Poland-Mielec: Diesel oil

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Mielec: Diesel oil
OJEU (High Value) 588408-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-12
Deadline 2020-01-15 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.
Postal address: ul. Moniuszki 12
Town: Mielec
Postal code: 39-300
Country: PL
Contact person: Monika Cerefin
Telephone: +48 175837733
E-mail: cerefin@mks-mielec.pl
Fax: +48 175864251
NUTS code: PL823
Main address (URL): http://www.mks-mielec.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.mks-mielec.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5.2) Other activity -
transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa oleju napędowego poprzez tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu

Reference number: 1/MKS/P/2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup poprzez tankowanie na stacji paliw Wykonawcy – oleju napędowego (ON) dla potrzeb eksploatacji pojazdów należących do Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu tj.:

a) autobusów komunikacji miejskiej w ilości 35 szt. tj.:

— 12 metrowych – 7 szt.,

— 8,5 m – 10,5 m – 27 szt.,

— 7,9 m – 1 szt.;

b) samochodów: pomoc drogowa – 1 szt., ciężarowy – 2 szt.

2. Szacunkowa wielkość zamówienia w okresie 12 miesięcy wynosi 500 000 litrów oleju napędowego.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL824
II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup poprzez tankowanie na stacji paliw Wykonawcy – oleju napędowego (ON) dla potrzeb eksploatacji pojazdów należących do Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu tj.:

a) autobusów komunikacji miejskiej w ilości 35 szt. tj.:

— 12 metrowych – 7 szt.,

— 8,5 m – 10,5 m – 27 szt.,

— 7,9 m – 1 szt.;

b) samochodów: pomoc drogowa – 1 szt., ciężarowy – 2 szt.

2. Szacunkowa wielkość zamówienia w okresie 12 miesięcy wynosi 500 000 litrów oleju napędowego.

3. Olej napędowy musi spełniać – wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 23.10.2015, poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.3.2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 247), oraz zgodne z Polską Normą (PN) o parametrach nie gorszych niż według Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06 dla oleju napędowego. Rodzaj paliwa dostosowany do okresu ich stosowania: w okresie letnim tzw. paliwo letnie, a w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe. Wykonawca przedstawi na stacji paliw dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego.

4. Zamawiający będzie dokonywał tankowania odpowiednich ilości oleju napędowego w oparciu o faktyczne potrzeby, na stacji paliw Wykonawcy pod adresem wskazanym w formularzu ofertowym.

5. Autobusy będą tankowane przez Wykonawcę bezpośrednio do zbiorników pojazdów, przy czym obowiązuje zasada do pełnego zbiornika.

6. Wykonawca zapewni możliwość tankowania oleju napędowego przez 24 godz./dobę, przez wszystkie dni tygodnia drogą transakcji bezgotówkowych.

7. Stacja paliw powinna być zaopatrzona w system monitoringu prezentujący obraz z obrębu dystrybutorów, z których będą tankowane autobusy Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączniku nr 2 do SIWZ (projekt umowy).

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in days 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Wykonawca musi posiadać ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne – tekst jednolity (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm).

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 PLN.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający określa następujące wymagania w powyższym zakresie:

— posiada stację paliw położoną na terenie miasta Mielca,

— zapewni możliwość tankowania oleju napędowego przez 24 godz./dobę, przez wszystkie dni tygodnia,

— stacja paliw musi posiadać minimum dwa stanowiska do jednoczesnego tankowania autobusów,

— stacja paliw musi posiadać parking dla oczekujących autobusów mieszczący co najmniej 3 pojazdy 12 metrowe w jednym czasie,

— stacja paliw Wykonawcy musi posiadać przystosowane dla pojazdów typu autobus wjazdy do oraz wyjazdy ze stacji paliw na publicznie dostępną drogę nie powodując utrudnień w ruchu drogowym (płynny wjazd i wyjazd autobusu nie wymagający dodatkowych manewrów).

III.2.2) Contract performance conditions

Zgodnie z zapisami projektu umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 60
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec (świetlica), POLSKA.


Section V: Complementary informationIV kwartał 2020 r.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z ustawą czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-08

English Language Unavailable

CPV Codes
09134100; Diesel oil;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions