Denmark-Frederiksberg: IT services: consulting, software development, Internet and support

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Denmark-Frederiksberg: IT services: consulting, software development, Internet and support
OJEU (High Value) 589279-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-12
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Skatteministeriet ved Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
National registration number: 19552101
Postal address: Osvald Helmuths Vej 4
Town: Frederiksberg
Postal code: 2000
Country: DK
Contact person: Signe Mortensen
Telephone: +45 72376389
E-mail: Signe.Mortensen@ufst.dk
NUTS code: DK
Main address (URL): http://www.ufst.dk
Address of the buyer profile (URL): https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247924&B=SKATTEMINISTERIET

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247924&B=SKATTEMINISTERIET
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS

Section II: Object of Contract


Title:

KUNTS


II.1.4) Short description

Der udbydes en aftale om drift, support, vedligehold og udvikling til Skatteministeriets kommunikationsløsning.

II.01) Estimated value excluding VAT:
DKK 70000000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Danmark

II.1.4) Short description

Skatteministeriet udbyder en aftale om drift, support, vedligehold og udvikling til Skatteministeriets kommunikationløsning.

Det er Kundens behov, at der fokuseres på driftsstabilitet og samtidig fleksibilitet, således at platformen hurtigt og effektivt kan tilpasses applikationen og dermed understøtte kundens forretning. Leverandørens ydelser skal medvirke hertil og sikre, at der kontinuerligt er en enkel og effektiv adgang for kunden og brugerne til at anvende systemet. Endvidere skal leverandøren sikre markedskonforme priser samt forudsigelighed og gennemsigtighed i ydelserne og deres prissætning.

Med det formål at skabe større sikkerhed og stabilitet for kundens samlede forretning, er leverandøren forpligtet til at indgå i kundens organisering af og samarbejde med andre leverandører og bidrage til, at dette samarbejde er smidigt og løsningsorienteret. Samarbejdet mellem kunden, kundens øvrige leverandører og leverandøren skal derfor have klare snitflader, hvilket leverandøren aktivt skal bidrage til. Leverandøren er herunder forpligtet til at levere sine ydelser i overensstemmelse med kundens krav.

Leverandøren skal medvirke til, at systemet på enkel og simpel måde kan integreres med kundens øvrige it-systemer, og eventuelle relevante eksterne tredjepartssystemer, og at kundens andre leverandører kan levere komponenter eller ydelser med tilknytning til systemet.

Ansvaret for den fulde drift, support, vedligehold og udvikling for aftalen skal i kontraktperioden varetages af leverandøren, som leverer de ovennævnte ydelser for kommunikationsløsningen, herunder frembringelse af tilstrækkeligt hardware og software til at drifte løsningen samt hosting af samme.

Kommunikationsløsningens formål er at betjene borgere, erhvervsvirksomheder, rådgivere og ordregivers medarbejdere via telefoni, e-mail og chat.

Kommunikationsløsningen er baseret på Cisco teknologi, der indeholder en Cisco telefoncentral og et Cisco kontaktcenter. Til Cisco kontaktcenteret er knyttet en omstillings- og agentapplikation og et vagtplanlægningssystem. Der er også en række integrationer knyttet til løsningen, bl.a. er der en integration til et system, der foretager kundetilfredshedsmålinger, integration til TDC vedr. mobilstatus, integration til kundens datawarehouse og Kunde InformationsSystem (KIS). Løsningen anvendes 24/7/365 af de medarbejdere, som er tilknyttet løsningen.

Kunden stiller en række teknologier til rådighed for en kommende leverandør, herunder en række Cisco licenser, agentlicenser og vagtplanlægningslicenser. Kunden har opgraderingsret.

Bylinjer til telefoni og datakommunikationsforbindelser anskaffes via SKI aftale af ordregiver og er ikke en del af denne aftale.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Med et varsel på mindst 6 måneder til udgangen af kontraktperioden kan kunden ved meddelelse på uændrede vilkår forlænge kontrakten med 12 måneder. Med et varsel på mindst 6 måneder til udgangen af første forlængelse på 12 måneders kan kunden ved meddelelse på uændrede vilkår forlænge kontrakten med yderligere 12 måneder, således at den samlede maksimale forlængelse udgør 24 måneder.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Se om forlængelsesoption ovenfor.Additional information:

Vedr. pkt. II.2.7): Den anført kontraktslængde er fra tidspunktet fra overtagelsesdagen.

Ad pkt. II.1.3 og IV.1.3) Kontrakten indeholder visse elementer af en rammeaftale. Ordregiver har vurderet, at den anslåede værdi af den offentlige tjenesteydelseskontrakt overstiger værdien af rammeaftalen, hvorfor kontrakten udbydes som en offentlig tjenesteydelseskontrakt.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (herefter benævnt som ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD'ets del IV, B:

— Ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår,

— Ansøgers egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Der kræves samlet en omsætning på mindst 100 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Der kræves en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Bemærk, at såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, vil tilbudsgiver og den pågældende enhed hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Ordregiver stiller krav om, at tilbudsgiveren kan godtgøre sin tekniske og faglige formåen ved på ordregiverens opfordring at fremsende en dokumentation for denne.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Tilbudsgiver skal fremsende en liste med mindst en leverance vedr. drift, support,vedligeholdelse og udvikling til et Cisco-baseret system af tilsvarende eller større omfang og kapacitet. Leverancen skal være udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af beløb, tidspunkter samt en angivelse af den offentlige eller private modtager, samt kontaktoplysninger for indhentning af bekræftende reference.

III.2.2) Contract performance conditions

Der vil i kontrakten være krav om løn og arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til den mest repræsentative kollektive overenskomst, som gælder på hele det danske område.

Der vil i kontrakten være sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten indeholder krav om, at medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes til et niveau krævet af ordregiver.

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for FN's Global Compact, og i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang.

Kontrakten kan anvendes af hele Skatteministeriet og dets underliggende myndigheder.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 6
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

Der gives ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.


Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Tilbud skal afgives via det internetbaserede eSourcing system EU-supply. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supplys support på telefon 70 20 80 14 eller mail til support@eu-supply.com

Der skal indleveres udfyldt ESPD ved afgivelse af tilbud. En virksomhed, der deltager alene, men baserer sig på andre enheders kapacitet for at leve op til de stillede krav til egnethed skal sikre sig, at ordregiver modtager tilbudsgivers ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver enhed, som tilbudsgiver baserer sig på. Dette er eksempelvis relevant, hvis en virksomhed ønsker at basere sig på en underleverandørs økonomiske og finansielle formåen eller referencer for at kunne leve op til de stillede krav om egnethed. De relevante oplysninger for de enheder man baserer sig på er ESPD’ets del II, A+B og del III, samt de relevante dele af del IV, B, C og del V.

Hvis en virksomhed anvender underleverandører, men ikke baserer sig på deres kapacitet for at leve op til de stillede krav, skal der ikke afleveres et ESPD for underleverandøren/-erne.

Hvis man som virksomhed baserer sig på andre enheders kapacitet eller deltager sammen med andre i udbudsproceduren, skal deltagerne samlet (Tilbudsgiver inkl. dem man deltager sammen med) leve op til de stillede krav om omsætning og egenkapital og samlet aflevere maksimalt en reference.

Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2 og nr. 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere udbudsprocessen i overensstemmelse med de udbudsretlige regler, såfremt det vurderes, at de indkomne tilbud ikke er økonomisk fordelagtige.


Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
URL: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 3529100
E-mail: kfst@kfst.dk
URL: http://www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
72000000; 32544000; 32545000; IT services: consulting, software development, Internet and support; PABX equipment; PABX systems;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions