Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Bydgoszcz: Public-service buses
OJEU (High Value) 584993-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-10
Deadline 2020-01-15 08:30:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
Postal address: ul. Inowrocławska 11
Town: Bydgoszcz
Postal code: 85-153
Country: PL
Contact person: Katarzyna Szczechowska
Telephone: +48 523249496
E-mail: zam.publiczne@mzk.bydgoszcz.pl
Fax: +48 523249438
NUTS code: PL
Main address (URL): www.mzk.bydgoszcz.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.mzk.bydgoszcz.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Dostawy autobusów przegubowych i jednoczłonowych, fabrycznie nowych w wersji miejskiej


II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są dostawy autobusów fabrycznie nowych w wersji miejskiej, zasilanych olejem napędowym, spełniających normę EURO 6 rok produkcji min. 2020. Zamówienie składa się z:

a) zamówienia podstawowego – 8 szt. autobusów (w tym: 5 szt. przegubowych i 3 szt. jednoczłonowych);

b) zamówienia opcjonalnego – do 4 szt. autobusów (w tym: do 3 szt. przegubowych i do 1 szt. jednoczłonowy).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL613
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Odbiór autobusów nastąpi na terenie RP. Miejsce odbioru wyposażone w stanowisko kanałowe lub z podnośnikami kolumnowymi.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są dostawy autobusów fabrycznie nowych w wersji miejskiej, zasilanych olejem napędowym, spełniających normę EURO 6 rok produkcji min. 2020. Zamówienie składa się z:

a) zamówienia podstawowego – 8 szt. autobusów (w tym: 5 szt. przegubowych i 3 szt. jednoczłonowych);

b) zamówienia opcjonalnego – do 4 szt. autobusów (w tym: do 3 szt. przegubowych i do 1 szt. jednoczłonowy).

Oferowane autobusy muszą spełniać warunki zawarte w Ustawie z dnia 20.6.1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2018.1990 ze zm.), wydanym na podstawie w/w ustawy rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U.2016.2022 ze zm.), regulaminie nr 107 EKG ONZ – jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej (Dz.U. UE.L.2018.52.1 z dnia 23.2.2018) oraz posiadać świadectwo homologacji typu pojazdu wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamówienie opcjonalne obejmuje do 4 szt. autobusów (w tym: do 3 szt. przegubowych i do 1 szt. jednoczłonowy).

Wskazanie zamówienia opcjonalnego nie stanowi zobowiązania zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu jego niezrealizowania.

Decyzja o realizacji zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem zamawiającego.

Realizacja zamówienia opcjonalnego odbywać się będzie na podstawie pisemnego oświadczenia zamawiającego złożonego jednorazowo wykonawcy w terminie nie później niż 90 dni od dnia podpisania umowy. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji będzie określać liczbę i typ autobusów. Nie złożenie oświadczenia w w/w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia opcjonalnego.Additional information:

Kryteriami oceny ofert, o których mowa w sekcji II.2.5 niniejszego ogłoszenia są: cena oferty 81 %, materiał lub technologia wykonania konstrukcji nadwozia i poszycia autobusów przegubowych i jednoczłonowych – 15 %, liczba miejsc siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi – 4 %.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12–23 w związku z art. 133 ust. 4 uPzp oraz i art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 uPzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i sytuacji finansowej.

II. W celu wykazania podstaw do wykluczenia wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia:

1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa oświadczenie w formie dokumentu JEDZ;

2) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publiczne;

8) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2018.1445 ze zm.);

9) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: dokument JEDZ o którym mowa w pkt II.1 wraz z ofertą, oświadczenie o którym mowa w pkt 2.9 – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji o której mowa w art. 86 ust. 5.

IV. Postępowanie będzie prowadzone wg zasad określonych w art. 24 aa uPzp, tj. zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj. przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń określonych w pkt II.2–II.9.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji finansowej, tj. zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia zdolności finansowej, wykonawcy wykazali, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).

II. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia:

1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ;

2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: wykonawca winien posiadać środki finansowe albo zdolność kredytową albo łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).

W przypadku, gdy wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wyrażone w innej walucie niż PLN, zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

Dopuszczalne jest wskazanie środków finansowych z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu, który nie obejmuje przedmiotowego postępowania i/lub zdolności kredytowej, o ile nie dotyczy ona zrealizowania konkretnego celu, który nie obejmuje przedmiotowego postępowania.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu;

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienia odpowiedniego zasobu.

III. Dokument JEDZ o którym mowa w pkt II.1 (w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich dokument JEDZ składany jest również przez te podmioty) i zobowiązanie, o którym mowa w pkt II.3, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

IV. Postępowanie będzie prowadzone wg zasad określonych w art. 24 aa uPzp, tj. zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj. przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnej na dzień złożenia informacji o określonej w pkt II.2. Jednocześnie, zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.1.1. pkt II.2–2.9 niniejszego ogłoszenia.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Dokończenie sekcji III 1.1.

V. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1. dokumentów, o których mowa w pkt II.2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;

2. dokumentów, o których mowa w pkt II.3, II.4, II.5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2.2 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 3 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt II.2 składa dokument, o którym mowa w pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej, tj. zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia zdolności technicznej wykonawcy, wykazali się doświadczeniem, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonali z należytą starannością, dostawy autobusów zgodnych z oferowanymi w zakresie marki, typu i długości pojazdu, niskopodłogowych, fabrycznie nowych, zasilanych olejem napędowym w wersji miejskiej obejmujące co najmniej 10 autobusów przegubowych i 5 szt. autobusów jednoczłonowych (maksymalnie w 2 kontraktach) i spełniających normę emisji EURO 6.

II. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia:

1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ;

2) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, w wymaganym zakresie wymaganym. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

uwaga: w przypadku, gdy wartość wykonanych dostaw wyrażona była w innej walucie niż złoty (PLN), wykonawca podaje wartość wykonanych dostaw w PLN ustaloną na dzień wykonania dostaw (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia wykonania dostaw, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych;

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienia odpowiedniego zasobu.

III. Dokument JEDZ o którym mowa w pkt II.1 (w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich dokument JEDZ składany jest również przez te podmioty) i zobowiązanie, o którym mowa w pkt II.3, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

IV. Postępowanie będzie prowadzone wg zasad określonych w art. 24 aa uPzp, tj. zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj. przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń określonych w pkt II.2. Jednocześnie zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.1.1. pkt II.2–2.9 niniejszego ogłoszenia.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

[Forma oświadczeń i dokumentów].

1. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) wykonawca zobowiązany jest złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) instrukcja wypełniania JEDZ jest podana na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, pod linkiem: (https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf);

2) oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ mają mieć postać elektroniczną i mają być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 uPzp.

2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisanym przez podmiot, na zasoby którego powołuje się wykonawca lub poświadczonej elektronicznie kopii dokumentu wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu innego podmiotu.

3. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentów lub oświadczeń następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp, jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

5. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca.

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą, należy przesłać wraz z ofertą za pomocą miniPortalu z wykorzystaniem platformy ePUAP. Pozostałe oświadczenia i dokumenty, należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentów, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. Forma, termin i miejsce wnoszenia wadium a także jego zwrot i zatrzymanie zostały określone w SIWZ.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:

a) dla zamówienia podstawowego – 10 % ceny brutto zamówienia podstawowego;

b) dla zamówienia opcjonalnego – 10 % ceny brutto zamówienia opcjonalnego (w przypadku udzielenia zamówienia opcjonalnego).

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po odbiorze na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę.

Faktury będą wystawione oddzielnie dla każdego autobusu i dla urządzenia diagnostycznego na podstawie protokołów odbioru.

2. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie uregulowane w następujący sposób:

1) za urządzenie diagnostyczne zamawiający zapłaci w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie wcześniej niż 30 dni od daty odbioru urządzenia diagnostycznego;

2) za autobusy zapłata faktur będzie realizowana następująco:

a) zamawiający zapłaci wysokość podatku VAT za każdą odebraną dostawę autobusów w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktur, jednak nie wcześniej niż 30 dni od daty zakończenia odbiorów każdej dostawy;

b) pozostała płatność zostanie uregulowana w 84 równych miesięcznych ratach, płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.

2. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału mogą być spełnione łącznie.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty o których mowa w sekcji III.1.1 pkt II.1–II.9 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu – pełnomocnictwo załączają do oferty.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 08:30


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 09:00
IV.02.07) Place

Siedziba zamawiającego Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 11, POLSKA.


Section V: Complementary informationAdditional information:

I. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć na wezwanie zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia dla autobusów przegubowych i jednoczłonowych:

1) opis techniczny oferowanych autobusów potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w SIWZ;

2) aktualne świadectwa homologacji wraz z załącznikami dla oferowanych autobusów wydane przez ustawowo uprawniony organ na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3.2013 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. 2015.1475);

3) dokumenty potwierdzające poziom emisji składników spalin na poziomie Euro 6 (wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 595/2009/WE z dnia 18.6.2009) z silników oferowanych autobusów – wyniki badania WHTC, jeżeli powyższe dane nie są zawarte w świadectwie homologacji typu pojazdu;

4) raport techniczny drogowego zużycia paliwa Test Raport wg SORT 2 dla oferowanych typów autobusów wykonany wg wytycznych UITP przez niezależną jednostkę certyfikującą. Zamawiający uzna raport za odpowiadający treści SIWZ jeśli będzie on wykonany, co najmniej dla marki, typu autobusu oraz marki / producenta i typu silnika zgodnego z oferowanym.

II. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w oświadczeniu JEDZ firm podwykonawców oraz części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (część II sekcja D JEDZ), oraz wskazania jej procentowej części zamówienia (cześć IV sekcja C pkt 10 JEDZ). Brak oświadczenia wykonawcy w ww. zakresie oznaczać będzie, że wykonawca zamierza samodzielnie realizować całość zamówienia.

III. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) pod adresem skrzynki: /MZKSPzoo/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

IV. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

V. Oferta (w postaci elektronicznej) powinna zawierać:

1) formularz ofertowy zawierający wszystkie oświadczenia w nim zawarte (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 2 do SIWZ);

2) oświadczenie / oświadczenia w formie JEDZ;

3) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę (o ile dotyczy) lub pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) dokument wadialny;

5) uzasadnienie faktyczne i prawne zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);

6) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (o ile dotyczy).


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 225487701
Fax: +48 225487700
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 Działu XVI SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający, nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Zasady postępowania po wniesieniu odwołania, zostały określone w dziale VI uPzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 225487701
Fax: +48 225487700

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-06

English Language Unavailable

CPV Codes
34121100; 80400000; Public-service buses; Adult and other education services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions