Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Fracture appliances, pins and plates
OJEU (High Value) 588417-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-12
Deadline 2020-01-15 12:30:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
National registration number: 000288567
Postal address: ul. Spartańska 1
Town: Warszawa
Postal code: 02-637
Country: PL
Contact person: Julita Skonieczna
Telephone: +48 226709143
E-mail: dzial.zamowien@spartanska.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.spartanska.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.spartanska.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
instytut badawczy

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa wyrobów reumoortopedycznych w podziale na zadania

Reference number: 59/PN/2019/JS

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów reumoortopedycznych w podziale na 8 zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do dostarczenia próbek oferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia (nie dotyczy asortymentu znanego Zamawiającemu). Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy złożą wraz z ofertą oświadczenie, że do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje produktów posiadających świadectwa dopuszczające do obrotu na terenie RP. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być w języku polskim.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Zadanie nr 1 – Proteza kolana, poresekcyjna, związana

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym formularz asortymentowo-cenowy.

Poz. 1–17

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium dla zadania nr 1 przed terminem składania ofert w wysokości: 14 000,00 PLN (słownie: złotych czternaście tysięcy groszy 00/100).


Description: Item/Lot 2
Title:

Zadanie nr 2 – Endoproteza stawu kolanowego

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym formularz asortymentowo-cenowy.

Poz. 1

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium dla zadania nr 2 przed terminem składania ofert w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie: złotych osiem tysięcy groszy 00/100).


Description: Item/Lot 3
Title:

Zadanie nr 3 – Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym formularz asortymentowo-cenowy.

Poz. 1

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium dla zadania nr 3 przed terminem składania ofert w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: złotych siedem tysięcy groszy 00/100).


Description: Item/Lot 4
Title:

Zadanie nr 4 – Endoproteza stawu biodrowego do operacji MIS biodra

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym formularz asortymentowo-cenowy.

Poz. 1–10

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium dla zadania nr 4 przed terminem składania ofert w wysokości: 16 000,00 PLN (słownie: złotych szesnaście tysięcy groszy 00/100).


Description: Item/Lot 5
Title:

Zadanie nr 5 – Endoproteza stawu kolanowego

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym formularz asortymentowo-cenowy.

Poz. 1–7

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium dla zadania nr 5 przed terminem składania ofert w wysokości: 700,00 PLN (słownie: złotych siedemset groszy 00/100).


Description: Item/Lot 6
Title:

Zadanie nr 6 – Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym formularz asortymentowo-cenowy.

Poz. 1–14

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium dla zadania nr 6 przed terminem składania ofert w wysokości: 1 300,00 PLN (słownie: złotych jeden tysiąc trzysta groszy 00/100).


Description: Item/Lot 7
Title:

Zadanie nr 7 – Endoproteza całkowita stawu kolanowego pierwotna

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym formularz asortymentowo-cenowy.

Poz. 1–7

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium dla zadania nr 7 przed terminem składania ofert w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: złotych siedem tysięcy groszy 00/100).


Description: Item/Lot 8
Title:

Zadanie nr 8 – Endoproteza całkowita stawu biodrowego pierwotna

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym formularz asortymentowo-cenowy.

Poz. 1–10

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium dla zadania nr 8 przed terminem składania ofert w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: złotych trzy tysiące groszy 00/100).


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2.2) Contract performance conditions

Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały przewidziane w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:30


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

NIGRiR, 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1, POLSKA – Budynek nr 4, pok. 24


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni. Podstawy wykluczenia, opis warunków udziału w postępowaniu oraz szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców znajdują się w par. 9 i 10 SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
33141770; 33141700; Fracture appliances, pins and plates; Orthopaedic supplies;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions