Poland-Warsaw: Central-heating installation work

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Central-heating installation work
OJEU (High Value) 585579-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-11
Deadline 2020-01-15 10:45:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Veolia Energia Warszawa S.A.
Postal address: Stefana Batorego 2
Town: Warszawa
Postal code: 02-591
Country: PL
Contact person: Olga Kowaszewicz
E-mail: olga.kowaszewicz@veolia.com
NUTS code: PL
Main address (URL): https://energiadlawarszawy.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://energiadlawarszawy.pl/o-nas/zakupy/roboty-budowlane/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://dlaveolii.ezamawiajacy.pl
I.4) Type of the contracting authority:
przedsiębiorstwo prywatne
I.5.2) Other activity -
działalność związana z dystrybucją ciepła

Section II: Object of Contract


Title:

Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Rapperswilska 9/11 (nr rej. 30).

Reference number: 19/170/PN/RB

II.1.4) Short description

Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Rapperswilska 9/11 (nr rej. 30). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna,

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w części III SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Rapperswilska 9/11 (nr rej. 30). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera:

1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna,

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w części III SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały
Weighting: 10.00
Cost/Price
Weighting: 90.00
II.2.7) End 2020-06-25
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.01.05.00-00-0034/16


Additional information:

Zamówienie realizowane w ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają odpowiednią zdolność techniczną i zawodową – w szczególności Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał realizację zamówienia/zamówień polegającego/-ych na budowie min. 10 węzłów cieplnych. Zamawiający nie wymaga, żeby węzły zostały wykonane w ramach jednej umowy;

2. wykażą, że dysponują odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.

kierownik budowy: posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej określone w art.12 ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego.

Kierownik budowy musi posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami.

Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów,montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozp. Min. Gosp. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 (Dz.U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Kierownictwa robót branżowych (tj. instalacyjnych, elektrycznych oraz budowlanych) przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

W celu potwierdzenia spełniania tych warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:45


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-13
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie ofert wczytanych na platformie zakupowej: https://dlaveolii.ezamawiajacy.pl w siedzibie Zamawiającego w sali „Sztokholm".


Additional information:

Wszyscy zainteresowani. Otwarcie ofert jest jawne.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. l pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt l, 2, 4–8 Pzp.

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym europejskim dokumentem zamówienia”.

4. Ofertę i jednolity europejski dokument zamówienia sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Ofertę należy złożyć w oryginale, co oznacza, że oferta powinna być sporządzona w postaci elektronicznej jako dokument elektroniczny w formacie takim jak np. .doc lub .pdf i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej. Szczegółowy sposób składania oferty został opisany w cz. I SIWZ.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. l pkt 23 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. l pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje.

8. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. l Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale XI pkt 7.3 – 7.11 oraz pkt 8–12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dostępnej na stronie, o której mowa w sekcji 1.3. niniejszego ogłoszenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, ww.dokumenty składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu tego powinien wynikać:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem pani/pana danych osobowych jest Veolia Energia Warszawa S.A., ul. S. Batorego 2, 02-591 Warszawa, POLSKA. Pełna treść klauzuli informacyjnej zawarta jest w SIWZ.

11. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą, tj. 2 800,00 PLN (dwa tysiące osiemset złotych) – szczegóły w części I SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803
URL: www.uzp.gov/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-06

English Language Unavailable

CPV Codes
45331100; Central-heating installation work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions