Poland-Łódź: Insecticides

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Łódź: Insecticides
OJEU (High Value) 588415-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-12
Deadline 2020-01-15 13:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych
Postal address: ul. Legionów 113
Town: Łódź
Postal code: 91-073
Country: PL
Contact person: Paweł Bodzioch
Telephone: +48 426322647
E-mail: zup@lodz.lasy.gov.pl
Fax: +48 426325841
NUTS code: PL711
Main address (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz/zamowienia_publiczne

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz/zamowienia_publiczne

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa feromonów agregacyjnych oraz siatki nasączonej środkiem owadobójczym

Reference number: NH.270.23.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa feromonów agregacyjnych w formie ampułki wabiących chrząszcze kornika drukarza i rytownika pospolitego oraz siatki nasączonej środkiem owadobójczym.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa feromonów agregacyjnych w formie ampułki wabiących chrząszcze kornika drukarza i rytownika pospolitego oraz siatki nasączonej środkiem owadobójczym. Warunki realizacji zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się sukcesywnie do jednostek organizacyjnych lasów państwowych. Wykonawca zapewni gwarancję na dostarczony towar na okres minimum 18 miesięcy od daty produkcji. Opis przedmiotu zamówienia w pozostałym zakresie znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.

1. Feromon w formie ampułki wabiący chrząszcze kornika drukarza – 13 000 szt.

2. Feromon w formie ampułki wabiący chrząszcze rytownika pospolitego – 1 300 szt.

3. Siatka nasączona środkiem owadobójczym do ochrony drewna składowanego – 1 700 szt.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Gwarancja
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zgodnie z art. 24. ust. 1, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 Ustawy z dnia 6.6.1997 – Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 Ustawy z dnia 25.6.2010 o sporcie;

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Ustawy z dnia 6.6.1997 – Kodeks karny;

c) skarbowe;

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 Ustawy z dnia 15.6.2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie Ustawy z dnia 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzający brak wykluczenia znajduje się w pkt VI.3 ogłoszenia – informacje dodatkowe.

Zamawiający odstępuje od wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (wzór – załącznik nr 8).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki o których mowa w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia zostaną spełnione, jeżeli spełni je 1 z wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawach wskazanych w art. 24 ust. 1.

W przypadku powoływania się przez wykonawcę, celem spełnienia warunku, o którym mowa powyżej na wiedzę i doświadczenie zdobytą w trakcie realizacji zamówienia przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), której członkiem był wykonawca, zamawiający będzie badał doświadczenie własne wykonawcy, tzn. realnej faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia jako członka konsorcjum.

Wykonawca korzystający z podmiotu udostępniającego swoje zasoby na podstawie art. 22a ustawy jest zobowiązany wykazać iż wskazany podmiot nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawach wskazanych w pkt III.1.1.1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa powyżej musi określać:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;

d) okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Warunek w zakresie doświadczenia: wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał zamówienie (lub zamówienia łączne) na dostawę środków ochrony lasu na kwotę przynajmniej 500 000 PLN brutto.

Dostawa / dostawy, o których mowa powyżej mogły zostać wykonane na rzecz 1 lub kilku podmiotów.

III.2.2) Contract performance conditions

Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 13:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 14:30
IV.02.07) Place

Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi, ul. Legionów 113, 91-073 Łódź, POLSKA.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

A. w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22, wykonawca obowiązany jest przesłać razem z ofertą JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę / wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

A.1 dokumenty składane w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego – składane razem z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nw. dokumenty należy złożyć za pomocą platformy ePUAP:

1) karta charakterystyki producenta (dotyczy wszystkich pozycji asortymentu będącego przedmiotem umowy);

2) aktualne zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania – dotyczy poz. 3 (siatki nasączonej środkiem owadobójczym);

B zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

B.1 potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz wskazany w pkt III.1.3 ogłoszenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13. 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ);

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ).

Uwaga: zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zastrzega możliwość dokonania jako pierwszej czynności oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

1. z formularzem ofertowym (oryginał) sporządzonym wg. załącznika nr 1 SIWZ oprócz dokumentów z pkt A i A.1 należy złożyć:

1) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, jeśli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) w przypadku składania oferty przez konsorcjum, spółkę cywilną lub osoby fizyczne działające wspólnie należy załączyć do niej oryginał pełnomocnictwa rodzajowego upoważniającego podpisującego ofertę do reprezentowania w postępowaniu składających ofertę lub ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza w formie wskazanej w SIWZ;

3) formularz cenowy (oryginał – Zał. nr 4 – który jest elementem oferty).

W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wadium w wysokości: 30 000 PLN. Szczegółowe informacje dot. wadium zawiera SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: PL
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego.

1.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1.1 i 1.2 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

1.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Town: Warszawa
Country: PL
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
24452000; Insecticides;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions