Romania-Bucharest: Architectural, engineering and surveying services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Bucharest: Architectural, engineering and surveying services
OJEU (High Value) 589312-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-12
Deadline 2020-01-15 15:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Sectorul 6 al Municipiului București
National registration number: 4340730
Postal address: Str. Regiei nr. 6-8
Town: Bucureşti
Postal code: 060204
Country: RO
Contact person: Iulian Gheorghe
Telephone: +40 213180144
E-mail: achizitiips6@yahoo.com
Fax: +40 213180143
NUTS code: RO321
Main address (URL): www.primarie6.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100083150

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Servicii de verificare conformitate (documentație, execuție și consumuri) în cadrul „Programului de reabilitare termică a blocurilor din sectorul 6”

Reference number: PAAP1019377

II.1.4) Short description

Sectorul 6 al municipiului Bucuresti deruleaza „Programul local multianual de reabilitare termica” a blocurilor din Sectorul 6, al carui obiectiv general il reprezinta realizarea lucrarilor de interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte, respectiv reducerea consumurilor de energie ale apartamentelor, in conditiile asigurarii mentinerii climatului termic interior precum ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor. Prestatorul serviciilor va efectua verificarea detaliata pentru fiecare dintre cele 431 de blocuri ce fac obiectul acordului-cadru, in baza Contractelor subsecvente emise. Prestatorul serviciilor va elabora un raport pentru fiecare etapa, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si care va include cel putin informatiile solicitate in Anexa 1 a caietului de sarcini.

Se estimeaza incheierea unui numar de 12 contracte subsecvente pe toata perioada acordului-cadru, cu o frecventa estimata de 4 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 2628276.79

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sectorul 6 al municipiului Bucuresti.

II.1.4) Short description

Obiectul achizitiei il constituie prestarea serviciilor de verificare a conformitatii cu cerintele minime de siguranta si de sanatate, conformitatii cu nivelul maxim de consum energetic, acuratetii certificarii si conformitatii calitatii lucrarilor executate.

.
2

Activitatea desfasurata de catre prestator va conduce la urmatoarele rezultate masurabile:

— opinie tehnica/raport privind acuratetea documentatiilor tehnico-economice,

— opinie tehnica/raport privind calitatea lucrarilor executate si a conformitatii cu cerintele minime de siguranta si de sanatate,

— raport privind conformitatea cu nivelul maxim de consum energetic, cu valorile de consum de energie termica masurate la 18 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

Descrierea detaliata a cerintelor se regaseste in caietul de sarcini.

Cantitate minima estimata acord-cadru – 74 blocuri.

Cantitate maxima estimata acord-cadru – 431 blocuri.

Cantitate minima estimata ce poate face obiectul unui contract subsecvent – 10 blocuri.

Cantitate maxima estimata ce poate face obiectul unui contract subsecvent – 100 blocuri.

Valoare min. acord-cadru RON, fara TVA – 451 258,66.

Valoare max. acord-cadru RON, fara TVA – 2 628 276,79.

Valoare min. contract subsecvent RON, fara TVA – 60 980,90.

Valoare max. contract subsecvent RON, fara TVA – 609 809,00.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Experiența profesională. Operator echipamente de termografie
Weighting: 10

Criteria: Experiența profesională. Auditor energetic grd I, I+C
Weighting: 15

Criteria: Experiența profesională. Inginer instalatii
Weighting: 10

Criteria: Experiența profesională. Arhitect cu drept de semnatura
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 50
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Se estimeaza incheierea unui numar de 12 contracte subsecvente pe toata perioada acordului-cadru, cu o frecventa estimata de 4 contracte subsecvente/an, in functie de progresul lucrarilor de executie.

Acordul-cadru se va incheia cu un singur operator economic.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Cerința nr. 1 – ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre asociati, terti sustinatori si subcontractanti.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) Persoanele juridice romane:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

2) Persoanele juridice straine:

1) Pentru persoanele juridice straine se aplica prevederile art. 168 din Lege; persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 166, 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Nota: cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.

Atenționări speciale:

— În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei prin prezentarea documentelor justificative, la solicitarea autoritatii contractante, in situatia in care este operatorul economic clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,

— Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia sau acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire,

— DUAE va fi configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant,

— Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Cerința nr. 2 – ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și com [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertantul trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri globale pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv 2016-2018, de cel puțin 609 809,00 RON.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Se va completa in DUAE media cifrei de afaceri globale pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv 2016-2018, inclusiv cifra de afaceri pentru fiecare an, respectiv: anul 2016, 2017 si 2018. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documente justificative:

— declarații sau extrase bancare corespunzătoare,

— prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic,

— În cazul în care, din motive obiective și justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre informațiile și documentele solicitate, operatorul economic este autorizat să facă dovada situației sale economice și financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat.

Note:

1) Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an în parte;

2) In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se solicita prezentarea datelor privind cifra de afaceri, corespunzator perioadei efective de activitate;

3) Documentele se vor depune in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” cu semnatura si stampila ofertantului;

4) Ofertantii straini vor putea prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, in copie lizibila cu mentiunea„conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Cerinta nr. 1 – experienta similara. Ofertantul trebuie sa faca dovada faptului ca a prestat servicii similare în cadrul unor contracte de lucrări in domeniul constructiilor civile, de natura si complexitate similara/comparabila, in ultimii 3 ani, in valoare cumulata de minim 609 809,00 RON (fara TVA) la nivelul unuia sau mai multor contracte. Prin proiecte similare se întelege oricare dintre urmatoarele variante:

1) proiecte de aceeași natură și complexitate, respectiv construcții civile din categoria de importanta C;

2) proiecte de aceeași natură și complexitate, respectiv proiecte de arhitectură si instalații (climatizare, încălzire, instalații electrice, curenți slabi, apa calda de consum si ventilare mecanica) pentru construcții civile din categoria de importanta C; **) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Ofertantii (inclusiv asociati, subcontractanti/tert sustinator) vor completa DUAE cu informații ce descriu nivelul lor de experiență, corespunzător cerințelor autorității contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea fara TVA, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, locul executiei lucrarilor, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:

— certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii serviciilor din care sa rezulte tipul serviciilor prestate, perioada în care s-au prestat si beneficiarii;

— recomandari,

— procese-verbale de receptie/acceptanta,

— documente constatatoare.

În situația în care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care să reiasă calitatea de subcontractant/asociat, cu indicarea părții de contract îndeplinite de acesta și a valorii serviciilor prestate aferente fără TVA. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul legal de a verifica informatiile direct la beneficiarii finali ai contractelor prezentate. În caz de asociere, documentele și modul de prezentare solicitate vor fi prezentate de fiecare asociat în parte, iar cerința minimă se va considera îndeplinita în mod cumulativ.

Nota 1: daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect prestarea mai multor tipuri de servicii, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand acceptanta/receptia serviciilor, care sunt activitatile de natura a indeplini solicitarile autoritatii contractante.

Nota 2: pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie cursul de schimb valutar publicat de Banca Nationala a României (www.bnr.ro) valabil la data publicarii anuntului de Participare in SEAP.

Nota 3: operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta copii ale documentelor insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. DUAE completat de ofertant va include (daca e cazul) și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător (Formularul nr. 4 si anexa la Formularul nr. 4) împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-05-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică).

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secțiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele precizate de autoritatea contractanta. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (secțiunea „Intrebari”).

DUAE va fi configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001.

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziție publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.

În cazul în care există mai multe oferte cu punctaje egale clasate pe primul loc se procedează astfel:

— departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici,

— în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în plic închis (până la crearea facilității tehnice de recriptare noi oferte prin SEAP), caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu Legea nr. 101/2016.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Serviciul Achiziții Publice
Postal address: Bulevardul Regiei nr. 6-8
Town: Bucureşti
Country: RO
Telephone: +40 3180144
E-mail: achizitiips6@yahoo.com
Fax: +40 3180143
URL: www.primarie6.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71250000; 71356200; Architectural, engineering and surveying services; Technical assistance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions