Denmark-Taastrup: Washing and dry-cleaning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Denmark-Taastrup: Washing and dry-cleaning services
OJEU (High Value) 586583-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-11
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Høje-Taastrup Kommune
National registration number: 19501817
Postal address: Bygaden 2
Town: Taastrup
Postal code: 2630
Country: DK
Contact person: Pia Blak
Telephone: +45 43591507
E-mail: PiaBl@htk.dk
NUTS code: DK012
Main address (URL): https://www.htk.dk
Address of the buyer profile (URL): https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330953

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=253721&B=HTK

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=253721&B=HTK
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

EU-Udbud leje og vask af beklædning og linned

Reference number: 1

II.1.4) Short description

Høje-Taastrup Kommune ønsker at udbyde leje og vask af beklædning og linned til plejen, sundhedscenteret, tandplejen, Kantinen Rådhuset, Storkøkken samt Bofællesskab.

II.01) Estimated value excluding VAT:
DKK 12000000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK012
II.1.4) Short description

Høje-Taastrup Kommune ønsker at udbyde leje og vask af beklædning og linned til plejen, sundhedscenteret, tandplejen, Kantinen Rådhuset, Storkøkken samt Bofællesskab.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalitet, CSR og miljø
Weighting: 55
Cost/Price
Weighting: 45
Value excluding VAT: DKK 12000000.00
II.02.07) Duration in months 72
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.9.2) Minimum number of candidates: 2
II.2.9.3) Maximum number of candidates: 3
II.2.9,4) Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Såfremt der modtages flere end 3 konditionsmæssige ansøgninger, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i punkt 4.2 samt opfylder egnethedskravene i punkterne 4.3 og 4.4, vil Høje-Taastrup Kommune foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af:

1) De mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte opgave.

Ad 1) Til brug for udvælgelsen skal ansøger angive referencer for de betydeligste leverancer af lignende løsninger eller tjenesteydelser, der er udført i løbet af de seneste 3 år.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, da det er ordregivers vurdering, at det vil give den kommercielt bedste løsning at udbyde ydelsen samlet.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i hvert af de 3 senest godkendte regnskabsår har haft:

- et positivt årsresultat efter skat, samt

- en positiv egenkapital.

Under fanen ”Udvælgelseskriterier” i EU-Supply angives henholdsvis egenkapitalen og årsresultatet for de seneste 3 års godkendte regnskaber. Tilbudsgiveren skal dokumentere opfyldelsen af kravet ved at fremlægge godkendt årsregnskab inklusive balancer fra de seneste 3 regnskabsår, eller lignende dokumentation. Dokumentationen uploades i EU-Supply.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i hvert af de 3 senest godkendte regnskabsår har haft:

- et positivt årsresultat efter skat, samt

- en positiv egenkapital.

Under fanen ”Udvælgelseskriterier” i EU-Supply angives henholdsvis egenkapitalen og årsresultatet for de seneste 3 års godkendte regnskaber. Tilbudsgiveren skal dokumentere opfyldelsen af kravet ved at fremlægge godkendt årsregnskab inklusive balancer fra de seneste 3 regnskabsår, eller lignende dokumentation. Dokumentationen uploades i EU-Supply.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan oplyse mindst 1 reference for leverancer af tilsvarende karakter som under rammeaftalen.

Under fanen ”Udvælgelseskriterier” i EU-Supply angives referencerne. Referencelisten skal indeholde følgende:

- En beskrivelse af aftalen og de udførte opgaver i forbindelse med aftalen,

- Rammeaftalens værdi i DKK,

- Kundenavn, inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan oplyse mindst 1 reference for leverancer af tilsvarende karakter som under rammeaftalen

Under fanen ”Udvælgelseskriterier” i EU-Supply angives referencerne. Referencelisten skal indeholde følgende:

- En beskrivelse af aftalen og de udførte opgaver i forbindelse med aftalen,

- Rammeaftalens værdi i DKK,

- Kundenavn, inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation
IV.1.1) Type of procedure: Competitive procedure with negotiation
IV.1.5) The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00
IV.02.03) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-01-17


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-09-23

Section V: Complementary information2026

VI.2.3) Electronic payment will be used

Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
URL: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
URL: http://www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-06

English Language Unavailable

CPV Codes
98310000; 18110000; 18300000; 18443300; 19231000; 39512000; 98311000; Washing and dry-cleaning services; Occupational clothing; Garments; Headgear; Linen; Bed linen; Laundry-collection services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions