Poland-Krakow: Repair and maintenance services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Krakow: Repair and maintenance services
OJEU (High Value) 589048-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-12
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Agencja Rozwoju Miasta S.A.
Postal address: ul. Lema 7
Town: Kraków
Postal code: 31-571
Country: PL
Contact person: Grzegorz Bednarczyk
Telephone: +48 123491103
E-mail: przetargi@arm.krakow.pl
Fax: +48 122909960
NUTS code: PL213
Main address (URL): http://www.arm.krakow.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://arm-krakow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://arm-krakow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: RECREATION CULTURE AND RELIGION

Section II: Object of Contract


Title:

Konserwacja systemów klimatyzacji, chłodu, separatorów i pomp (część 1) oraz wentylacji bytowej (część 2) w TAURON Arenie Kraków

Reference number: ZPZ.261.7.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja systemów klimatyzacji, chłodu, separatorów i pomp oraz wentylacji bytowej w TAURON Arenie Kraków.

Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z przepisami § 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zakres czynności konserwacyjnych i sposób ich wykonywania określony jest w załącznikach do SIWZ, sposób ich realizacji jest doprecyzowany w dokumentacji techniczno-ruchowej systemów i urządzeń będących przedmiotem konserwacji. Zamówienie obejmuje również dostawę, wymianę i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych takich jak filtry, smary, oleje, środki czyszczące itp. (określonych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową). Wykonawca zobowiązany jest posługiwać się podmiotami lub/i specjalistami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia zawodowe, licencje, certyfikaty itp.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1046000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2

Description: Item/Lot 1
Title:

Konserwacja systemów klimatyzacji, chłodu, separatorów i pomp

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kraków, TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7

II.1.4) Short description

Konserwacja systemów klimatyzacji, chłodu, separatorów i pomp:

a) agregaty mroźnicze lodowiska,

b) agregaty chłodnicze,

c) klimatyzatory i klimakonwektory,

d) separatory, pompy,

e) ciepło technologiczne,

f) armatura, instalacje,

w tym ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: PLN 476000.00
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2022-06-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 300 PLN.


Description: Item/Lot 2
Title:

Konserwacja systemu wentylacji bytowej

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kraków, TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7

II.1.4) Short description

Konserwacja systemu wentylacji bytowej:

a) centrale wentylacyjne,

b) wentylatory,

c) kurtyny powietrza,

d) kanały wentylacyjne.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: PLN 570000.00
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2022-06-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 850 PLN.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca (a także podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków) zobowiązany jest złożyć z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (a także podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków), zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień złożenia:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z aktualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny doklument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z aktualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia – w ostatnim roku obrotowym osiągnęli przychody w wysokości co najmniej:

— w przypadku złożenia oferty na część 1 – 350 000 PLN,

— w przypadku złożenia oferty na część 2 – 450 000 PLN.

W przypadku złożenia oferty na obie części należy osiągnąć przychody w wysokości odpowiadającej sumie warunków opisanych w obu tiret.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

2. Wykonawca (a także podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków) zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień złożenia:

a) rachunek zysków i strat, w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu lub rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty – za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres – na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w punkcie 1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć takiego dokumentu, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku;

b) w przypadku, w którym wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu – dowód, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot ten zrealizuje roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą).

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadają doświadczenie – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali lub wykonują:

i) w przypadku złożenia oferty na część 1:

— następujące usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie systemów klimatyzacji i chłodu:

fluorowanych gazów cieplarnianych, w rozumieniu ustawy z dnia 15.5.2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,
2

— konserwacje systemów obejmujących co najmniej 150 urządzeń typu klimakonwektor lub split, w tym urządzeń zawierających czynnik zarówno glikolowy, jak i freonowy.

oraz instalację chłodniczą o mocy co najmniej 1 MW. Wartość takich usług w co najmniej 2 z obiektów wskazanych na potwierdzenie wymogów opisanych powyżej nie może być mniejsza niż 80 000 PLN brutto każda,
3

— usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie separatorów, pomp, CO i CT w co najmniej 2 różnych obiektach (budynkach lub zespołach budynków), które posiadają moc cieplną (przyłączeniową) co najmniej 1 MW. Usługi w każdym z obiektów muszą obejmować konserwację instalacji ciepła technologicznego z co najmniej 100 odbiornikami oraz co najmniej 2 separatorów tłuszczów. Wartość usług w każdym z obiektów nie może być mniejsza niż 20 000 PLN brutto.

ii) w przypadku złożenia oferty na część 2 – usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie systemów wentylacji bytowej w co najmniej 2 różnych obiektach (budynkach lub zespołach budynków), spełniających łącznie następujące warunki:

/h,
3
3

— usługi w każdym z obiektów muszą obejmować konserwację co najmniej 15 central wentylacji bytowej, a czynności w ramach konserwacji muszą obejmować dostawę, wymianę i utylizację wkładów filtracyjnych central wentylacji bytowej,

— wartość usług w każdym z obiektów nie może być mniejsza niż 130 000 PLN brutto.

W przypadku usług nadal wykonywanych w ocenie spełniania warunków uwzględnia się wyłącznie część usług już wykonaną.

Ta sama usługa (w tym samym obiekcie) może być użyta do spełnienia kilku spośród warunków wymienionych w pkt i–ii.

b) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą wykonywać usługi konserwacji – co najmniej:

i) w przypadku złożenia oferty na część 1 – co najmniej osoby, które łącznie będą posiadać następujące uprawnienia (dopuszczalne jest przedstawienie kilku osób posiadających różne uprawnienia, w tym uprawnienia SEP w różnych punktach):

— uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 3, 4, 5 i 10,

— uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach: 2, 4, 5, 7 i 10,

— aktualny certyfikat F-gazowy kat. 1, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 15.5.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych uprawniający do kontroli szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Z uwagi na limit znaków – ciąg dalszy poniżej.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

ii) w przypadku złożenia oferty na część 2 (konserwacja systemu wentylacji) – co najmniej osoby, które łącznie będą posiadać następujące uprawnienia (dopuszczalne jest przedstawienie kilku osób posiadających różne uprawnienia, w tym uprawnienia SEP w różnych punktach):

— uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 5, 6, 10,

— uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach: 2, 4, 5, 6, 7 i 10.

Szczegółowy opis wymaganych uprawnień jest zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Każdy z warunków w zakresie doświadczenia opisanych w lit. a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełnić jeden z tych wykonawców, lub w przypadku polegania na zdolnościach technicznych innych podmiotów w tym zakresie – musi spełnić jeden podmiot. Warunki opisane w lit. b mogą być spełniane łącznie.

3. Wykonawca (a także podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków) zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień złożenia:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w punkcie 1a;

b) dowody określające, czy usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt a zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w punkcie 1b;

d) w przypadku, w którym wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu – dowód, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot ten zrealizuje roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą).

III.2.2) Contract performance conditions

Wzór umowy stanowi załącznik 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Lema 7, 31-571 Kraków, POLSKA, poziom C, Sala konferencyjna


Additional information:

Otwarcie ofert jest publiczne i jawne.


Section V: Complementary informationI kwartał 2022 r.

VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. Odnośnie dokumentów wymienionych w sekcji III.1 – szczegółowe informacje dotyczące zakresu, formy i sposobu składania dokumentów, w tym dokumentów, które składają wykonawcy mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawcy mający siedzibę poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykonawcy polegający na potencjale podmiotów trzecich i te podmioty – zawarte są w punkcie 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym i wykonawcami (w tym składanie ofert) odbywa się przy użyciu internetowej platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://arm-krakow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Instrukcje dotyczące sposobu korzystania z platformy znajdują się pod adresem: https://arm-krakow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. Wsparcie techniczne operatora platformy dostępne jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00: tel. +48 717873534, e-mail helpdesk@logintrade.net. Szczegółowe informacje o komunikacji między Zamawiającym i wykonawcami są zawarte w pkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie: https://arm-krakow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

4. Zamawiający organizuje wizję lokalną w hali TAURON Arena Kraków z udziałem wykonawców w celu umożliwienia zapoznania się z charakterystyką obiektu. Udział w wizji nie jest obowiązkowy. Termin wizji lokalnej: 19 grudnia 2019 r., godz. 11:00. Zbiórka w recepcji TAURON Arena Kraków przy ul. Lema 7 w Krakowie (wejście od ul. Lema).


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej. Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5, zdanie drugie, ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej są opisane w dziale VI ustawy.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
50000000; 50730000; 50711000; 50510000; 50720000; 50721000; 50712000; Repair and maintenance services; Repair and maintenance services of cooler groups; Repair and maintenance services of electrical building installations; Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal containers; Repair and maintenance services of central heating; Commissioning of heating installations; Repair and maintenance services of mechanical building installations;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions