Romania-Botoșani: Technical assistance services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Botoșani: Technical assistance services
OJEU (High Value) 587720-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-11
Deadline 2020-01-15 15:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani
National registration number: RO26161230
Postal address: Bulevardul Mihai Eminescu nr. 34
Town: Botoșani
Postal code: 710030
Country: RO
Contact person: Petru Albert Tanasa
Telephone: +40 374106800
E-mail: achizitii@apabotosani.ro, achizitii.novasbt@gmail.com
Fax: +40 374106803
NUTS code: RO212
Main address (URL): www.apabotosani.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100082487

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Continuarea serviciilor de asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului „Fazarea proiectului extinderea și moder [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: RO26161230 - 2019-1.10

II.1.4) Short description

Asigurarea continuarii serviciilor de asistenta tehnica pentru proiectare si management de proiect, precum si a serviciilor de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor aferente proiectului „Fazarea proiectului extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – epurarea apelor uzate in judetul Botosani”, proiect aflat inca in curs de derulare conform contractului de finantare nr. 9/2015 si actelor aditionale aferente.

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 3857667.78

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO212
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Judetul Botosani.

II.1.4) Short description

Descrierea serviciilor – activitati specifice:

(a) activitati specifice ATPM, conform specificatiilor de la punctul 4.1) din caietul de sarcini, respectiv:

— suport UIP in vederea implementarii proiectului conform prevederilor cererii de finantare si ale contractului de finantare,

— actualizarea devizului general si a documentelor conexe,

— asistenta tehnica in calitate de proiectant pe toata durata de executie a lucrarilor conform Legii 10/1995,

— inchidere proiect, precum si

(b) activitati specifice ATSL, conform specificatiilor de la punctul 4.2) din caietul de sarcini, respectiv:

— activitati in faza de preconstructie,

— activitati in faza de pregatire a executiei lucrarilor,

— activitati in perioada de executie a lucrarilor,

— activitati referitoare la sanatatea si securitatea in munca,

— activitati in perioada de receptie la terminarea lucrarilor,

— activitati in perioada de notificare a defectelor (garantie),

— activitati in faza de receptie finala a contractelor de lucrari.

Valoarea estimata a contractului de servicii mai sus menționat este de 3 857 667,78 RON fara TVA.

Durata acestui contract este din ianuarie 2020-august 2024 incepand de la data prevazuta in ordinul administrativ de incepere emis de entitatea contractanta. Aceasta perioada se va prelungi de drept pana la finalizarea tuturor serviciilor prevazute in caietul de sarcini, in functie de evenimentele aparute pe parcursul acestei activitati (contestatie, actiuni in instanta, prelungire durata de executie a contractelor de lucrari etc.) care duc la prelungirea termenului de finalizare a procedurii de atribuire a contractelor, astfel incat sa fie realizat scopul pentru care a fost incheiat contractul.

Toate serviciile prestate vor respecta prevederile caietului de sarcini.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Experienta profesionala
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 55
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Contractul de servicii este finantat din surse proprii ale entitatii contractante, dar obiectul de activitate se refera la continuarea serviciilor de ATPM si ATSL pentru contracte de lucrari finantate din fonduri UE-cu toate cerintele specifice.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate (conform art. 205 din Legea nr. 99/2016), la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire.

Atragem atentia asupra depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii ofertei ca fiind inacceptabila conform art. 143 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 394/2016.

Odata cu oferta si DUAE, se vor depune si angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul preliminar de asociere (Formularul 3A) si/sau acordul de subcontractare, daca este cazul.

In cazul operatorilor economici participanti in comun la procedura de atribuire, fiecare asociat va demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala, proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract sectorial.

Ofertantii trebuie sa furnizeze informatiile cerute folosind formularele din documentatia de atribuire si sa ataseze documentele relevante.

Formularele vor fi semnate de catre reprezentantul legal asa cum este desemnat in certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial unde este inregistrat sau, pentru ofertanti persoane juridice straine, in documentele care dovedesc forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul isi are resedinta sau de catre o persoana imputernicita de acesta. In acest caz se va atasa imputernicirea – Formularul nr. 8. Imputernicirea va fi insotita de o copie dupa actul de identitate al persoanei imputernicite si de un specimen de semnatura a imputernicitului.

Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.

Cerinta 1: operatorul economic/fiecare membru al asocierii, subcontractantii si tertii sustinatori (daca exista) trebuie sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile de excludere prevazute la art. 177 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator), cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate (conform art. 205 din Legea nr. 99/2016), la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire.

Documente justificative:

1) cazierul judiciar al operatorului economic sau orice document echivalent considerat edificator, valabil la momentul prezentarii acestuia;

2) cazierul judiciar al membrilor organului de administrare/conducere/supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare/decizie/control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv (in statele unde este aplicabil) sau orice document echivalent considerat edificator, valabil la momentul prezentarii acestuia.

Cerinta 2: operatorul economic/fiecare membru al asocierii, subcontractantii si tertii sustinatori (daca exista) trebuie sa dovedeasca ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere prevazute la art. 178 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator), cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate (conform art. 2 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cifra de afaceri globala medie pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) sa fie cel putin egala cu 7 500 000 RON.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate (conform art. 205 din Legea nr. 99/2016), la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire. Documente justificative sunt: bilanturile contabile pentru anii 2016, 2017 si 2018 sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, inregistrate la organele competente, orice alte documente echivalente. Daca, din motive obiective, justificate corespunzator printr-o nota justificativa anexata, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. An curs de schimb RON/euro 2016 = 4,4908, 2017 = 4,5681, 2018 = 4,6535. Pentru anul 2019, se va considera cursul RON/valuta comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 196 din Legea 99/2016 si art. 55 din HG 394/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formularului 5A, insotit de Anexa 1 la angajamentul privind sustinerea financiara a cifrei de afaceri globale medii, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele invocate. Angajamentul de sustinere va fi insotit de documente din care sa reiasa modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care vor constitui anexe la respectivul angajament. Operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial, art. 198 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se incadreze in motivele de excludere prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. In cazul operatorilor economici participanti in comun la procedura de atribuire, fiecare asociat va demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea economica si financiara proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract sectorial.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Lista principalelor servicii duse la bun sfarst in cadrul unei perioade de cel mult 3 ani impliniti la data limita de depunere a ofertei cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor. Ofertantul va demonstra existenta unui nivel corespunzator de experienta prin raportare la contractele executate in trecut, respectiv in cadrul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, impliniti la data limita de depunere a ofertei, a dus la bun sfarsit servicii similare in cadrul programelor/contractelor de infrastructura, avand o valoare cumulata de minim 3 500 000 RON (fara TVA), in cadrul a minim 1 contract, maxim 5 contracte. Aceasta valoare cuprinde numai partea prestata de operatorul economic ofertant in cazul in care a participat intr-o asociere sau ca subcontractant. In sensul prezentei cerinte, prin „servicii similare” se intelege:

(a) activitati specifice ATPM, conform specificatiilor de la punctul 4.1 din caietul de sarcini, respectiv:

— suport UIP in vederea implementarii proiectului conform prevederilor cererii de finantare si ale contractului de finantare,

— actualizarea devizului general si a documentelor conexe,

— asistenta tehnica in calitate de proiectant pe toata durata de executie a lucrarilor conform Legii 10/1995,

— inchidere proiect, precum si

(b) activitati specifice ATSL, conform specificatiilor de la punctul 4.2) din caietul de sarcini, respectiv:

— activitati in faza de preconstructie,

— activitati in faza de pregatire a executiei lucrarilor,

— activitati in perioada de executie a lucrarilor,

— activitati referitoare la sanatatea si securitatea in munca,

— activitati in perioada de receptie la terminarea lucrarilor,

— activitati in perioada de notificare a defectelor (garantie),

— activitati in faza de receptie finala a contractelor de lucrari.

Cerinta se considera indeplinita inclusiv in situatia in care toate activitatile mentionate mai sus (ATPM + ATSL), sunt realizate in cadrul a minim unul, maxim 5 contracte/programe de infrastructura. Prin „servicii duse la bun sfarsit” se intelege:

(a) servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permit elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent,

(b) servicii receptionate la sfarsitul prestarii; sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie, respectiv a perioadei de notificare a defectelor in cadrul contractelor de tip FIDIC. Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Modul de calcul al perioadei de 3 ani impliniti la data limita pentru depunerea ofertelor se va extinde cu perioada de timp aferenta unei eventuale decalari a termenului de depunere a ofertelor. In cazul operatorilor economici participanti in comun la procedura de atribuire, fiecare asociat va demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract sectorial.

Proportia de subcontractare. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere si acceptul subcontractantilor propusi si va transmite informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa le indeplineasca efectiv. Subcontractantul trebuie sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate (conform art. 205 din Legea nr. 99/2016), la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire. La nivelul DUAE se vor face precizari cu privire la: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul contractului, perioada de prestare, obiectul serviciilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil impreuna cu valoarea acestora, RON fara TVA. Odata cu DUAE se va prezenta angajamentul ferm al tertului sustinator conform Formularului nr. 6A, insotit de Anexa nr. 1. Documentele justificative sunt: extrase relevante ale contractului/documente/certificate (ex. procesul-verbal de aprobare a documentatiei, de catre beneficiarul investitiei) din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, conform celor declarate in DUAE. Valorile vor fi exprimate in RON, la cursul mediu anual RON/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. An curs de schimb RON/euro 2016 = 4,4908, 2017 = 4,5681, 2018 = 4,6535. Pentru anul 2019, se va considera cursul RON/valuta comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (cf. art. 196 din Legea 99/2016 si art. 55 din HG 394/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 6A insotit de Anexa nr. 1 la angajament ferm privind sustinerea tehnica – experienta similara, prin care aceasta confirma faptul ca va avea acces in orice moment la resursele tehnice si profesionale invocate si faptul ca in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, indeplinindu-si obligatiile asumate prin angajament. Operatorul economic, fiecare membru al asocierii si tertul sustinator vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Tertul care asigura sustinerea va depune documente din care sa rezulte propria experienta similara, corespunzatoare cerintei de calificare formulata prin documentatia de atribuire si va trebui sa arate in mod concludent ca va putea sa isi mobilizeze resursele/utilajele/personalul astfel incat sa intervina eficient, intr-un timp rezonabil, in cazul in care situatia necesita acest lucru, indiferent de locul lui de stabilire in Romania sau intr-un alt stat membru al UE sau o tara terta, documente care vor constitui anexe la respectivul angajament. In acest context, ofertantii trebuie sa prezinte concret care sunt resursele/utilajele/personalul, dupa caz, pe care le va/vor putea mobiliza tertul/tertii sustinator(i) si sa arate modul in care acesta/acestia si-a(u) asumat ca va/vor interveni in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul indeplinirii contractului. In orice situatie, ofertantul va prezenta documente prin care sa se arate intentia clara a tertului sustinator de colaborare cu operatorul economic pe piata din Romania. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se incadreze in motivele de excludere prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate (conform art. 205 din Legea nr. 99/2016), la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire. Impreuna cu DUAE, se va prezenta si acordul de subcontractare. Entitatea contractanta solicita, la incheierea contractului de achizitie sectoriala, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie sectoriala.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Cuantum: 38 575 RON.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la data limita de depunere a ofertelor. EC poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, va fi prelungita corespunzator si perioada de valabilitate a GP. GP se constituie in favoarea EC, in conditiile legii:

(a) prin viram bancar in contul EC (RO69 BTRL RONC RT00 S285 9202),

(b) printr-un instrum. de garant. emis de: o societ. banc. (este recoman. sau este de preferat ca GP sa fie emisă de catre o banca care sa aiba coresp. in Romania), ori de o societ. de asig. care nu se afla in situatia speciala privind autoriz. ori supravegherea, in conditiile legii. Mod de restituire: conf. art. 44 din HG 394/2016. GP emisa in alta limba decat romana va fi insotita de trad. autorizata in limba romana. In caz depun. de oferte in asociere, GP trebuie constit. in numele asocierii, de orice mem. a asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti memb. grup de OE. GP trebuie să fie irevocabilă, conf. art. 42 alin. (3) si (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. 394/2016. Instrum. de garantare trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a benef., pe baza declar acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Se va depune in format electronic in SEAP (scanat si semnat cu semnat. electr. extinsa), impreună cu oferta si celel. docum. ale acesteia, cel tarziu la data si ora limita de depun. a ofertelor. GP constit. in alta moneda decat RON, se va calc la curs RON/valuta com de BNR din data publicarii AP in SEAP.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului si se constituie in RON, conform art. 45 din HG 394/2016 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform Formularului nr. 2, care devine anexa la contract, prevederile art. 42 alin. (3)(5) aplicandu-se corespunzator. Perioada de constituire: in perioada de valabilitate a ofertei, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Perioada de valabilitate: cel putin egala cu durata contractului. In cazul unei asocieri, garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de buna executie va face referire expresa la contractul incheiat cu entitatea contractanta, va contine numele in clar al entitatii contractante si va contine parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata. Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii/contracte.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conf. art. 66 din Legea nr. 99/2016. Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr. 3. Ofertantul clasat pe primul loc după aplic. criteriului de atrib. va prezenta inainte de semnarea contractului, la solicitarea EC, acordul de asociere legalizat.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-07-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Additional information:

Membrii comisiei de evaluare.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cel mai târziu cu 10 zile inainte de data limita de depunere a solicitarilor de clarificari.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, din cadrul anuntului de participare. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor de clarificare adresate prin alte modalitati de comunicare.

Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile/clarificarile si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa.

In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze ofertantul lider, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate in original de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.

Daca 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi punctaj, entitatea contractanta va atribui contractul ofertantului care are pretul cel mai scazut.

Daca 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi punctaj si acelasi pret atunci entitatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc o noua propunere financiara, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

Entitatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul acestei proceduri de atribuire.

Clauza suspensiva:

Contractul se va incheia sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca semnarea contractului „Continuarea serviciilor de asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului «Fazarea proiectului extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – epurarea apelor uzate in judetul Botosani»”, este conditionata de asigurarea contributiei Judetului Botosani la finantarea contractului mentionat.

Entitatea contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator si in situatia in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin identificarea altei surse de finantare decat cea precizata in paragraful anterior.

In cazul in care indiferent de motive, Judetul Botosani nu va asigura finantarea pana la finalizarea prezentei proceduri de achizitie sectoriala cu clauza suspensiva, iar o alta sursa de finantare nu va fi identificata, entitatea contractanta îsi rezerva dreptul de a anula procedura de achizitie sectoriala in conformitate cu prevederile art. 225 alin. (1) lit. c), teza 2 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, nu inainte insa de a notifica ofertantul declarat castigator.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca entitatea contractanta nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca entitatea contractanta a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Termenul de contestare este de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul entitatii contractante considerat nelegal in conf.cu art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-06

English Language Unavailable

CPV Codes
71356200; 71322000; 71520000; Technical assistance services; Engineering design services for the construction of civil engineering works; Construction supervision services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions