Poland-Warsaw: Microscopes

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Microscopes
OJEU (High Value) 586038-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-11
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
National registration number: Regon: 015825134
Postal address: ul. Sokołowska 29/37
Town: Warszawa
Postal code: 01-142
Country: PL
Contact person: Beata Graff
E-mail: b.graff@labnano.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): http://www.unipress.waw.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.unipress.waw.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.unipress.waw.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
I.5.2) Other activity -
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

Section II: Object of Contract


Title:

Mikroskop metalograficzny z pełnym oprzyrządowaniem

Reference number: ZP 163/11/2019

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego mikroskopu metalograficznego z pełnym oprzyrządowaniem. W zakres zamówienia wchodzi całość wyposażenia i oprogramowania niezbędnego do uruchomienia kompletnego systemu, tzn. 3 części:

1) mikroskop metalograficzny;

2) kamera cyfrowa z oprogramowaniem;

3) oprogramowanie do analizy obrazu.

W ramach zamówienia Wykonawca opracuje dokumentację techniczną obejmującą wszystkie urządzenia i systemy niezbędne do działania dostarczonej aparatury.

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny dla całości zamówienia i będzie w imieniu Zamawiającego wypełniał wszelkie niezbędne czynności z nim związane, przez cały czas trwania gwarancji. Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe i szkolenia dla obsługi systemu.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Warunki dostawy: DAP (Incoterms 2010) na adres dostawy i uruchomienia systemu:

Warszawskie Centrum Terahercowe, Centrum zaawansowanych Materiałów i Technologii Cezamat, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego mikroskopu metalograficznego z pełnym oprzyrządowaniem. W zakres zamówienia wchodzi całość wyposażenia i oprogramowania niezbędnego do uruchomienia kompletnego systemu, tzn. 3 części:

1) mikroskop metalograficzny;

2) kamera cyfrowa z oprogramowaniem;

3) oprogramowanie do analizy obrazu.

W ramach zamówienia Wykonawca opracuje dokumentację techniczną obejmującą wszystkie urządzenia i systemy niezbędne do działania dostarczonej aparatury.

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny dla całości zamówienia i będzie w imieniu Zamawiającego wypełniał wszelkie niezbędne czynności z nim związane, przez cały czas trwania gwarancji. Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe i szkolenia dla obsługi systemu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 3
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

FNP, Umowa uzupełniająca nr MAB/2018/9-AS-1 do umowy MAB 2018/09 Projekt "CENTERA - Centrum Badań i Zastosowań Technologii Terahercowych.


Additional information:

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1–4 oraz 8 ustawy Pzp.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

a) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości minimum 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych polskich);

b) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych polskich).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający, przeliczy według średniego kursu NBP (tabela A) na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu;

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.2.2) Contract performance conditions

Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:30
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa, POLSKA


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:

1) w pkt 2 a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) w pkt 2 b–d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-06

English Language Unavailable

CPV Codes
38510000; Microscopes;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions