Poland-Gdynia: Life insurance services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Gdynia: Life insurance services
OJEU (High Value) 586582-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-11
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Morski w Gdyni
National registration number: 000145112
Postal address: ul. Morska 81-87
Town: Gdynia
Postal code: 81-225
Country: PL
Contact person: Anita Brunowicz
Telephone: +48 585586421
E-mail: zampubl@umg.edu.pl
Fax: +48 7412250
NUTS code: PL633
Main address (URL): www.umg.edu.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.umg.edu.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz członków ich rodzin

Reference number: CRZP/232/2019/AEZ

II.1.4) Short description

Świadczenie usług ubezpieczeń grupowych dla ok. 574 osób w okresie 36 miesięcy.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL633
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Uniwersytet Morski w Gdyni, POLSKA.

II.1.4) Short description

Świadczenie usług ubezpieczeń grupowych dla ok. 574 osób w okresie 36 miesięcy.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-04-01
II.2.7) End 2023-03-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Cena 80 % klauzule fakultatywne 20 %.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w Ustawie z dnia 11.9.2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2019, poz. 381), a w przypadku gdy rozpoczęli działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28.8.1990 o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr. 59, poz. 344 z późn. zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający możliwość prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie wymaganym przedmiotem zamówienia.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:15
IV.02.07) Place

Siedzibie zamawiającego pokój nr F-226.


Additional information:

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.1.2020 o godz. 10:15, w siedzibie zamawiającego, pokój nr F-226.

12.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

12.4. Otwarcie ofert jest jawne.


Section V: Complementary informationAdditional information:

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej.

12.1. Oferty należy składać za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 15.1.2020 do godz. 10:00.

11.9. Załączniki składane wraz z ofertą:

— jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 1 pliku archiwum (ZIP).

9.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 48 000,00 PLN (słownie: czterdzieści osiem tysięcy 00/100 PLN).

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy oraz fakultatywne 24 ust. 5 pkt 1.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp). Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 terminie do złożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,

— aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

— oświadczenie wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu (załącznik nr 8 do SIWZ),

— pozostałe dokumenty wymienione w pkt 7 niniejszej SIWZ.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587702
URL: http://uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

19.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986).

19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986).

19.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

A: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

B: określenia warunków udziału w postępowaniu;

C: wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

D: odrzucenia oferty odwołującego.

E: opisu przedmiotu zamówienia;

F: wyboru najkorzystniejszej oferty.

19.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587702
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-06

English Language Unavailable

CPV Codes
66511000; 66512100; 66512210; 66512220; Life insurance services; Accident insurance services; Voluntary health insurance services; Medical insurance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions