Czechia-Prague: Business and management consultancy and related services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Prague: Business and management consultancy and related services
OJEU (High Value) 587721-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-11
Deadline 2020-01-15 13:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Česká pošta, s.p.
National registration number: 47114983
Postal address: Politických vězňů 909/4
Town: Praha 1
Postal code: 225 99
Country: CZ
Contact person: Ing. Naďa Hlušičková
Telephone: +420 954302331
E-mail: hlusickova.nada@cpost.cz
NUTS code: CZ0
Main address (URL): http://www.ceskaposta.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Cp

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Cp

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Cp
I.3.8) to the above mentioned address
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Cp


Section II: Object of Contract


Title:

Poskytování podpory při organizaci a řízení Restrukturalizačního plánu „Nová pošta 2022+"

Reference number: 320190129

II.1.4) Short description

Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody („RD") s 5 dodavateli, kteří se po provedeném hodnocení umístí na prvních 5 nejlépe hodnocených místech. RD bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2021 nebo do vyčerpání finančního limitu RD, dle toho, která skutečnost nastane dříve.

Předmětem RD bude stanovení právního rámce pro poskytování odborných služeb pro zadavatele v oblastech týkajících se:

- strategického a manažerského poradenství,

- podpory Zadavatele při vytváření dílčích strategických či obsahově odborných materiálů,

- podpory Zadavatele v rámci koncepční, analytické, implementační či post-implementační podpory při řešení úloh dle specifických požadavků Zadavatele,

- poskytování odborného poradenství, včetně definice nejlepší či dobré praxe, porovnání s konkurencí a případových studií.

Jednotlivé dílčí VZ na základě RD budou realizovány v rámci poskytování podpory při organizaci a řízení Restrukturalizačního plánu „Nová pošta 2022+".

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 70000000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ010
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Praha

II.1.4) Short description

Poskytování odborných služeb při organizaci a řízení Restrukturalizačního plánu „Nová pošta 2022+"

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: CZK 70000000.00
II.2.7) End 2021-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zadavatel si vyhrazuje dle § 170 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, právo zadávací řízení zrušit.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, a to poskytování poradenských služeb, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (výpis z živnostenského rejstříku), či licenci.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.3) Envisaged maximum number of participants to the framework agreement 5

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 13:00IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 13:00

Additional information:

Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. Zadavatel dle zákona není povinen zpřístupnit účastníkům řízení protokol o otevírání nabídek.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-06

English Language Unavailable

CPV Codes
79400000; Business and management consultancy and related services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions