Poland-Ostrów Mazowiecka: Operating-theatre devices

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Ostrów Mazowiecka: Operating-theatre devices
OJEU (High Value) 585857-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-11
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Postal address: ul. Duboisa 68
Town: Ostrów Mazowiecka
Postal code: 07-300
Country: PL
Contact person: Ewa Socik
Telephone: +48 297463711
E-mail: przetargi@szpitalostrowmaz.pl
Fax: +48 297463706
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.szpitalostrowmaz.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.szpitalostrowmaz.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu robota chirurgicznego/ortopedycznego dla potrzeb SPZ ZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Reference number: SPZZOZ.XII.381.28/2019

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

SPZZOZ Ostrów Mazowiecka

II.1.4) Short description

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu robota chirurgicznego/ortopedycznego.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in days 91
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wadium – 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2.2) Contract performance conditions

Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, montażu i uruchomienia systemu robota chirurgicznego/ortopedycznego i szkolenia personelu. Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68, 07- 300 Ostrów Mazowiecka, POLSKA, sala konferencyjna administracji. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na Miniportalu. (https://miniportal.uzp.gov.pl/) i poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180–197 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1884) przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach, stanowiących podstawę jego wniesienia. Wszystkie szczegółowe zagadnienia odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-197 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843)


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224577800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-06

English Language Unavailable

CPV Codes
33162100; Operating-theatre devices;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions