Poland-Krosno Odrzańskie: Cleaning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Krosno Odrzańskie: Cleaning services
OJEU (High Value) 589349-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-12
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: 44 WOG
Postal address: ul. Słubicka 10
Town: Krosno Odrzańskie
Postal code: 66-600
Country: PL
Telephone: +48 683672427
E-mail: jw5286uzp@wp.pl
NUTS code: PL432
Main address (URL): http://www.44wog.wp.mil.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.44wog.wp.mil.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
wojskowa jednostka budżetowa

Main Activity
I.5.1) Main Activity: DEFENCE

Section II: Object of Contract


Title:

Przetarg nieograniczony na usługi utrzymania czystości

Reference number: SPRAWA NR 84/PN/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych budynków, zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terenów zielonych w jednostkach wojskowych i instytucjach wojskowych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy Krosno Odrzańskie w miejscowości: Czerwieńsk (bez SKW), Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Szklarka – skład Radnica, Sulechów, Zielona Góra.

Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części:

— część I – Czerwieńsk JW,

— część II – Krosno Odrzańskie JW.,

— część III – Nowogród Bobrzański JW,

— część IV – Szklarka – Radnica JW,

— część V – Sulechów JW,

— część VI – Zielona Góra – instytucje.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

— część I – Czerwieńsk JW

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL432
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych budynków, zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terenów zielonych w jednostkach wojskowych i instytucjach wojskowych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy Krosno Odrzańskie w miejscowości: Czerwieńsk.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-01
II.2.7) End 2021-01-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Description: Item/Lot 2
Title:

Część II – Krosno Odrzańskie JW

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL432
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych budynków, zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terenów zielonych w jednostkach wojskowych i instytucjach wojskowych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy Krosno Odrzańskie w miejscowości: Krosno Odrzańskie.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-01
II.2.7) End 2021-01-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Część III – Nowogród Bobrzański JW

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL432
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych budynków, zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terenów zielonych w jednostkach wojskowych i instytucjach wojskowych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy Krosno Odrzańskie w miejscowości Nowogród Bobrzański.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-01
II.2.7) End 2021-01-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Część IV – Szklarka – Radnica JW

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL432
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych budynków, zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terenów zielonych w jednostkach wojskowych i instytucjach wojskowych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy Krosno Odrzańskie w miejscowości: Szklarka – Skład Radnica

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-01
II.2.7) End 2021-01-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

Część V – Sulechów JW

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL4
NUTS code: PL432
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych budynków, zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terenów zielonych w jednostkach wojskowych i instytucjach wojskowych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy Krosno Odrzańskie w miejscowości: Sulechów

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-01
II.2.7) End 2021-01-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 6
Title:

Część VI – Zielona Góra – instytucje.

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL432
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych budynków, zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terenów zielonych w jednostkach wojskowych i instytucjach wojskowych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy Krosno Odrzańskie w miejscowości: Zielona Góra.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-01
II.2.7) End 2021-01-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania ww. warunku.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: część I – 800 000 PLN, część II – 800 000 PLN, część III – 300 000 PLN, część IV – 250 000 PLN, część V – 650 000 PLN, część VI – 300 000 PLN.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1) Wykonawca wykaże wykonanie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch usług o wartości brutto co najmniej: dla części I – 650 000,00 PLN, dla części II – 750 000,00 PLN, dla części III – 350 000,00 PLN, dla części IV – 250 000,00 PLN, dla części V – 550 000,00 PLN, dla części VI – 250 000,00 PLN każda usługa, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) Wykonawca oświadczy, że posiada potencjał techniczny oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

Otwarcie – odszyfrowanie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Słubicka 10, 66-600 Krosno Odrzańskie, POLSKA, budynek nr 1, pierwsze piętro, pomieszczenie nr 112A.


Section V: Complementary informationAdditional information:

W etapie II – Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni przedkłada niżej wymienione, aktualne na dzień składania dokumenty.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda od Wykonawcy.

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:

Część I – 800 000 PLN, część II – 800 000 PLN, część III – 300 000 PLN, część IV – 250 000 PLN, część V – 650 000 PLN, część VI – 300 000 PLN.

2) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy.

a) wykazu usług zgodnych z przedmiotem zamówienia a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch usług, z których każda o wartości brutto co najmniej: dla części I – 650 000,00 PLN, dla części II – 750 000,00 PLN, dla części III – 350 000,00 PLN, dla części IV – 250 000,00 PLN, dla części V – 550 000,00 PLN, dla części VI – 250 000,00 PLN każda usługa,

b) oświadczenie, o posiadaniu potencjału technicznego oraz dysponowaniu osobami zdolnymi.

3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

b) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 p.

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust 1 pkt 15 załącznik nr 7;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 8;

c) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 6.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium.

— część I – Czerwieńsk JW – 18 400,00 PLN,

— część II – Krosno Odrzańskie JW – 22 500,00 PLN,

— część III – Nowogród Bobrzański JW – 10 000,00 PLN,

— część IV – Szklarka – Radnica JW – 8 000,00 PLN,

— część V – Sulechów JW – 20 000,00 PLN,

— część VI – Zielona Góra – Instytucje – 8 000,00 PLN.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
90910000; 90911000; Cleaning services; Accommodation, building and window cleaning services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions