ustalenia, czy Wykonawca spełnia warunek zrealizowania odpowiedniej ilości robót budowlanych, Zamawiający za jedną robotę budowlaną, będzie przyjmował robotę budowlaną będącą przedmiotem odrębnej umowy.

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej (osoby), tj.:

Wykonawcy, którzy wskażą co najmniej 1 osobę, skierowaną do realizacji zamówienia, tj. do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą:

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia). Niniejsza osoba ma posiadać co najmniej 18 miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.1. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidziany uchwale Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23.9.2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz.Urz. NBP nr 14, poz. 39 z późn. zm.).

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 75 000,00 PLN.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 5 % ceny brutto.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Określone w IDW

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zgodnie z art. 23 Pzp

III.2.2) Contract performance conditions

Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały w projekcie umowy, stanowiącej część II SIWZ


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:45


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Na platformie zakupowej Zamawiającego


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt III.1.3 ppkt 2 ogłoszenia, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III 1.3 ppkt 1.1 ogłoszenia.

2. Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w IDW (pkt 6.5 IDW, z uwzględnieniem obowiązku złożenia dokumentów tam wskazanych).

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.6. IDW.

4. Termin związania ofertą: 90 dni.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu, IDW oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Pzp.

8. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielanego w częściach. Każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania w ramach zamówienia udzielanego w częściach (art. 32 ust. 4 Ustawy). Wartość szacunkowa części nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Wartość szacunkowa całości zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: x
Town: x
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI Ustawy.

Środkami ochrony prawnej, są:

a) odwołanie,

b) skarga do sądu.

Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 Ustawy.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198g Ustawy.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-05

English Language Unavailable

CPV Codes
45453000; 45223210; 45320000; 45111220; 45111200; Overhaul and refurbishment work; Structural steelworks; Insulation work; Scrub-removal work; Site preparation and clearance work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions