Hungary-Győr: Collection, transport and disposal of hospital waste

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Győr: Collection, transport and disposal of hospital waste
OJEU (High Value) 586938-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-11
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
National registration number: EKRSZ_44205584
Postal address: Vasvári Pál utca 2–4.
Town: Győr
Postal code: 9024
Country: HU
Contact person: Pelles Rafael
Telephone: +36 96507945
E-mail: kozbeszerzes@petz.gyor.hu
Fax: +36 96507907
NUTS code: HU221
Main address (URL): http://www.petz.gyor.hu
Address of the buyer profile (URL): http://www.petz.gyor.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001376612019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001376612019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
Kórház

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Veszélyes hulladékok kezelése, szállít.,ártalmatl.

Reference number: EKR001376612019

II.1.4) Short description

Veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása és gyűjtőeszközök szállítása.

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház tevékenysége során keletkező

— veszélyes hulladékokhoz szükséges másodlagos gyűjtőedényzet biztosítása és kihelyezése,

— a keletkező veszélyes hulladékok elszállítása,

— az elszállított veszélyes hulladékok ártalmatlanítása.

Szerződés időtartama alatt a mindenkor hatályos jogszabályok szerint 24 hónapos időtartamra. Részletesen a dokumentációban.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU221
II.2.3.2) Main site or place of performance:

9024 Győr, Vasvári P. u. 2.;

9024 Győr, Zrínyi M. u. 13.;

9024 Győr, Híd u. 2.;

9100 Tét, Győri u. 10.

II.1.4) Short description

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház tevékenysége során keletkező

— veszélyes hulladékokhoz szükséges 97 560 db gyűjtőedényzet biztosítása és kihelyezése

— a keletkező veszélyes hulladékok elszállítása,

— az elszállított veszélyes hulladékok ártalmatlanítása.

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház tevékenysége során keletkező veszélyes egészségügyi hulladékok:

— Hulladék azonosító kód 180103* – egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében – 278 000kg/év

— Hulladék azonosító kód 180106* – veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek – 7000 kg/év

— Hulladék azonosító kód 150110* – veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok – 5000 kg/év

A dokumentációban részletezettek szerint.

A gyűjtőeszközökre a 12/2017 (VI.12.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében leírt minőségi követelmények vonatkoznak.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Kbt. 61. § (4) indokl: A megrendelni kívánt szolgáltatások mennyisége előre nem határozható meg, a megkötni tervezett szerződés csak egységesen köthető meg valamennyi szolgáltatásra. A megrendelni kívánt szolgáltatásokat a piacon tipikusan egy vállalkozó teljesíti, az egyes részfeladatok külön vagy nem, vagy rendkívül gazdaságtalan módon lennének teljesíthetők, ami sértené az AK pénzügyi érdekeit.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

AT-nek ajánlata benyújtásakor 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 4. § (1), 15. § (1) bek. foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) elektronikus űrlap EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) való benyújtásával kell igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolási módokra a 321/2015.(X.30.) Kr.1-16.§-okban foglaltak értelemszerűen irányadók.

Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, akkor AT az érintett szervezetek vagy személyek vonatkozásában - a csatolt meghatalmazás(ok)nak megfelelő tartalommal - külön EEKD-(ka)t köteles benyújtani. (Kbt. 67. § (3) bek és Kr. 3. § (3a) bek.). A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az EKR-ben elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni.

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös Ajánlattevő képviseletében, továbbá az alk.ig.-ban részt vevő gazd.szereplők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 65.§ (7) alk. esetén a kap. rend-re bocsátó szervezet (ideértve az alk. ig-ben részt vevő Alvállt. is) tekinetében az ajánlathoz csatolandó a Kr. II. fejezete szerint kitöltött és aláírt EEKD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok hatálya alá.

Közös AT esetén a Kr. 3.§(3a) bek. az irányadó.

Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő tekintetében külön-külön az ajánlathoz csatolandó az egységes európai közbeszerzési dokumentum. Ajánlattevő (valamennyi közös Ajánlattevő) nyilatkozzon az EEKD-ban az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bek. vonatkozásában.

Az EEKD-nak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és -szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlapon kell megtennie.

AK a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése során a Kr. 8.§-16.§-ai alapján jár el.

Alkalmazandó a Kbt. 69. § (11a) bek. is.

A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.

Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt öntisztázás lehetőségére.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. AK előzetes igazolási módként elfogadja az ATk, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.

M.1) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szolgáltatásai referenciáinak ismertetését.

A referenciát a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell - a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel - az alábbiakat:

— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),

— szolgáltatás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel),

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap pontossággal)

— referencia mennyisége

— valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a), 41/A. § (4)-(5), 35. § (2a) és 65. § (12) bekezdéseire.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett:

Legalább egy, egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása és ártalmatlanítása tárgyú, szerződésszerű teljesítésű referenciával minimum 180 000 kg mennyiségben. A referencia követelmény több referencia igazolással is teljesíthető.

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának pillanatában érvényben lévő és a feladás napjáig szerződésszerűen teljesített referenciamunkákat is elfogadja befejezett referenciaként.

III.2.1) pont részletezése:

— Az 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól,

— 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról,

— 12/2017.(VI.12.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről,

— 225/2015. (VII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,

— 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésésnek szabályairól,

— 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről,

— 178/2017 (VII.5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről,

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről,

— 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről,

— 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről,

— 365/2016.(XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról


III.2.1) Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Részletezve a III.1.3) pontban

III.2.2) Contract performance conditions

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Késedelmi kötbér mértéke napi 100 000 Ft, max. 3 000 000 Ft, a meghiúsulási kötbér mértéke az éves nettó szerződéses összeg 30 %-a. szerződés szerint. AK előleget nem fizet. AK a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 60 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6)bek., a Ptk. 6:130. § 3) bek. alapján történik, tekintettel a köt. egészségbizt. ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §-a szakaszára. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései vonatkoznak. A részletes szerz. biztosító mellékkötelezettségeket és a fiz.feltételeket a szerz.terv. tartalmazza. Kbt. 27/A § szerint AK köteles fogadni és feldolgozni az elektronikus számlákat, amik megfelelnek az EN 16931-1:2017 sz. eu-i szabványának és az Eu-i Biz. által e szabványhoz az EU Hiv. Lapjában közzétett szintaxislistának.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.


Additional information:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

A 2 hónapos ajánlati kötöttség 60 naptári napot jelent.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) nem kívánja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazni.

2. Az ajánlat részeként felolvasólapot kell felcsatolni az EKR-ben.

3. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. (6) bek. szerint és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt. 65. § (7) bek.-ben előírt adatokat.

4. Az ajánlathoz csatolni kell az AT és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/képviselőinek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt meghatalmazást is csatolni kell. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.

5. A felhívás III.1.3) pontjában az alkalmasság feltételei és ezek igazolásai a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbbak.

6. AK a nyertes AT-knek (sem a közös, sem a nem közös AT-knek) nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

7. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. §-a az irányadó. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely tartalmazza a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt az ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevők képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet.

8. Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az AT az ajánlat hiánypótlása során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás elrendelése.

9. Az eljárással kapcsolatos minden kiegészítő tájékoztatást kizárólag írásban lehet elektronikus úton, az EKR-ben feltenni összhangban a Kbt. 56. §-ban foglaltakkal.

10. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az ajánlathoz. Az AK elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott iratanyagok AT általi felelős fordítását is.

11. Ajánlatkérő az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint.

12. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra az e-Kr. 11-12. §-ai, valamint a Kbt. 35. § (2a) bek., a 41/A. §, a 65. § (12) bek. és a 69. § (11a) bek. vonatkoznak.

13. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

14. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).

15. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

16. Ajánlattevő ajánlatát az EKR-ben adhatja be. Az EKR-ben egyrészt a rendszer által automatikusan létrehozott elektronikus űrlapok, másrészt Ajánlatkérő által összeállított nyilatkozatok találhatók. Ez utóbbiak többfélék. Van olyan nyilatkozat, amely az EKR-ben megválaszolandó (igen/nem típusú) és olyan amelynek az iratmintáját az EKR-ből Ajánlattevőnek le kell töltenie, majd kitöltés és aláírást követően .pdf formátumban a rendszerbe vissza kell tölteni (letölthető iratminta). Ezek mellett van olyan dokumentum, amelyet Ajánlattevőnek kell elkészítenie és .pdf formátumban ajánlatához csatolnia az EKR-ben (új dokumentum).

17. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

18. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Folytatás a VI.4.3) pontban.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Kbt. 148. § szerint.

IV.2.6) pont folytatása: A Kbt. 70. § (2) bekezdése szerint, ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

Az ajánlatkérő Kbt. 131. § (4)-(5) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén – amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.

VI.3) pont folytatása:

19. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az Ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

20. Az ajánlattevőnek az ajánlatához részenként műszaki-szakmai ajánlatot kell csatolnia a dokumentáció „Műszaki leírás” című fejezete alapján, melyből egyértelműen kiolvasható az előírt követelményeknek való megfelelőség. A műszaki leírás részeként szereplő nyilatkozatokat a szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell. A műszaki ajánlat teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, melyre ajánlatkérő nem rendel el hiánypótlást.

21. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.

22. Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni egy Magyarországon bejegyzett biztosítótársaságnál minimum 50 000 000 Ft/Év és káreseményenként 10 000 000 Ft/káresemény tartalmú biztosításra.

23. Nyertes ajánlattevőre vonatkozó előírás: a veszélyes hulladék szállítását az illetékes Környezetvédelmi Hatóság (Megyei Kormányhivatal) engedélye alapján, és a megfelelő szakvizsgával rendelkező gépkocsivezetővel rendelkező cég végezheti.

24. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bodorics István, lajstromszáma: 00374.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
90524400; Collection, transport and disposal of hospital waste;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions