Poland-Warsaw: Video camcorders

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Video camcorders
OJEU (High Value) 588399-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-12
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Postal address: ul. J. P. Woronicza 17
Town: Warszawa
Postal code: 00-999
Country: PL
Contact person: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, POLSKA, budynek Pc, pokój nr 204
Telephone: +48 225478817
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): http://www.tvp.pl
Address of the buyer profile (URL): https://tvp.eb2b.com.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://tvp.eb2b.com.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://tvp.eb2b.com.pl
https://tvp.eb2b.com.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
media

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa kamkorderów, obiektywów, statywów i rekorderów.

Reference number: ZP/TITT/115/2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamkorderów, obiektywów, statywów i rekorderów.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Zamówienie składa się z następujących części:

1) część 1 – dostawa kamkorderów i statywów kamerowych,

2) część 2 – dostawa obiektywów kamerowych,

3) część 3 – dostawa rekorderów i napędów dyskowych,

4) część 4 – dostawa zestawów zdjęciowych 4K.

4. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

5. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 albo więcej części zamówienia.

6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres co najmniej 12 miesięcy.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Dostawa kamkorderów i statywów kamerowych

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamkorderów i statywów kamerowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.1 do wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 90
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).


Description: Item/Lot 2
Title:

Dostawa obiektywów kamerowych

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obiektywów kamerowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.2 do wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 90
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).


Description: Item/Lot 3
Title:

Dostawa rekorderów i napędów dyskowych

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rekorderów i napędów dyskowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.3 do wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 90
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).


Description: Item/Lot 4
Title:

Dostawa zestawów zdjęciowych 4K

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów zdjęciowych 4K. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.4 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 90
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2.2) Contract performance conditions

1. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny.

2. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ.

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 11 wzoru umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej u Zamawiającego w Warszawie przy ulicy J. P. Woronicza 17, budynek Pc, pok. nr 213, zgodnie z art. 86 ustawy Pzp.


Additional information:

Procedura została określona w punkcie 14 SIWZ.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. W postęp. mogą wziąć udział Wyk., którzy nie podlegają wykluczeniu z postęp. na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy Pzp, Zam. informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje, które Zam. objął klauzulą poufności oraz informacje ściśle z nimi związane (np. wyjaśnienia treści SIWZ dotyczące informacji poufnych).

3. W przypadku, w którym w postęp.u Zam. będzie przekazywał informacje poufne lub informacje ściśle związane z informacjami poufnymi, w celu zachowania ich poufności zostaną przekazane Wyk. w 1 z następujących sposobów wybrany przez Zam.:

3.1. osobiście w siedzibie Zam. po uprzednim wyznaczeniu przez Zam. konkretnego miejsca, daty i godziny odbioru;

3.2. przez posłańca na adres wskazany przez Wyk.;

3.3. za pośrednictwem platformy.

4. Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w niniejszej SIWZ komunikacja między Zam. a Wyk. odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/:

4.1. korzystanie z platformy jest nieodpłatne,

4.2. korzystanie z platformy wymaga zarejestrowania konta na platformie. Instrukcja rejestracji konta znajduje się pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf,

4.3. wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie znajdują się pod adresem: https://przetargi.tvp.pl/,

4.4. dokumenty związane z postępowaniem Zam. zamieszcza w zakładce „Załączniki”,

4.5. zakładka „Załączniki” służy również Wyk. do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą.

5. Ofertę stanowi oświadczenie woli Wyk. wyrażone w formularzu oferty zgodnym odp. w treści z zał. nr 1.1–1.4 do SIWZ:

5.1. dok. lub oświadczenia składane razem z ofertą – pkt. 10.2 SIWZ:

5.1.1. dok. potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podp. lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dok. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dok. właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gosp. lub dok., na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wyk.;

5.1.2. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej ośw. lub dok. podpisuje pełnomocnik, wraz z dok. potwierdzającymi należyte umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia;

5.1.3. w przypadku wnoszenia wadium w 1 z form wymienionych w 8.5.2–8.5.5 SIWZ – dok. potwierdzający wniesienie wadium;

5.1.4. JEDZ (zgodny w treści z zał. nr 2 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert. JEDZ składa każdy z Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie; oraz podmioty, na których zasoby powołuje się Wyk.

5.2. Dok. lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wyk. z udziału w postępowaniu – pkt 10.3 SIWZ:

5.2.1. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności Wyk. jest zobowiązany złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie w zakładce „Załączniki” informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp;

5.2.2. dok. lub oświadczenia określone w pkt 10.3.2–10.3.5 i wykaz urządzeń z pkt 10.4.1., Wyk. którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni.

6. Wymagania w zakresie formy składania dok. określono w SIWZ.

7. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zam. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

8. Zastrz. do minimalnego okresu, w którym Wyk. będzie związany ofertą, określonego w sekcji IV.2.6 ogłoszenia – Wyk. pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Wszelkie pozostałe informacje, których nie ujęto w ogłoszeniu ze względu na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia, zawiera SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie,

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198g Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
32333200; 38651100; Video camcorders; Camera lenses;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions