Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Katowice: Support services for railway transport
OJEU (High Value) 585110-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-10
Deadline 2020-01-15 09:50:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
Postal code: 40-039
Country: PL
Contact person: Tomasz Kołodziej
Telephone: +48 327572978
E-mail: to.kolodziej@pgg.pl
Fax: +48 327572027
NUTS code: PL22A
Main address (URL): www.pgg.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://efo.coig.biz


Section II: Object of Contract


Title:

Kompleksowa obsługa bocznicy kolejowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK Wujek w okresie 36 miesięcy

Reference number: 611901093

II.1.4) Short description

Kompleksowa obsługa bocznicy kolejowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK Wujek w okresie 36 miesięcy.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Wujek.

II.1.4) Short description

Kompleksowa obsługa bocznicy kolejowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK Wujek w okresie 36 miesięcy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Wykaz i krótki opis warunków:

I. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej określone w części VIII SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp z uwzględnieniem zapisu art. 133 ust. 4 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) uPzp;

II. w celu wstępnego potwierdzenia że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu należy dołączyć do oferty:

1. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) sporządzony i złożony w wersji elektronicznej zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 11 do SIWZ dotyczący:

1) Wykonawcy a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich,

2) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku przesłanek wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnionego zasobu;

2. zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określono w SIWZ.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 PLN.

Szczegółowe zapisy dot. wadium zawiera część XIX SIWZ.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.

Szczegółowe warunki płatności określono w części XX SIWZ.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na warunkach określonych w części XII SIWZ.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zostały określone w załączniku nr 10 do SIWZ.

2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 uPzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

1. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie: kryterium ceny.

2. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz

3. Pozostałe warunki zgodnie z częścią XXII SIWZ.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 111-273745
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:50


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, p. 302B, POLSKA.


Additional information:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez portal Elektronicznego formularza ofertowego. Wraz z otwarciem ofert Zamawiający podaje do wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania przy użyciu narzędzi dostępnych na platformie EFO w formie elektronicznej.

2. SIWZ dostępna na stronie internetowej www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

3. Kompletna oferta musi zawierać dokumenty i zobowiązania zawarte w części XVII.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Dział VI. Rozdział 2 ustawy z dnia 29.1.2004. – Prawo zamówień publicznych.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-05

English Language Unavailable

CPV Codes
63711000; 50225000; Support services for railway transport; Railway-track maintenance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions