Poland-Warsaw: Research services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Research services
OJEU (High Value) 586891-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-11
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Postal address: ul. Wspólna 2/4
Town: Warszawa
Postal code: 00-926
Country: PL
Contact person: Karolina Kuśmierz
E-mail: zamowienia@mfipr.gov.pl
Fax: +48 222738922
NUTS code: PL911
Main address (URL): https://zamowienia.miir.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): http://mfipr.bip.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://zamowienia.miir.gov.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://zamowienia.miir.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS

Section II: Object of Contract


Title:

Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych

Reference number: BDG-V.2613.23.2019.KK

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

Termin 2 miesięcy określony w sekcji IV.2.6 ogłoszenia należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

Zamawiający stosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://zamowienia.miir.gov.pl/

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Metodologia badania
Weighting: 70
Cost/Price
Weighting: 30
II.2.7) End 2024-11-29
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Wynagrodzenie jest współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój


Additional information:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy i 00/100 zł) na warunkach określonych w rozdziale 7 SIWZ pt „Wymagania dotyczące wadium”.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy (numeracja zgodna z SIWZ):

5.1 nie podlegają wykluczeniu;

5.2 spełniają następujące warunki dotyczące:

5.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie;

5.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie;

5.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:

5.2.3.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie 3 (trzy) usługi, polegające na wykonaniu badania ewaluacyjnego, z których każda była o wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto:

— co najmniej jedna polegała na wykonaniu badania ewaluacyjnego polegającego na wyliczaniu wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego w ramach programu operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

— co najmniej 2 polegały na wykonaniu badania ewaluacyjnego z zastosowaniem równocześnie jakościowych i ilościowych metod/technik zbierania i analizowania danych,

5.2.3.2. dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj.:

1) jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika/koordynatora zespołu badawczego, posiadającą doświadczenie w kierowaniu/koordynowaniu co najmniej 2 badaniami ewaluacyjnymi, o wartości każdego badania ewaluacyjnego co najmniej 150 000,00 PLN brutto;

2) co najmniej czterema osobami pełniącymi funkcje członków zespołu posiadających doświadczenie w zakresie realizacji badań społecznych, z których każda spełnia przynajmniej jedno z poniższych wymagań, a łącznie spełniają wszystkie niżej wymienione wymagania:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła jako merytoryczny członek zespołu badawczego w realizacji co najmniej 1 badania ewaluacyjnego (przeprowadzonego co najmniej na poziomie priorytetu lub programu), którego celem było wyliczanie osiągniętych wartości wskaźników realizowanej interwencji publicznej;

b) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła jako merytoryczny członek zespołu badawczego w realizacji 2 badań ewaluacyjnych, przeprowadzonych co najmniej na poziomie działania, priorytetu lub programu, w których zastosowano równocześnie ilościowe i jakościowe metody/techniki zbierania i analizy danych;

c) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła jako merytoryczny członek zespołu badawczego w realizacji co najmniej 1 badania ewaluacyjnego, polegającego na analizie dużych baz danych ilościowych (na próbie co najmniej 10 000 jednostek);

d) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła jako merytoryczny członek zespołu badawczego w realizacji co najmniej 1 badania ewaluacyjnego, w ramach którego zrealizowano minimum 1 000 wywiadów/ankiet dowolną techniką zbierania danych.

Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie funkcji osób wskazanych w pkt 5.2.3.1) i 5.2.3.2) SIWZ.

5.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy (numeracja zgodna z SIWZ):

6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 5 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

6.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ dostępny jest na platformie pod adresem: https://zamowienia.miir.gov.pl/ w sekcji „jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)”.

6.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 6.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt 6.1.1 dotyczące tych podmiotów.

6.1.4 Oświadczenia wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich.

Szczegółowy sposób złożenia JEDZ został opisany w SIWZ.

6.1.5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

6.3 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

ciąg dalszy wykazu oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy został podany w niniejszej sekcji w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Ciąg dalszy Wykazu oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy wskazanych w opisie powyżej:

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

h) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

i) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

j) wykazu usług Wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były Wykonywane,

— oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

k) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do Wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu Wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ;

Pozostałe dokumenty wskazane w sekcji VI.3).

III.2.2) Contract performance conditions

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta ww. umowa.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:15
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem https://zamowienia.miir.gov.pl

Po upływie terminu, o którym mowa w sekcji IV.2 ogłoszenia złożenie oferty w niniejszym postępowaniu nie będzie możliwe.

Składając ofertę wykonawca postępuje zgodnie z postanowieniami SIWZ, zawartymi w szczególności w rozdziale 2, 6 i 8.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Ciąg dalszy informacji o oświadczeniach i dokumentach z sekcji III.1 ogłoszenia:

6.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

6.4.1 pkt 6.3 a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.4.2 pkt 6.3 b) – d), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.5 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 6.4 stosuje się.

6.6 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.3 a) składa dokument, o którym mowa w pkt 6.4.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 6.4 stosuje się odpowiednio.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-06

English Language Unavailable

CPV Codes
73110000; Research services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions