Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Nieporęt: Project and design preparation, estimation of costs
OJEU (High Value) 590141-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-12
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, Warszawa
Postal address: Oddział w Rembelszczyźnie, ul. Jana Kazimierza 578, Rembelszczyzna
Town: Nieporęt
Postal code: 05-126
Country: PL
Contact person: Magdalena Chełstowska
Telephone: +48 221890694
E-mail: magdalena.chelstowska@gaz-system.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.gaz-system.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://gazsystem.eb2b.com.pl/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, umożliwiających wykonanie robót – w ramach budowy gazociągu Polska – Litwa

Reference number: ZP/2019/12/0148/PI

II.1.4) Short description

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, umożliwiających wykonanie robót dla inwestycji pod nazwą:

„Budowa międzysystemowego gazociągu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. budowa nowego agregatu sprężarkowego na terenie tłoczni Hołowczyce w ramach budowy gazociągu Polska – Litwa”


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, umożliwiających wykonanie robót dla inwestycji pod nazwą: „Budowa międzysystemowego gazociągu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. budowa nowego agregatu sprężarkowego na terenie tłoczni Hołowczyce w ramach budowy gazociągu Polska – Litwa".

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 54
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający ma prawo do skorzystania z opcji (prawo opcji), zgodnie z którą Zamawiający może w trakcie obowiązywania umowy polecić projektantowi pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w okresie ewentualnego przedłużenia bądź opóźnienia przyjętego terminu wykonania umowy pomiędzy Zamawiającym a WRB. Zamawiający jest upoważniony do skorzystania z prawa opcji poprzez złożenie projektantowi stosownego oświadczenia woli.Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Zamawiający wskazuje, że w zakresie części IV jednolitego dokumentu wymaga wypełnienia wyłącznie sekcji α (alfa).

a) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jednolity dokument dotyczący każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zostać złożony, pod rygorem nieważności, w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

2. Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy:

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i 21 Ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Ze względu na ograniczenia techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy znajduje się w sekcji VI.3.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. W okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy lub przebudowy:

a) tłoczni gazu (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.4.2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 640 ze zm.) obejmującej zaprojektowanie agregatu sprężającego z napędem turbinowym, którego moc jest nie mniejsza niż 3 MW,

lub

b) stacji gazowej (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.4.2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 640 ze zm.) o ciśnieniu na wejściu do stacji gazowej MOP (maksymalne ciśnienie robocze, przy którym sieć gazowa może pracować w sposób ciągły w normalnych warunkach roboczych; normalne warunki robocze oznaczają brak zakłóceń w urządzeniach i przepływie paliwa gazowego)

/h.
3

Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem w wykonaniu dokumentacji projektowej gazociągu oraz stacji gazowej o parametrach wskazanych powyżej w przypadku 2 zamówień, określonych w lit. a i b powyżej, a także w przypadku realizacji jednego zamówienia, obejmującego swoim zakresem zamówienia, określone w lit. a i b powyżej.

W przypadku, gdy Wykonawca legitymuje się wykonaniem zamówienia, polegającego na realizacji wskazanych opracowań projektowych dla obiektów wskazanych powyżej i sprawowaniu nadzoru autorskiego, Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie się przez Wykonawcę opracowaniem dokumentacji projektowej dla obiektów o parametrach wskazanych powyżej.

2. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi niezbędne do jego wykonania wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, w tym:

a) Kierownikiem zespołu projektowego posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie:

i. aktualne (ważne) uprawnienie/certyfikat do zarządzania projektami w oparciu o standard PMBOK lub PRINCE2 bądź IPMA (lub równoważny).

Za równoważny Zamawiający uznaje uprawnienia/certyfikaty, które są:

a) zbieżne co do zakresu z danymi uprawnieniami wskazanymi z nazwy powyżej, przy czym zbieżność musi dotyczyć dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczą dane uprawnienia/certyfikat,

a) potwierdzone egzaminem (dotyczy tych uprawnień/certyfikatów, których uzyskanie jest uzależnione od zdania egzaminu). Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w przypadku posiadania uprawnień/certyfikatu równoważnych do określonych powyżej, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że wskazane uprawnienia/certyfikat są równoważne. W szczególności Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę odpowiedniego opisu zakresu równoważnego (w ocenie Wykonawcy) uprawnień/certyfikatu, który pozwoli Zamawiającemu na jednoznaczną weryfikację czy posiadane uprawnienia/certyfikat spełniają ww. kryteria równoważności;

ii. doświadczenie zawodowe, w tym zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika zespołu projektowego (lub kierownika projektu lub kierownika kontraktu) przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na projektowaniu lub sprawowaniu nadzoru inwestorskiego lub wykonaniu robót budowlanych.

Ze względu na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy znajduje się w dokumentacji postępowania, dostępnej na stronie internetowej wskazanej w sekcji I.3 głoszenia.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:15
IV.02.07) Place

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Oddział w Rembelszczyźnie

ul. Jana Kazimierza 578

05-126 Nieporęt, Rembelszczyzna

POLSKA

Budynek E, sala nr 1


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Uwaga do sekcji IV.2.6 ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Uwaga do sekcji II.1.1 — pełna nazwa postępowania została wskazana w sekcji II.1.4.

3. Uwaga do sekcji III.1.1 — O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – pkt 23 Ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy,

b) z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 8 Ustawy.

4. Kontynuacja treści sekcji III.1.1 ogłoszenia:

5) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

6) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 2:

a) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp,

b) pkt 2 – pkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9) Dokumenty, o których mowa w pkt 8 lit. a i lit. b tiret drugie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8 lit. b tiret pierwsze,powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

10) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Zapis pkt 9 powyżej stosuje się odpowiednio.

5. Ze względu na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy sekcji III.1.1, III.1.3 znajduje się w dokumentacji postępowania, dostępnej na stronie internetowej wskazanej w sekcji I.3 ogłoszenia.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71242000; Project and design preparation, estimation of costs;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions