Bulgaria-Sofia: Pharmaceutical products

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Sofia: Pharmaceutical products
OJEU (High Value) 588535-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-12
Deadline 2020-01-15 16:30:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД
National registration number: 831605806
Postal address: ул. „Бяло море“ № 8
Town: София
Postal code: 1527
Country: BG
Contact person: Румяна Доганова
Telephone: +359 29432106
E-mail: dogovori@isul.eu
Fax: +359 29432279
NUTS code: BG411
Main address (URL): www.isul.eu
Address of the buyer profile (URL): www.isul.eu/Profil_na_kupuvacha.htm

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.isul.eu/Obsht_porachki/obsht_porachki_146.html

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗOП

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Доставка на лекарствен продукт Pegaspargase 750 U/ml за КДКХО на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД


II.1.4) Short description

Предметът на обществената поръчката е доставка на лекарствен продукт Pegaspargase 750 U/ml за КДКХО на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД. Обектът на поръчката включва доставка на 200 бр. флакони Pegaspargase 750 U/ml — 3 750 U.

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 614488.33

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

гр. София, ул. „Бяло море“ № 8, „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — отдел „Болнична аптека“

II.1.4) Short description

Поръчката включва доставка на 200 бр. флакони Pegaspargase 750 U/ml — 3 750 U.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 614488.33
II.2.7) End 2020-12-02
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят предвижда следната възможност за изменение на договора:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай че след изтичане срока на договора не е изчерпана стойността му, то същият може да бъде удължен до изразходване на предвидената в него сума, но не повече от 4 (четири) месеца.Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на офертите. Участниците трябва да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателство на държава — членка на Европейския съюз, или държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и да имат право да извършват търговия на едро с лекарствени продукти в съответствие с нормите на ЗЛПХМ. Участниците следва да притежават валидно разрешение за търговия на едро и/или внос на лекарствени продукти,издадено от ИАЛ или регулаторен орган на друга държава — членка, по реда на глава 9 „Търговия на едро с лекарствени продукти“ на ЗЛПХМ.

За доказване на съответствието с посочените изисквания участниците следва да посочат необходимата информация в т. 1) на таблица А „Годност“, част IV „Критерии за подбор“ на еЕЕДОП.

Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие от:

— разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, или

— удостоверение за регистрация за търговия на едро на територията на Р БЪЛГАРИЯ на лицата, притежаващи разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган на съответната държава членка, или

— разрешение за внос.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана по EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват доставка на лекарствени продукти.

За доказване на съответствието с това изискване участниците следва да посочат необходимата информация за прилаганата система за управление на качеството при изпълнение на поръчката в таблица Г „Стандарти за осигуряване на качеството“, част IV „Критерии за подбор“ на еЕЕДОП.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Участниците трябва да притежават сертификат EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват доставка на лекарствени продукти, валиден към датата на подаване на офертата.

Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие от сертификат EN ISO 9001:2015 (или еквивалент).

III.2.2) Contract performance conditions

Договорът се сключва за срок до 2.12.2020 г. Гаранцията за изпълнение е в размер на 0,5 % от стойността на договора без ДДС. Условията и срокът за задържане и освобождаването и се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Доставките ще се извършват периодично по заявки на възложителя, като количествата зависят от текущите потребности, в срок до 24 часа, а при спешни заявки — до 2 часа. Плащането се извършва по банков път, отложено до 60 дни след получаване на фактура. Условието е съобразено с разпоредбата на чл. 3, ал. 5 на ЗЛЗ и чл. 303а, ал. 2 на ТЗ. Средствата ще се осигуряват от НЗОК.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 16:30


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-16
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Заседателната зала на изпълнителния директор


Additional information:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. Информацията относно основанията за задължително отстраняване участниците следва да посочат в част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП.

Възложителят ще отстранява от процедурата и:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3–5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица;

5. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок;

6. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са налице условията по чл. 4 от същия;

7. участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4, 6 и 7 се посочва в раздел Г от ЕЕДОП „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка в част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП.

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58, ал. 1 от ЗОП, а когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, се спазва разпоредбата на чл. 58, ал. 3?5 от ЗОП.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Сроковете, посочени в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
33600000; Pharmaceutical products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions